ผลการดำเนินงานกองทุน

Fund Performance


ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานกองทุน
Download Fund Performance
ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
Mutual Fund Dividend Payment
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TINC-R
Auto Redemption Record - TINC-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TCINCP-R
Auto Redemption Record - TCINCP-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TISCOGIF-R
Auto Redemption Record - TISCOGIF-R
ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ - TGINC-R
Auto Redemption Record - TGINC-R