ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุน

 


ชื่อกองทุุน รหัสกองทุน รายงานการลงทุน ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCOSTF

 
กองทุนรวมตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBOND1Y

 
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TBONDPVD

 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOFIX-A

 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TFIXPVD

 
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
TW-E20

 
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
TW-BAL

 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
TCIEZERO

 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
TCINC

 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TCINCP-A


 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TCINCP-R


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TINC-A

 
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TINC-R

 
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCOAGF

 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
TISCOFLEXP

 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCOFLEX

 
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
TTHREIT

 
ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
TUSLINK1

 
กองทุนรวมตราสารทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A
TSF-A

 
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
TSF-MF

 
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
TISCOEQF

 
ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล
TISCOEDF

 
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCOEGF

 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCOHD-A

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOMS-A

 
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A
TISESG-A

 
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D
TISESG-D

 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCODS

 
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCOBIG

 
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCOWB-A

 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N
TDLTF-N

 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCOLTF-N

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TMSLTF-N

 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TDSLTF-N

 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
TEQT5M9

 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10
TEQT5M10

 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#11
TEQT5M11

 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A
TDLTF-A

 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOLTF-A

 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCOLTF-B

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TMSLTF-A

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TMSLTF-B

 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TDSLTF-A

 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TDSLTF-B

 
กองทุนรวมเพื่อการออม
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOFIX-SSF

 
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TINC-SSF

 
ทิสโก้ ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TEG-SSF

 
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TSF-SSF
 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOMS-SSF
 
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOWB-SSF
 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOHD-SSF
 
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOCHA-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOUS-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TISCOEU-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TNEXTGEN-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TNASDAQ-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TCHTECH-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TUSTECH-SSF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
TEG-SSFX

 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TSFIRMF

 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TFIRMF-A

 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TFIRMF-B

 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD

TFIRMF-P

 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TINRMF-A

 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TINRMF-P

 
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TFPRMF-A

 
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TFPRMF-P

 
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TSFRMF-A

 
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรอบรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TSFRMF-P

 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TEGRMF-A

 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TEGRMF-B

 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TEGRMF-P

 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMF

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TMSRMF-A

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TMSRMF-B

 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TMSRMF-P

 
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TAPRMF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TCHARMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป ChinaAMC CSI 300 Index ETF
 • For more information, please visit:

  http://www.chinaamc.com

ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TCHARMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ChinaAMC CSI 300 Index ETF
 • For more information, please visit:

  http://www.chinaamc.com

ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMF

ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TJPRMF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TEURMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TEURMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
 • For more information, please visit:

  www.ishares.com

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TUSRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TUSRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TVIETNAMRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TVIETNAMRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TNEXTGENRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TNEXTGENRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TGHRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TGHRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TTECHRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TTECHRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพiShares Expanded Tech Sector ETF
 • For more information, please visit:

  https://www.ishares.com/us

ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TCHTECHRMF-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป Invesco China Technology ETF
 • For more information, please visit:

  https://www.invesco.com

ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TCHTECHRMF-P

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Invesco China Technology ETF
 • For more information, please visit:

  https://www.invesco.com

ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMF

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TUSFIX

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
TUSTREASURY

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
TUSBOND

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดสะสมผลตอบแทน
TGCINC-A

ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
TGCINC-R

ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TGINC-A

ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TGINC-R

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCOAP

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCOCH

ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOCHA-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TCHSTARP

ทิสโก้ China Strategy
TCHSTRATEGY

ทิสโก้ China Clean Energy
TCHCLEAN


ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCOCID

ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCOIN


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOINA-A


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCOJP

ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCOJPA

ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
TVIETNAM

ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCOLAF

ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCONA

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCOEU-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCOGY

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TISCOUS-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TUSEQ-UH

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TNASDAQ-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
TUSMS

ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#2
TTECH5M2

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TSTARP

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TSTAR-UH

ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน TGESG
ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ TGHIDIV
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCOGEM

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCOGIF-R

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TNEXTGEN-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ New Energy
TNEWENGY

ทิสโก้ FinTech
TFINTECH

ทิสโก้ World Brands
TBRAND

ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
TRAREEARTH

ทิสโก้ Genomic Revolution
TGENOME
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TGHSTARP

ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
TGHDIGI

ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
TBIOTECH

ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCOGC

ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
TCHCON

ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISTECH-A

ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
TCLOUD

ทิสโก้ Cyber Security
TCYBER

ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TCHTECH-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TUSTECH-A

ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A
TUSFIN-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCOC19

ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCOC20

ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCOC21

ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2
TCHT5M2

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #4
TCHT5M4

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #5
TCHT5M5

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
ทิสโก้ เอเชียน รีท
TAREIT

ทิสโก้ โกลบอล รีท
TGREIT

ทิสโก้ เจแปน รีท
TJREIT

ทิสโก้ ยูเอส รีท
TUSREIT

ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TGOLD

ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCOOIL

ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TUSOIL

ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TOIL6