มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE June 20, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.8100 12.8101 12.8100 2,494,847,306.51
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.5006 11.5007 11.5006 1,791,941,909.68
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.4788 10.4789 10.4788 2,950,561,601.30
TISCO FIXED INCOME EXTRA SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
10.4890 10.4891 - 2,183,180,439.81
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.6685 14.7053 14.6685 337,973,883.52
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
31.8106 31.9698 31.8106 62,666,051.97
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
10.2018 10.2784 10.2018 99,665,796.02
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.2081 10.2337 10.2081 257,648,883.77
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.1549 11.1829 11.1549 2,718,690.78
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.1477 11.1757 11.1477 29,409,748.99
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.0281 12.0883 12.0281 1,203,581,737.34
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.0204 12.0806 12.0204 3,118,835,073.28
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
33.7643 34.1020 33.7643 164,264,226.93
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
73.2092 73.9414 73.2092 152,810,120.37
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
41.5496 41.9652 41.5496 108,682,067.79
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 6
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
10.7547 - - 198,786,387.03
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 7
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
10.4615 - - 95,276,870.12
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.9797 - - 205,020,513.04
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
51.4972 52.0123 51.4972 946,139,646.64
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.8860 2.9150 2.8860 104,203,393.76
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2485 1.2611 1.2485 114,044,119.61
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
50.9943 51.5043 50.9943 751,470,744.05
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
15.7359 15.8934 15.7359 1,043,470,854.29
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.8978 15.0469 14.8978 2,628,155,174.34
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.5555 13.6912 - 41,019,247.12
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
12.4813 12.4814 - 111,983,101.85
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.8475 9.9461 9.8475 259,291,206.97
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
11.4951 11.6102 11.4951 498,562,238.13
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.6595 10.7662 10.6595 255,275,605.63
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.9047 10.0038 9.9047 535,743,860.03
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.2412 10.3437 10.2412 214,262,742.68
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
21.2948 21.2949 21.2948 523,328,933.37
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
39.7177 39.7178 39.7177 2,360,634,062.95
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
40.7799 40.7800 40.7799 71,633,507.58
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.7968 11.7969 11.7968 278,193,901.08
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.9674 11.9675 11.9674 11,033,136.24
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
11.1600 11.1601 11.1600 99,588,068.61
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
11.3243 11.3244 11.3243 5,980,211.45
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.6893 13.6894 13.6893 301,248,511.22
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.7472 14.7473 14.7472 224,060,165.42
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
14.9040 14.9041 14.9040 7,327,529.94
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.7476 14.7477 14.7476 57,676,463.75
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.3860 10.3861 10.3860 32,331,984.42
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.3861 10.3862 10.3861 122,585,103.11
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
64.8531 64.8532 64.8531 1,270,886,986.28
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
64.8533 64.8534 64.8533 252,518,704.04
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
74.2768 74.2769 74.2768 585,162,722.44
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
76.2635 76.2636 76.2635 21,246,123.77
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
74.2771 74.2772 74.2771 89,443,676.83
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
14.2436 14.2437 14.2436 247,431,193.54
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.6286 11.6287 11.6286 167,845,737.86
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.8257 11.8258 11.8257 4,953,388.32
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.6286 11.6287 11.6286 26,980,105.48
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.0008 11.0009 11.0008 49,760,735.44
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.7688 9.7689 9.7688 115,919,027.09
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.6748 6.6749 6.6748 164,684,085.51
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.7389 12.7390 12.7389 48,434,202.14
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.2282 7.2283 7.2282 73,588,956.45
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
15.0798 15.2307 15.0798 216,432,963.23
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.4886 9.5836 9.4886 2,030,816,362.25
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.6326 4.6790 4.6326 178,024,920.04
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
14.8658 15.0146 14.8658 776,149,216.14
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.6267 12.7531 12.6267 271,330,067.33
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
8.0116 8.0918 8.0116 379,712,963.92
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
8.0201 8.1004 8.0201 258,487,573.71
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
8.0071 8.0873 8.0071 222,943,151.42
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.6377 8.7242 8.6377 280,935,911.97
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.5289 - - 93,757,310.37
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
11.4145 11.5287 11.4145 58,797,770.44
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
11.4107 11.4679 11.4107 183,282,627.72
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE June 19, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.9938 10.9939 10.9938 4,563,438.10
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14.8278 14.8279 14.8278 33,783,861.25
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.3712 10.3713 10.3712 30,948,902.90
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.0657 9.0885 9.0657 78,236,581.90
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
12.0571 12.1778 12.0571 78,267,072.34
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
9.8439 9.9424 9.8439 209,560,035.63
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
6.0493 6.1099 6.0493 27,122,000.40
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
11.7663 11.8841 11.7663 368,065,464.38
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.9318 12.0512 11.9318 206,347,738.37
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
26.8883 27.1573 26.8883 1,397,095,068.71
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.4742 13.6090 13.4742 113,268,308.44
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.2720 10.3748 10.2720 311,749,274.28
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.4575 11.5722 11.4575 210,677,460.19
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
9.5146 9.6098 9.5146 1,470,705,827.86
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
7.7498 7.8274 7.7498 242,799,333.68
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
15.1262 15.2776 15.1262 108,519,434.23
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.3923 3.4263 3.3923 53,138,084.66
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.5619 6.6276 6.5619 73,604,552.28
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
6.2714 6.3342 6.2714 30,529,254.83
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE June 18, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.6827 10.7362 10.6827 1,206,003,234.25
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.6823 10.7358 10.6823 922,726,100.72
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
9.6795 9.7764 9.6795 599,377,438.18
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
9.3606 9.4543 9.3606 286,151,062.21
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
11.9271 12.0465 11.9271 635,641,112.34
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
10.1724 10.2742 10.1724 105,024,882.27
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.2707 10.3735 10.2707 152,965,484.33
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.5910 10.6970 10.5910 164,893,367.06
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.8821 10.9910 10.8821 59,958,694.48
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.6533 9.7499 9.6533 870,055,721.93
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
10.2149 10.3172 10.2149 874,301,248.92
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.1444 11.2559 11.1444 274,184,608.59
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.9951 - - 531,842,131.37