/
/
วิธีการทำรายการกองทุนรวม

วิธีการทำรายการกองทุนรวม

วิธีการซื้อหน่วยลงทุน

วัน เวลา ในการซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำการซื้อหน่วยลงทุน สามารถยื่นคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาในการซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโปรดศึกษาวันเวลาในการซื้อหน่วยลงทุน จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

หลังจากเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะได้สำเนาคำสั่งซื้อ เก็บไว้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้น กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรืออีเมลภายใน 5 วันทำการ (การจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดขายเป็นครั้งแรก กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก)

*กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในหนังสือชี้ชวน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. ทิสโก้ มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าปัจจุบันท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ได้หลากหลายวิธี โดยชำระด้วยเช็ค, โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, ชำระเงินผ่าน ATM, ชำระเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์, หักบัญชีอัตโนมัติ

การซื้อหน่วยลงทุนโดยชำระเงินเป็นเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชีที่สำนักงานสาขาของธนาคาร

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนกับท่าน หรือท่านอาจจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อกองทุนที่บริษัทได้เปิดไว้ที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อกองทุนเปิด กองทุนรวมทิสโก้ , กองทุนรวมเพื่อ การออม (SSF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

บัญชีจองซื้อ บัญชีจองซื้อ กองทุนรวม โดย บลจ.ทิสโก้ จำกัด

 • ธนาคารทิสโก้ (สำนักงานใหญ่) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 0001-113-005096-0
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสำนักรัชโยธิน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-05847-7
 • ธนาคารกสิกรไทย (สาขาสำนักสีลม) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-31349-3
 • ธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-39757-3
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สำนักเพลินจิต) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-0-16443-3
 • ธนาคารกรุงไทย (สาขาย่อยสวนพลู) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 182-6-00271-5

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ บลจ.ทิสโก้ ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บลจ.ทิสโก้ได้เพิ่มวิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากวิธีการชำระเงินด้วยเช็ค และการโอนชำระเงินผ่านธนาคาร โดยหลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบลจ.ทิสโก้ และกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ท่านสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 • การชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)
 • การหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM

หลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนและกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.ทิสโก้ แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในราคา ณ วันที่ทำรายการ หากทำรายการหลังเวลา 15.00 น. บริษัทจะทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชำระเงิน โดยผู้ชำระเงินจะได้รับ Slip ATM เป็นหลักฐานในการทำรายการ

ขั้นตอนการใช้บริการ ATM ธนาคารกสิกรไทย :

 1. ใส่รหัสบัตร ATM
 2. เลือกทำรายการ “ซื้อ/ชำระเงิน/กองทุนรวม”
 3. อินเทอร์เน็ต/กองทุนรวม
 4. อื่นๆ ระบุบริษัท
 5. เลือกหักเงินจากบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. กดรหัสบริษัท “กองทุนรวมทิสโก้” / รหัสกองทุน 50129
 7. กดหมายเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านที่อยู่ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
  ***หากจำไม่ได้ กด 00000
 8. ระบุจำนวนเงินลงทุน (กรุณาตรวจสอบเงินลงทุนขั้นต่ำตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
 9. หากถูกต้อง กดยืนยันการทำรายการ
 10. แจ้งยืนยันการชำระเงินกับ บลจ.ทิสโก้ ที่เบอร์ 0 2633 7381-84 หรือ Fax มาที่ 0 2633 7300

ขั้นตอนการใช้บริการ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ :

 1. ใส่รหัสบัตร ATM
 2. เลือกทำรายการชำระเงิน
 3. กดรหัสบริษัท (กดเลขที่บัญชีกองทุนที่ต้องการ)
 4. กดหมายเลขประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนของท่านที่อยู่ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 5. ระบุจำนวนเงินลงทุน (กรุณาตรวจสอบเงินลงทุนขั้นตํ่าตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน)
 6. หากถูกต้อง กดยืนยันการทำรายการ
 7. แจ้งยืนยันการชำระเงินกับ บลจ.ทิสโก้ ที่เบอร์ 0 2633 7381-84 หรือ Fax มาที่ 0 2633 7300

เอกสารประกอบการซื้อหน่วยลงทุน

สำหรับบุคคลธรรมดา :

 1. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 2. คำขอเปิดบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา และหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล (เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่)
 3. คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
 4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) สำหรับบุคคลธรรมดา
 5. W-8BEN
 6. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับบุคคลธรรมดา
 7. หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนน้ำมัน (เฉพาะ TISCOOIL, TUSOIL, TOIL6)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 10. เช็คธนาคารสั่งจ่ายบัญชีกองทุน หรือ หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
 11. แบบรับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (CRS) สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับนิติบุคคล :

  1. คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
  2. คำขอเปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคล (เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่)
  3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) สำหรับนิติบุคคล
  4. W-8BEN-E
  5. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล
  6. หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (หรือหนังสือบริคณฑ์) ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 6 เดือน
  7. หนังสือมอบอำนาจ, ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
  8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (แบบ บอจ.5)
  9. รายงานการประชุมคณะกรรมการ (เอกสารแสดงว่าคณะกรรมการของนิติบุคคลเห็นชอบให้เปิดบัญชี) รวมทั้งกำหนดอำนาจ และเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
  10. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล และ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  11. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก
  12. สำเนางบการเงิน
  13. แบบรับรองผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (CRS) สำหรับนิติบุคคล

               *** 5 – 12 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท ***

             14. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนา passport (กรณีชาวต่างชาติ)

วัน เวลา ในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุน สามารถยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโปรดศึกษาวันเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน *กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในหนังสือชี้ชวน

เอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม :

 1. คำสั่งขายหน่วยลงทุน
 2. คำสั่งขายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
 3. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไข ที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 4 ครั้งในแต่ละรอบปีปฏิทิน โดยที่จะได้รับสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วัน เวลา ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ แต่ละกองทุน หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนโปรดศึกษาวันเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

สรุปวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน / ระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง หลังจากนั้น กองทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางเรียบร้อยแล้ว *กรุณาตรวจสอบวันทำการที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้จากหนังสือชี้ชวน

เอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวม :

 1. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน(ถ้ามี)

ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

 1. ในกรณีที่ท่านประสงค์ตรวจสอบสถานะหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีของท่านกรุณากรอกคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (TISCO Asset e-Invest Application Form) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. ในกรณีที่ประสงค์จะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรุณากรอกคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (TISCO Asset e-Invest Application Form) และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Direct Debit Application) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร

 3. ลงทะเบียนใช้บริการโดย คลิกลิงค์จาก Email ที่ได้รับ Activation Token Email (รับผ่านทาง Email ที่ให้ไว้) จากนั้นให้กรอก Reference ID (รหัสอ้างอิงสำหรับการลงทะเบียน) ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือและการตรวจสอบคำ (Captcha)

 4. สามารถกำหนด username และ password ด้วยตนเอง โดย username ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z หรือ a-z) หรือตัวเลข (0-9)โดยไม่มีเว้นวรรค ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรแต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษร และ password ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 10 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z หรือ a-z) และต้องมีตัวเลข (0-9) หรือตัวอักษรพิเศษ (เช่น ! @ # $ ^ & * ) อีกอย่างน้อย 1 ตัวอักษรโดยทั้ง username และ password ต้องไม่เว้นวรรค

 5. เลือกคำถามลับและกรอกคำตอบสำหรับคำถามลับ โดยคำตอบสำหรับคำถามลับต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษร และต้องไม่เป็นอักษรเดียวกันทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม Submit ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้ากรอก หากลูกค้าต้องการยืนยันข้อมูลการลงทะเบียน ให้กดปุ่ม “Confirm”

สถานที่รับเอกสาร

ท่านสามารถติดต่อยื่นเอกสารโดยตรงที่ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทิสโก้ จำกัด หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ TISCO Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2633 6000 กด 4

เงื่อนไข

 • ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องมีบัญชีธนาคารดังกล่าว เพื่อเปิดใช้งานบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตกับ บลจ.ทิสโก้ หลังจาก บลจ. ได้รับเอกสารการอนุมัติหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตจากธนาคาร สาขาเจ้าของบัญชี (โดยปกติใช้เวลาอนุมัติประมาณ 1 เดือน) ** กรณีธนาคารทิสโก้จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์

 • กรณีขายคืนหน่วยลงทุน ทางบลจ.จะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ ในระบบ e-Invest โดยกองทุนนั้นๆ ต้องมีวันรับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอยู่ที่ T+4 หากเกินจากนี้ ทางบลจ. จะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารให้กับท่านหรือจัดส่งเช็คให้กับท่านทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน กรณีบัญชีธนาคารต่างจังหวัด

เอกสารประกอบ

 1. คำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (TISCO Asset e-Invest Application Form)
 2. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Direct Debit Application)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด
 4. สำเนาสมุดเงินฝาก (ธนาคารที่เปิดให้บริการ ธ. ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย และ ธ.ทิสโก้)
Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก