ผลการดำเนินงาน และข้อมูลการลงทุน

 


ชื่อกองทุุน รหัสกองทุน หนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสำคัญ
รายงานการลงทุน ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
TISCOSTF


 
กองทุนรวมตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
TBOND1Y


 
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TBONDPVD


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
TISCOFIX


 
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TFIXPVD


 
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
TW-E20


 
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
TW-BAL


 
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
TW-E70


 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
TCIEZERO


 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
TCINC


 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TCINCP-A 
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TCINCP-R 
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TINC-A


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TINC-R


 
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
TISCOAGF


 
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
TCMCSF


 
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
TISCOFLEX


 
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
TTHREIT


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
TCHLINK8


 
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
TCHLINK9


 
กองทุนรวมตราสารทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A
TSF-A


 
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
TCMEQF


 
ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล
TISCOEDF


 
ทิสโก้ ทวีทุน
TISCOEGF


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
TISCOHD


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOMS-A


 
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A
TISESG-A


 
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D
TISESG-D


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
TISCODS


 
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
TISCOBIG


 
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being
TISCOWB


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N
TDLTF-N


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TISCOLTF-N


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (N)
TMSLTF-N


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
TDSLTF-N


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
TEQT5M1


 
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
TEQT5M3


 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A
TDLTF-A


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOLTF-A


 
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TISCOLTF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TMSLTF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TMSLTF-B


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
TDSLTF-A


 
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
TDSLTF-B


 
กองทุนรวมเพื่อการออม
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TINC-SSF


 
ทิสโก้ ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
TEG-SSF


 
ทิสโก้ ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
TEG-SSFX


 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
TSFIRMF


 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TFIRMF-A


 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TFIRMF-B


 
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD

TFIRMF-P


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TINRMF-A


 
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TINRMF-P


 
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TFPRMF-A


 
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TFPRMF-P


 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TEGRMF-A


 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TEGRMF-B


 
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TEGRMF-P


 
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
THDRMF


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
TMSRMF-A


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
TMSRMF-B


 
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
TMSRMF-P


 
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TAPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCHRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
TCIRMF


ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TJPRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TEURMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TUSRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGHRMF


ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
TTECHRMF-A


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
TTECHRMF-P


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพiShares Expanded Tech Sector ETF
 • For more information, please visit:

  https://www.ishares.com/us

ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
TGOLDRMF


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
TUSFIX


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TGINC-A


ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TGINC-R


กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
TISCOAP


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
TISCOCH


ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOCHA-A


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
TCHSTARP


ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
TISCOCID


ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
TISCOINกองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCOINA-Aทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
TISCOJP


ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
TISCOJPA


ทิสโก้ ละติน อเมริกา
TISCOLAF


ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
TISCONA


ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
TISCOEU


ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
TISCOGY


ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
TISCOUS


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
TUSEQ-UH


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

 • ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ SPDR S&P 500 ETF
 • For more information, please visit:

  www.spdrs.com

ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
TSTARP


ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
TSTAR-UH


ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน TGESG
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
TISCOGEM


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCOGIF-R


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ Next Generation Internet
TNEXTGEN


ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
TGHSTARP


ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
TGHDIGI


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
TBIOTECH


ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
TISCOGC


ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TISTECH-A


ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
TCLOUD


ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
TCHTECH-A


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A
TUSFIN-A

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
TISCOC19


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
TISCOC20


ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
TISCOC21


ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2
TCHT5M2


กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน Fund of fund/Master Fund Information

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
ทิสโก้ เอเชียน รีท
TAREIT


ทิสโก้ โกลบอล รีท
TGREIT


ทิสโก้ เจแปน รีท
TJREIT


ทิสโก้ ยูเอส รีท
TUSREIT


ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
TGOLD


ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
TISCOOIL


ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
TUSOIL


ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
TOIL6