บลจ.ทิสโก้ แจกโพยกองทุน SSF x RMF

แจกโพยกองทุน SSF

แจกโพยกองทุน RMF

 

รายชื่อกองทุน SSF และ กองทุน RMF บลจ.ทิสโก้

 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) SSF

SSF ตราสารหนี้ >> TISCOFIX-SSF , TUSBOND-SSF
SSF ผสม >> TINC-SSF
SSF หุ้นไทย >> TEG-SSF , TISCOMS-SSF , TSF-SSF  , TISCOWB-SSF , TISCOHD-SSF
SSF ต่างประเทศ >> TISCOCHA-SSF , TCHTECH-SSF , TISCOUS-SSF , TISCOEU-SSF , TNEXTGEN-SSF , TNASDAQ-SSF

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) RMF

RMF ตราสารหนี้ >> TSFIRMF , TFIRMF-A
RMF ผสม >> TINRMF-A , TFPRMF-A
RMF หุ้นไทย >> TEGRMF-A , TMSRMF-A , THDRMF , TSFRMF-A , TWBRMF-A
RMF หุ้นต่างประเทศ >> TCHARMF-A , TCHRMF , TCIRMF , TJPRMF , TUSRMF-A , TEURMF-A , TAPRMF , TNEXTGENRMF-A , TVIETNAMRMF-A , TNASDAQRMF-A
RMF อุตสาหกรรม >> TGHRMF-A , TTECHRMF-A , TCHTECHRMF-A
RMF สินทรัพย์ทางเลือก >> TGOLDRMF

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) LTF

LTF ตราสารทุนไทย >> TISCOLTF-A , TDLTF-A , TMSLTF-A , TDSLTF-A

คำเตือน

*กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

1กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

2กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF/RMF/LTF โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำความรู้จัก SSF RMF คู่หูกองทุนประหยัดภาษี

กองทุนรวมเพื่อการออม SSF

SSF ย่อมาจากคำว่า “Super Savings Fund” เป็นกองทุนน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเน้นการออมระยะยาวและเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562

กองทุน SSF มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่
       ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
 • นำค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปี 2563 – 2567 

กองทุนรวมเพื่อการออม RMF

RMF ย่อมาจากคำว่า “Retirement Mutual Fund” เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ลักษณะจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากขึ้น

ปัจจุบันกองทุน RMF มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที
       ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (หรืออย่างน้อยซื้อปีเว้นปี)
 • ใช้สิทธิตามเกณฑ์ใหม่ได้ในปีที่ลงทุน เริ่มปี 2563 เป็นต้นไป 

ที่มา : www.setinvestnow.com

ตารางเปรียบเทียบ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  กองทุนรวมเพื่อการออม SSF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
วัตถุประสงค์ เพื่อการออมระยะยาว เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว สำหรับชีวิตหลังเกษียณ
หลักทรัพย์ที่ลงทุน ลงทุนได้ทุกหลักทรัพย์ ลงทุนได้ทุกหลักทรัพย์
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
(เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี)
30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี)
  นับรวม RMF, SSF, PVD, กบช. ประกันบำนาญ และกลุ่มเกษียณอื่น ๆ
ไม่เกิน 500,000 บาท
ระยะเวลาลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ำกว่า
55 ปี บริบูรณ์ 
ความต่อเนื่องในการลงทุน ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง ลงทุนเฉพาะปีที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ต้องลงทุนต่อเนื่องและไม่เว้นการซื้อเกิน
1 ปี
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
ช่วงเวลารับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลงทุนภายในปี 2563-2567 ไม่มีกำหนด
ที่มา : Thai Mutual Fund, SET, AIMC

 

คู่มือ SSF – RMF

สนใจลงทุน SSF – RMF เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ดูข้อมูลกองทุน T-ThaiESG

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้
ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บลจ.ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท

Tisco my funds

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก