/
/
ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.3338 0.89% 0.14% 0.47% 0.89% 1.65% 0.96% 0.80% 0.94% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 1.11% 0.17% 0.55% 1.11% 2.09% 1.16% 1.07% 1.15% 1.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 39 0.81% 0.12% 0.40% 0.81% 1.57% 0.97% 0.91% 1.19% 1.73%

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.0643 0.91% 0.15% 0.40% 0.91% 1.64% 0.86% 0.95% 1.22% 1.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 1.06% 0.19% 0.51% 1.06% 1.96% 0.78% 0.87% 1.28% 1.63%
TISCOFIX-A 11.0565 1.09% 0.24% 0.37% 1.09% 2.04% 0.87% 1.07% n.a. 1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 0.99% 0.18% 0.32% 0.99% 1.84% 0.76% 1.01% n.a. 1.29%
TBONDPVD 10.5031 0.86% 0.16% 0.36% 0.86% 1.63% 0.85% n.a. n.a. 1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 56 1.16% 0.20% 0.56% 1.16% 2.17% 1.15% n.a. n.a. 1.21%
TFIXPVD 10.5864 1.22% 0.25% 0.48% 1.22% 2.21% 0.96% n.a. n.a. 1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 57 1.18% 0.18% 0.50% 1.18% 2.20% 1.24% n.a. n.a. 1.33%
TGOV7M1 10.0946 n.a. 0.15% 0.51% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.95%
TGOV9M1 10.0649 n.a. 0.15% 0.52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.65%

กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 86.3638 -8.47% -2.45% -5.17% -8.47% -12.62% -6.41% 3.32% 4.92% 9.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -2.63% -1.59% -2.16% -2.63% -4.60% -1.36% -0.10% 2.38% n.a.
TISCOFLEX 34.7246 -8.05% -2.43% -5.56% -8.05% -11.09% -4.36% -3.57% 0.37% 5.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -2.63% -1.59% -2.16% -2.63% -4.60% -1.36% -0.10% 2.38% n.a.
TISCOFLEXP 44.3951 -12.16% -2.40% -7.78% -12.16% -15.86% -8.25% 5.66% 4.81% 5.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -2.63% -1.59% -2.16% -2.63% -4.60% -1.36% -0.10% 2.38% n.a.
TINC-R 10.7901 -3.73% -1.78% -3.35% -3.73% -6.76% -3.29% -2.39% n.a. 0.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 -1.33% -0.83% -1.56% -1.33% -1.75% -1.09% -0.51% n.a. 2.30%
TINC-A 10.8494 -3.69% -1.77% -3.33% -3.69% -6.68% -3.19% -2.30% n.a. -0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 -1.33% -0.83% -1.56% -1.33% -1.75% -1.09% -0.51% n.a. 0.44%
TCINCP-R 10.5074 -2.08% -0.96% -1.86% -2.08% -3.74% -2.04% -1.32% n.a. 0.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 -0.70% -0.55% -0.90% -0.70% -0.84% -0.40% -0.06% n.a. 1.60%
TCINCP-A 10.5657 -2.04% -0.95% -1.83% -2.04% -3.64% -1.95% -1.23% n.a. -0.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 38 -0.70% -0.55% -0.90% -0.70% -0.84% -0.40% -0.06% n.a. 0.56%
TW-BAL 29.3751 -4.84% -1.51% -3.15% -4.84% -7.20% -2.62% -1.63% 0.81% 5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 4 -2.63% -1.59% -2.16% -2.63% -4.60% -1.36% -0.54% 2.08% 5.95%
TW-E20 14.786 -0.76% -0.32% -0.72% -0.76% -1.00% -0.50% 0.13% 1.56% 2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 0.13% -0.20% -0.27% 0.13% 0.25% 0.24% 0.66% 2.20% 3.80%
TCINC 10.1149 -0.65% -0.49% -0.89% -0.65% -1.28% -0.85% -0.29% n.a. 0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 53 -0.08% -0.26% -0.46% -0.08% 0.13% 0.00% 0.31% n.a. 0.61%
TCIEZERO 9.4784 -0.08% -0.63% -0.97% -0.08% -2.31% -1.10% n.a. n.a. -1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 60 -0.20% -0.31% -0.57% -0.20% 0.20% -0.20% n.a. n.a. -0.42%
TTHREIT 6.5222 -6.25% -3.71% -6.35% -6.25% -12.07% -8.65% n.a. n.a. -9.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 63 -7.79% -3.56% -6.48% -7.79% -9.86% -6.24% n.a. n.a. -7.10%
TUSLINK1 10.0121 1.30% 0.14% 0.47% 1.30% 1.35% n.a. n.a. n.a. 0.10%
TGLINK2 9.9655 0.22% 0.12% -0.34% 0.22% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.34%

กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 59.8678 -9.82% -1.39% -6.80% -9.82% -19.82% -8.68% 2.96% 5.61% 9.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 7.29%
TSF-MF 61.4989 -9.42% -1.32% -6.60% -9.42% -19.11% -7.87% n.a. n.a. -7.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. -4.21%
TISCOEGF 44.0527 -9.34% -2.21% -6.06% -9.34% -15.03% -6.04% -2.93% 1.76% 4.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% n.a.
TISCOEDF 1.0833 -8.50% -1.53% -4.54% -8.50% -12.90% -4.20% -2.83% 0.31% 3.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% n.a.
TISCOEQF 2.0534 -8.47% -1.54% -4.54% -8.47% -12.90% -3.30% -1.39% 1.10% 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% n.a.
TISCOMS-A 17.0016 -8.02% -2.98% -5.32% -8.02% -11.71% -7.51% 2.67% 3.73% 4.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 2.20%
TISESG-D 8.6545 -10.68% -3.04% -6.48% -10.68% -14.17% -4.39% -3.51% n.a. 1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -7.99% -4.38% -5.85% -7.99% -11.46% -2.62% -1.14% n.a. 3.02%
TISESG-A 11.4202 -10.67% -3.04% -6.48% -10.67% -14.17% -4.37% -3.49% n.a. -1.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 65 -7.99% -4.38% -5.85% -7.99% -11.46% -2.62% -1.14% n.a. 0.92%
TISCOHD-A 18.6085 -5.34% -2.09% -1.61% -5.34% -4.05% 2.65% 3.21% 4.29% 5.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 -1.90% -2.86% 0.27% -1.90% -1.30% 4.35% 1.27% 3.32% 3.98%
TISCODS 8.1924 -7.25% -2.27% -1.77% -7.25% -8.11% -0.28% 1.97% n.a. 3.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.34%
TISCOWB-A 9.5997 -4.28% -3.33% -2.11% -4.28% -10.68% -3.13% -1.97% n.a. -0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -5.05% -3.64% -2.92% -5.05% -11.19% -4.77% -3.91% n.a. -2.53%
TISCOBIG 8.7472 -3.92% -1.05% -2.30% -3.92% -8.97% -2.08% -5.38% n.a. -1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 44 -5.87% -2.40% -3.55% -5.87% -9.52% -2.72% -4.22% n.a. -0.13%
TISCOLTF-N 34.4313 -9.32% -2.21% -6.04% -9.32% -14.85% -6.03% n.a. n.a. 1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 2.00%
TDLTF-N 17.1546 -9.32% -2.20% -6.04% -9.32% -15.01% -6.05% n.a. n.a. 1.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 2.00%
TMSLTF-N 13.4235 -8.12% -3.05% -5.37% -8.12% -11.98% -6.62% n.a. n.a. 4.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 2.00%
TDSLTF-N 10.8803 -7.27% -2.23% -1.76% -7.27% -8.13% -0.04% n.a. n.a. 7.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 2.00%
TEQT5M9 8.4352 -7.40% -0.75% -2.77% -7.40% -11.38% n.a. n.a. n.a. -12.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% n.a. n.a. n.a. -11.80%
TEQT5M10 8.5224 -7.39% -0.69% -2.76% -7.39% -11.29% n.a. n.a. n.a. -11.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% n.a. n.a. n.a. -11.90%
TEQT5M11 8.6173 -7.29% -0.70% -2.65% -7.29% -11.26% n.a. n.a. n.a. -13.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% n.a. n.a. n.a. -12.91%
TEQT5M12 8.8738 -7.33% -0.72% -2.69% -7.33% n.a. n.a. n.a. n.a. -11.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% n.a. n.a. n.a. n.a. -7.12%

กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.1972 -9.32% -2.97% -6.32% -9.32% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -7.99% -4.38% -5.85% -7.99% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.62%
T-ThaiESG-D 9.1972 -9.32% -2.97% -6.32% -9.32% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 87 -7.99% -4.38% -5.85% -7.99% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.62%

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 34.3083 -9.32% -2.21% -6.04% -9.32% -15.02% -6.10% -2.93% 1.11% 6.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 7.56%
TISCOLTF-B 36.1855 -9.08% -2.17% -5.92% -9.08% -14.57% -5.59% -2.41% 1.65% 1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 1.90%
TDLTF-A 17.2996 -9.32% -2.20% -6.04% -9.32% -15.01% -6.04% -2.88% 1.41% 6.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 7.31%
TMSLTF-A 13.4054 -8.12% -3.05% -5.36% -8.12% -11.98% -6.62% 2.50% n.a. 3.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.39%
TMSLTF-B 14.0355 -7.82% -3.01% -5.21% -7.82% -11.41% -6.02% 3.15% n.a. 4.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.39%
TDSLTF-A 10.3143 -7.27% -2.24% -1.76% -7.27% -8.13% -0.04% 1.75% n.a. 3.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.29%
TDSLTF-B 10.7507 -7.02% -2.19% -1.63% -7.02% -7.64% 0.49% 2.30% n.a. 3.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 41 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.29%

กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.0569 1.09% 0.24% 0.37% 1.09% 2.04% 0.87% n.a. n.a. 0.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 40 0.99% 0.18% 0.32% 0.99% 1.84% 0.76% n.a. n.a. 0.73%
TINC-SSF 10.8398 -3.68% -1.77% -3.33% -3.68% -6.67% -3.19% n.a. n.a. -1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 36 -1.33% -0.83% -1.56% -1.33% -1.75% -1.09% n.a. n.a. -0.09%
TEG-SSF 11.4189 -9.41% -2.21% -6.05% -9.41% -15.11% -6.22% n.a. n.a. 3.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 -4.70% -2.63% -3.58% -4.70% -8.20% -2.66% n.a. n.a. 4.21%
TEG-SSFX 11.4186 -9.41% -2.21% -6.05% -9.41% -15.11% -6.22% n.a. n.a. 3.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 50 -4.70% -2.63% -3.58% -4.70% -8.20% -2.66% n.a. n.a. 4.21%
TSF-SSF 59.8836 -9.82% -1.39% -6.80% -9.82% -19.82% -8.68% n.a. n.a. 2.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 4.80%
TISCOMS-SSF 17.0026 -8.02% -2.98% -5.32% -8.02% -11.72% -7.51% n.a. n.a. 3.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% n.a. n.a. 4.80%
TISCOWB-SSF 9.6001 -4.28% -3.33% -2.11% -4.28% -10.68% n.a. n.a. n.a. -6.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 54 -5.05% -3.64% -2.92% -5.05% -11.19% n.a. n.a. n.a. -6.67%
TISCOHD-SSF 18.609 -5.34% -2.09% -1.61% -5.34% -4.05% n.a. n.a. n.a. -1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 -1.90% -2.86% 0.27% -1.90% -1.30% n.a. n.a. n.a. 2.36%
TISCOCHA-SSF 7.7316 -2.68% -3.02% -3.45% -2.68% -13.31% -17.42% n.a. n.a. -11.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 6.24% -2.60% -0.75% 6.24% -5.98% -10.63% n.a. n.a. -5.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) -0.31% -2.65% -2.02% -0.31% -8.98% -13.88% n.a. n.a. -8.50%
TCHTECH-SSF 5.0821 -6.68% -3.41% 3.50% -6.68% -18.34% -28.70% n.a. n.a. -23.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 1.76% -3.00% 5.76% 1.76% -11.61% -21.69% n.a. n.a. -16.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) -4.46% -2.96% 4.61% -4.46% -14.18% -24.67% n.a. n.a. -19.32%
TISCOUS-SSF 46.4182 13.25% 3.04% 3.03% 13.25% 18.70% n.a. n.a. n.a. 3.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% n.a. n.a. n.a. 8.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% n.a. n.a. n.a. 6.24%
TISCOEU-SSF 17.6042 10.14% -1.89% -2.20% 10.14% 11.68% n.a. n.a. n.a. 5.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 11.21% -1.77% -1.72% 11.21% 13.85% n.a. n.a. n.a. 6.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) 11.21% -1.77% -1.72% 11.21% 13.85% n.a. n.a. n.a. 6.99%
TNEXTGEN-SSF 6.3632 1.52% 4.36% -5.88% 1.52% 29.01% n.a. n.a. n.a. -24.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 7.71% 4.56% -5.11% 7.71% 37.86% n.a. n.a. n.a. -19.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) 0.79% 4.61% -6.20% 0.79% 33.64% n.a. n.a. n.a. -22.84%
TUSTECH-SSF 16.2587 15.99% 7.33% 7.63% 15.99% 25.49% n.a. n.a. n.a. 31.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 76 16.88% 7.62% 7.94% 16.88% 27.90% n.a. n.a. n.a. 36.39%
TNASDAQ-SSF 13.5918 14.52% 5.98% 6.92% 14.52% 24.31% n.a. n.a. n.a. 31.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 78 16.13% 6.25% 7.50% 16.13% 27.37% n.a. n.a. n.a. 34.90%
TUSBOND-SSF 10.0259 -0.74% 1.29% 0.00% -0.74% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 84 -0.60% 1.34% 0.12% -0.60% n.a. n.a. n.a. n.a. 2.81%
TGQUALITY-SSF 10.7951 n.a. 3.50% 3.03% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 89 n.a. 3.66% 3.67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.29%

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.3671 0.92% 0.19% 0.32% 0.92% 1.71% 0.85% 0.96% 1.24% 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 5 1.06% 0.15% 0.45% 1.06% 1.92% 1.03% 1.18% 1.88% 2.79%
TFIRMF-A 15.4823 1.16% 0.24% 0.45% 1.16% 2.13% 0.84% 0.97% 1.43% 2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.16% 0.17% 0.48% 1.16% 2.14% 1.19% 1.37% 2.01% 2.65%
TFIRMF-B 15.7318 1.21% 0.25% 0.47% 1.21% 2.22% 0.93% 1.08% 1.59% 1.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.16% 0.17% 0.48% 1.16% 2.14% 1.19% 1.37% 2.01% 2.00%
TFIRMF-P 15.4831 1.16% 0.24% 0.45% 1.16% 2.13% 0.84% 0.97% n.a. 1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 8 1.16% 0.17% 0.48% 1.16% 2.14% 1.19% 1.37% n.a. 1.65%
TFPRMF-A 55.5512 -7.66% -2.36% -5.24% -7.66% -10.21% -4.02% -3.09% 0.17% 8.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 -2.56% -1.58% -2.13% -2.56% -4.46% -1.25% 0.01% 2.43% 7.21%
TFPRMF-P 55.5513 -7.66% -2.36% -5.24% -7.66% -10.21% -4.02% -3.09% n.a. 1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 9 -2.56% -1.58% -2.13% -2.56% -4.46% -1.25% 0.01% n.a. 2.98%
TEGRMF-A 64.2268 -9.30% -2.20% -6.02% -9.30% -14.98% -6.07% -2.91% 1.73% 8.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 10.70%
TEGRMF-B 67.7412 -9.06% -2.16% -5.90% -9.06% -14.52% -5.57% -2.39% 2.27% 2.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% 1.78% 1.90%
TEGRMF-P 64.2269 -9.30% -2.20% -6.02% -9.30% -14.98% -6.07% -2.91% n.a. 3.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 3.12%
THDRMF-A 16.4262 -5.23% -2.18% -1.57% -5.23% -3.91% 2.64% 2.69% 4.08% 4.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 -1.90% -2.86% 0.27% -1.90% -1.30% 4.35% 1.27% 3.32% 3.60%
THDRMF-P 16.4265 n.a. -2.18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 3 n.a. -2.86% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.39%
TCIRMF 6.6065 10.70% 2.44% 8.29% 10.70% 10.35% -5.60% -0.35% 0.75% -2.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 21.57% 3.01% 11.19% 21.57% 21.20% 3.50% 8.27% 6.55% 2.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) 13.78% 3.09% 9.89% 13.78% 17.45% -0.59% 4.80% 5.40% 4.28%
TAPRMF 10.7163 7.07% 3.78% 5.44% 7.07% 7.63% -8.50% -0.58% -0.15% 0.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 16.66% 4.06% 7.76% 16.66% 16.10% -0.24% 7.00% 4.66% 4.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) 9.17% 4.11% 6.52% 9.17% 12.55% -4.23% 3.59% 3.53% 3.89%
TGOLDRMF 10.3773 10.39% -0.96% 5.15% 10.39% 16.74% 6.34% 7.06% 3.21% 0.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 11.62% -0.73% 5.75% 11.62% 19.86% 11.55% 12.52% 6.26% 3.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) 11.62% -0.73% 5.75% 11.62% 19.86% 9.14% 10.18% 5.69% 2.35%
TCHRMF 5.5766 9.76% -0.28% 9.53% 9.76% -1.86% -16.28% -10.61% -5.28% -4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 18.43% -0.01% 11.54% 18.43% 5.36% -9.32% -4.28% -0.87% -0.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) 11.14% -0.05% 10.12% 11.14% 2.00% -12.62% -7.17% -1.83% -1.77%
TJPRMF-A 23.2696 17.98% 2.39% -2.58% 17.98% 19.68% 10.82% 13.00% 9.12% 8.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 19.97% 2.84% -1.88% 19.97% 23.64% 10.25% 13.02% 8.83% 8.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) 19.97% 2.84% -1.88% 19.97% 23.64% 12.70% 14.17% 10.34% 9.45%
TJPRMF-P 23.2699 n.a. 2.39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 n.a. 2.84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) n.a. 2.84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.39%
TUSRMF-A 25.303 13.44% 3.12% 3.35% 13.44% 18.82% 6.12% 11.24% 9.04% 9.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% 11.15% 16.77% 13.09% 13.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% 8.75% 14.35% 12.48% 12.82%
TUSRMF-P 25.3019 13.44% 3.12% 3.35% 13.44% 18.82% n.a. n.a. n.a. 4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% n.a. n.a. n.a. 7.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) 13.84% 2.98% 3.49% 13.84% 21.04% n.a. n.a. n.a. 7.12%
TMSRMF-A 13.2948 -8.10% -3.07% -5.37% -8.10% -11.90% -6.48% 2.63% n.a. 2.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.08%
TMSRMF-B 13.9632 -7.80% -3.02% -5.22% -7.80% -11.34% -5.88% 3.29% n.a. 5.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 1.99%
TMSRMF-P 13.2947 -8.10% -3.07% -5.37% -8.10% -11.90% -6.48% 2.63% n.a. 3.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 -6.07% -3.31% -4.53% -6.07% -10.57% -3.58% -2.62% n.a. 3.12%
TGHRMF-A 14.5241 6.35% 1.21% -1.05% 6.35% 5.74% 2.04% 7.01% n.a. 4.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 16.20% 1.84% 1.78% 16.20% 15.12% 9.84% 14.16% n.a. 9.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) 8.74% 1.89% 0.61% 8.74% 11.60% 5.45% 10.53% n.a. 8.80%
TGHRMF-P 14.4062 6.33% 1.21% -1.05% 6.33% 5.72% 2.04% n.a. n.a. 4.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 16.20% 1.84% 1.78% 16.20% 15.12% 9.84% n.a. n.a. 13.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) 8.74% 1.89% 0.61% 8.74% 11.60% 5.45% n.a. n.a. 8.12%
TEURMF-A 15.9736 8.67% -1.58% 0.85% 8.67% 11.40% 5.87% 7.71% n.a. 5.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 9.37% -1.35% 1.20% 9.37% 13.18% 5.32% 9.38% n.a. 5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) 9.37% -1.35% 1.20% 9.37% 13.18% 6.46% 8.39% n.a. 7.13%
TEURMF-P 15.9741 8.67% -1.58% 0.85% 8.67% 11.40% n.a. n.a. n.a. 5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 9.37% -1.35% 1.20% 9.37% 13.18% n.a. n.a. n.a. 4.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) 9.37% -1.35% 1.20% 9.37% 13.18% n.a. n.a. n.a. 6.12%
TINRMF-A 9.5352 -3.26% -1.53% -2.85% -3.26% -5.75% -2.77% -1.93% n.a. -0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 61 -1.19% -0.81% -1.49% -1.19% -1.50% -0.86% -0.26% n.a. 0.72%
TINRMF-P 9.5353 -3.26% -1.53% -2.85% -3.26% -5.75% -2.77% -1.93% n.a. -0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 61 -1.19% -0.81% -1.49% -1.19% -1.50% -0.86% -0.26% n.a. 0.72%
TTECHRMF-A 15.8583 24.67% 7.47% 8.52% 24.67% 38.78% 8.40% n.a. n.a. 13.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 35.18% 7.86% 10.85% 35.18% 49.14% 17.14% n.a. n.a. 21.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) 26.49% 7.91% 9.58% 26.49% 44.58% 12.45% n.a. n.a. 16.78%
TTECHRMF-P 15.8539 24.66% 7.47% 8.52% 24.66% 38.76% 8.39% n.a. n.a. 13.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 35.18% 7.86% 10.85% 35.18% 49.14% 17.14% n.a. n.a. 21.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) 26.49% 7.91% 9.58% 26.49% 44.58% 12.45% n.a. n.a. 16.78%
TCHARMF-A 5.8731 -2.00% -2.95% -2.90% -2.00% -12.73% -17.21% n.a. n.a. -13.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 6.50% -2.75% -0.82% 6.50% -7.35% -11.94% n.a. n.a. -7.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) -0.39% -2.79% -2.15%