รู้จักทิสโก้


 • ประวัติบริษัท


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี
  พ.ศ. 2535 โดยมีการดำเนินงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจของธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ได้แก่ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้
  การจัดการถึง 100,000 ล้านบาท และมีจำนวน ลูกค้ามากกว่า 380,000 คน จึงอาจกล่าวได้ว่า
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • ทุนจดทะเบียน


  100 ล้านบาท
  ชำระเต็มมูลค่าที่มูลค่าตราไว้ 100 บาท / หุ้น

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น


  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 100 %

จุดแข็งของบริษัท

 • ความเป็นอิสระขององค์กร

  บลจ. ทิสโก้ จำกัด มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการ
  การลงทุนให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทไม่มีการดำเนินงานในธุรกิจอื่นใดนอกเหนือจาก
  การจัดการกองทุน และ ไม่มีแฟ้มการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่เป็นของบริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีความชัดเจน

 • ความเป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีการอบรมที่ดี

  กลุ่มทิสโก้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนให้แก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี
  อีกทั้งยังมีทีมการลงทุน ที่ประกอบด้วย ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและจัดการกองทุนในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานวางแผนการลงทุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบปัญหาแก่นักลงทุนทุกเมื่อที่นักลงทุนต้องการ

 • ทางเลือกในการลงทุน

  บลจ. ทิสโก้ จำกัด เสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการที่ แตกต่างกันของลูกค้าได้ในทุกๆระดับความเสี่ยงที่ต้องการ โดยกองทุนรวม ประกอบด้วย กองทุนหุ้น กองทุนผสมยืดหยุ่น กองทุนผสม กองทุน
  ตราสารหนี้ กองทุนเฉพาะเจาะจง และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลให้บริการแก่นักลงทุนส่วนบุคคล ผู้ที่ต้องการจะมีแฟ้มการลงทุนเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสม กับความต้องการของแต่ละบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างความมั่งคั่งเพื่อ รองรับการเกษียณในอนาคต

 • ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยม

  แม้ว่าบลจ. ทิสโก้ จำกัด จะเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ แต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน จาก บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็น
  ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บลจ. ทิสโก้ จำกัด นอกจากนี้ ทางด้านเทคนิคบริษัทของเรายัง มีทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีสมาชิกมากกว่า 20 คน ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาและรักษาระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ ในความถูกต้องและตรงต่อเวลาในการให้บริการของเรา

คุณ ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ประวัติการศึกษา:
  • ป.โท บริหารธุรกิจ (2537), Oregon State University, US
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คอมพิวเตอร์ (2533) จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์งาน:
  2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2554 - 2560 ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2552 - 2554 หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2548 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2544 - 2548 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2543 - 2544 ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2540 - 2542 หัวหน้าฝ่ายการลงทุน เอส จี สินเอเซีย
  2537 - 2540 ผู้จัดการกองทุน, บลจ. บัวหลวง จำกัด
คุณ ธีรนาถ รุจิเมธาภาส
กรรมการอำนวยการ

 • ประวัติการศึกษา:
  • ป.โท บริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด (2535), ศศินทร์ ฯ
  • ป.ตรี (การตลาดทั่วไป, เกียรตินิยมอันดับ 2) 2532, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์งาน:
  2561 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2552 - 2560 กรรมการผู้จัดการ, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2550 - 2551 หัวหน้าธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล,
  บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2546 - 2550 หัวหน้าธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2542 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสายกองทุนรวมและ
  กองทุนส่วนบุคคล, บลจ. ทิสโก้ จำกัด
  2537 - 2542 Head of Front Office, บลจ. บริหารทุนไทย จำกัด