ทุกวันนี้คุณใช้จ่ายอะไรบ้าง

ของใช้ประจำวัน

อาหาร

รถยนต์

ท่องเที่ยว

ของแบรนด์เนม

เรียนออนไลน์

Consumer Staples

สินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ต้องตัดสินใจซื้อแต่ต้องซื้อ เช่น ยาสีฟัน น้าดื่ม ทิชชู่ อาหาร

Consumer Discretionary

สินค้าฟุ่มเฟือย ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการซื้อ เช่น รถยนต์ กระเป๋า การท่องเที่ยว การทานอาหารในภัตตาคาร

รู้หรือไม่ว่า! ทุกวันนี้สินค้าฟุ่มเฟือย
มีการเติบโตของยอดซื้อสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ประเทศจีนกับพลังการบริโภคที่ยิ่งใหญ่

WHY CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ?

ประชากรจีนมีมากถึง 1,440 ล้านคน และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากไวรัสได้เร็วที่สุดในโลก หนุนการท่องเที่ยว และการบริโภค

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นของจีนรวมถึง Internet ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริโภคหลายๆ ให้เติบโตขึ้นอย่างมาก

นโยบายของรัฐบาล
หนุนการเติบโต

คาด EPS Growth
สูงต่อเนื่อง

เกือบ 1 ใน 5 ของประชากรโลกทั้งหมดเป็นคนจีน

 • จำนวนประชากรทั้งโลกข้อมูลในปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 7,800 ล้านคน
 • ขณะที่ประชากรจีนทั้งประเทศมีอยู่ที่ราว 1,440 ล้านคน
 • ประชากรจีนคิดเป็นสัดส่วนราว 18% ของประชากรโลกทั้งหมด
 • หรือหากพูดเป็นตัวเลขกลมๆ คือเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งโลกก็คือคนจีน

จีนเป็นประเทศที่ประชากรเชื่อมั่นมากที่สุด ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติ  หนุนให้คนกล้าใช้จ่ายสินค้า ในหมวด Consumer Discretionary มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลก

การจัดการการแพร่ระบาดของไวรัส และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศจีน ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว

จำนวนผู้ใช้งาน Internet ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก
ประชากรจีนมีมากกว่า 1,400 ล้านคน แต่ยังเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ราว 900 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเพียง 60% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น

ตลาด Shopping Online ของจีนยิ่งใหญ่ทั้งยอดขายและจำนวนคนซื้อ

 • จำนวนคนซื้อของออนไลน์ในจีนเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยปีละ 23%
 • ความนิยมการซื้อของออนไลน์ในจีน ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าผู้ให้บริการของจีนมีมูลค่ารวมกว่า 1.30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2019

2 ยักษ์ใหญ่วงการรถยนต์ไฟฟ้าของจีน มีมูลค่าบริษัทติดอันดับโลก

รายได้ของการให้บริการการศึกษา Online ในจีน เติบโตได้เฉลี่ยปีละกว่า 20%

 

 TCHCON
 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI China Consumer Discretionary 10/50 ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในดัชนี MSCI China (ดัชนีหลัก) ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท MSCI, Inc. ซึ่งเป็นผู้คำนวณดัชนี โดยหลักทรัพย์ที่มีสิทธิรวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง ได้แก่ H-Shares, B-Shares, Red-Chips, P-Chips, A-Shares และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น American Depositary Receipts (ADRs) กองทุนบริหารและจัดการโดย Global X Management Company LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทำไมถึงต้องลงทุนใน TCHCON ?

✓  โอกาสให้เงินลงทุนเติบโตไปพร้อมกับการบริโภคอันยิ่งใหญ่ของจีนประเทศที่มี จำนวนประชากรมากที่สุดของโลก และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

✓  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี รวมถึง Internet ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริโภคของจีนให้เติบโตขึ้นอย่างมาก

✓  สนับสนุนให้รายได้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของจีนเติบโตในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา เป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน TCHCON เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้
ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ บลจ.ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) ได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท

Tisco my funds

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

Scroll to Top
บริการออนไลน์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก