/
/
ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน

ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น (TUSFIX)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

For more information, please visit:
www.spdrs.com

– ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (TUSTREASURY)

– ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ (TUSBOND)

– ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND)

– ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดสะสมผลตอบแทน (TGCINC-A)
– ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (TGCINC-R)

– ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A)
– ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R)

– ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน (TISCOAP)
– ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TAPRMF)

– ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH)
– ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TCHRMF)
– ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19 (TISCOC19)
– ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20 (TISCOC20)
– ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21 (TISCOC21)
– ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2 (TCHT5M2)
– ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #4 (TCHT5M4)
– ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #5 (TCHT5M5)

– ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOCHA-A)
– ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOCHA-SSF)
– ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TCHARMF-A)
– ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHARMF-P)

– ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส (TCHSTARP)

– ทิสโก้ China Clean Energy (TCHCLEAN)

– ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A)
– ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TCHTECH-SSF)
– ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TCHTECHRMF-A)
– ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHTECHRMF-P)

– ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์ (TISCOCID)
– ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ (TCIRMF)

– ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ (TISCOIN)

– ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOINA-A)

– ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP)
– ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF)

– ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ (TISCOJPA)
– ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ (TVIETNAM)

– ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TVIETNAMRMF-A)
– ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF-P)

– ทิสโก้ ละติน อเมริกา (TISCOLAF)

– ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)
– ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOEU-SSF)

– ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TEURMF-A)
– ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TEURMF-P)

– ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ (TISCOGY)

– ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOUS-A)
– ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOUS-SSF)
– ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TUSRMF-A)
– ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TUSRMF-P)
– ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ (TUSEQ-UH)

– ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ (TUSMS)

– ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A)
– ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF)
– ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQRMF-A)
– ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(TNASDAQRMF-P)

– ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGQUALITY-A)
– ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TGQUALITY-SSF)
– ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 
(TGQUALITYRMF-A)
– ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(TGQUALITYRMF-P)

– ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส (TSTARP)
– ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ (TSTAR-UH)

– ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน (TGESG)

– ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ (TGHIDIV)

– ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต (TISCOGEM)

– ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า (TEMxCH)

– ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R (TISCOGIF-R)

– ทิสโก้ AI & Big Data (TISCOAI)

– ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)
– ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF)
– ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGENRMF-A)
– ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TNEXTGENRMF-P)

– ทิสโก้ New Energy (TNEWENGY)

– ทิสโก้ FinTech (TFINTECH)

– ทิสโก้ World Brands (TBRAND)

– ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals (TRAREEARTH)

– ทิสโก้ Genomic Revolution (TGENOME)

– ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส (TGHSTARP)

– ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGHRMF-A)

– ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TGHRMF-P)

– ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI)

– ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH)

– ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์ 
(TISCOGC)

– ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TCHCON)

– ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISTECH-A)

– ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TTECHRMF-A)
– ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P)

– ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ (TCLOUD)

– ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER)

– ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TUSTECH-A)
– ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TUSTECH-SSF)

– ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A (TUSFIN-A)

– ทิสโก้ เอเชียน รีท (TAREIT)

– ทิสโก้ โกลบอล รีท (TGREIT)

– ทิสโก้ เจแปน รีท (TJREIT)

– ทิสโก้ ยูเอส รีท (TUSREIT)

– ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (TGOLD)
– ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGOLDRMF)

– ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ (TISCOOIL)

– ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ (TUSOIL)
– ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 (TOIL6)

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก