มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2566
หน่วย : บาท
NAV DATE June 07, 2023
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO Short Term Government Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
13.1051 13.1052 13.1051 2,835,059,904.04
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 Year Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.8615 11.8616 11.8615 71,365,690.79
TISCO 1 Year Bond Fund for PVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.3284 10.3285 10.3284 1,673,839,144.97
TISCO Fixed Income Select Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
10.8375 10.8376 10.8375 999,521,471.79
TISCO Fixed Income Select Fund for PVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.3578 10.3579 10.3578 4,506,586,184.30
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO Conservative Income - Equity Zero Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero
9.8301 9.8794 9.8301 261,242,131.12
TISCO Conservative Income Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3213 10.3730 10.3213 95,353,493.36
TISCO Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
11.8349 11.8942 11.8349 833,853,644.95
TISCO Aggressive Growth Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
99.7442 100.7417 99.7442 167,998,344.97
TISCO Property and Infrastructure Flexible Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
7.8018 7.8604 7.8018 354,884,906.09
TISCO US Linked Complex Return Fund 1
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
9.9028 - - 496,252,235.14
TISCO Conservative Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
11.0913 11.1469 11.0913 1,909,555.02
TISCO Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
11.7822 11.8412 11.7822 975,975,642.33
TISCO Flexible Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
39.4893 39.8843 39.4893 74,973,577.08
TISCO Wealth Balance Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
31.8206 31.9798 31.8206 55,833,983.62
TISCO Flexible Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
55.9966 56.5567 55.9966 280,650,592.52
TISCO Conservative Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
11.0413 11.0966 11.0413 28,218,544.91
TISCO Wealth Conservative E20 Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.9615 15.0364 14.9615 176,846,304.93
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO Strategic Fund Class MF
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม
77.0775 77.0776 77.0775 369,492,283.14
TISCO Equity Growth Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน
52.8291 53.3575 52.8291 570,538,174.44
TISCO ESG Investment Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A
13.5308 13.6662 - 15,208,832.03
TISCO Dividend Select Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
8.9565 9.0462 8.9565 73,093,594.65
TISCO Big Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.6541 9.7507 9.6541 119,876,899.18
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N
20.5696 20.7754 20.5696 92,561.98
TISCO Mid/Small Cap LTF Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
16.0847 16.2456 16.0847 311,502.90
TISCO Dividend Select LTF Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
12.1613 12.2830 12.1613 373,070.19
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 9
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#9
9.7289 - - 759,512,799.07
TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 10
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10
9.8191 - - 211,137,074.13
TISCO High Dividend Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
19.4816 19.6765 19.4816 173,102,656.34
TISCO ESG Investment Fund Class D
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D
10.4703 10.5751 - 52,328,271.84
TISCO Thai Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.4088 2.4330 2.4088 78,710,273.05
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
11.0133 11.1235 11.0133 137,308,050.63
TISCO Long Term Equity Fund Class N
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N
41.2100 41.6222 41.2100 290,153,709.34
TISCO Equity Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2711 1.2839 1.2711 88,422,237.54
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
20.2979 20.5010 20.2979 613,277,127.55
TISCO Strategic Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A
75.7394 76.5348 75.7394 3,365,233,174.09
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO Mid/Small Cap LTF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
16.7040 - 16.7040 14,453,400.38
TISCO Dividend Select LTF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
11.9531 - 11.9531 6,440,788.95
TISCO Long Term Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
41.1451 - 41.1451 2,029,547,332.74
TISCO Long Term Equity Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B
43.1512 - 43.1512 63,236,961.81
TISCO Dividend Select LTF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
11.5423 - 11.5423 154,777,807.85
TISCO Mid/Small Cap LTF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A
16.0630 - 16.0630 342,955,272.75
TISCO Dividend Long Term Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A
20.7435 - 20.7435 445,561,982.81
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO Japan REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน รีท
11.4557 11.5704 11.4557 44,427,159.41
TISCO Gold Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
14.4036 14.4757 14.4036 198,121,827.13
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO Income Plus Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
11.8245 11.8246 11.8245 22,887,245.78
TISCO Strategic Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
75.7592 75.7593 75.7592 146,194,856.09
TISCO Fixed Income Select Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
10.8379 10.8380 10.8379 11,854,045.62
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSFX
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ
13.7079 - 13.7079 108,202,498.33
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
20.2991 20.2992 20.2991 35,353,590.71
TISCO Equity Growth Super Savings Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
13.7082 13.7083 13.7082 67,431,233.31
TISCO Thai Well-being Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
11.0138 11.0139 11.0138 47,520,634.80
TISCO High Dividend Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
19.4822 19.4823 19.4822 5,649,227.11
TISCO China A-Shares Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
8.9141 8.9142 8.9141 46,472,657.74
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.1194 14.1195 14.1194 327,633,002.18
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
15.3890 15.3891 15.3890 20,021,000.72
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
15.1595 15.1596 15.1595 554,320,445.25
TISCO Income Plus RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
10.3078 10.3079 10.3078 115,460,981.98
TISCO Income Plus RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
10.3080 10.3081 10.3080 372,969,262.90
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
62.5309 62.5310 62.5309 186,754,413.69
TISCO Strategic RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
8.9068 8.9069 8.9068 175,272,078.30
TISCO Strategic RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.9070 8.9071 8.9070 135,850,576.83
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
80.7255 80.7256 80.7255 66,465,714.94
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
76.9727 76.9728 76.9727 150,829,890.41
TISCO High Dividend Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.1737 17.1738 17.1737 336,313,442.89
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class B
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B
16.5922 16.5923 16.5922 18,714,372.72
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
15.9057 15.9058 15.9057 55,447,545.57
TISCO China H-Shares Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
5.7507 5.7508 5.7507 90,453,528.94
TISCO China India Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
5.9581 5.9582 5.9581 125,677,450.55
TISCO Japan Equity RMF
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
18.7486 18.7487 18.7486 56,364,803.10
TISCO Gold Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.1492 9.1493 9.1492 79,578,160.30
TISCO Flexible Portfolio Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
62.5308 62.5309 62.5308 1,062,286,214.14
TISCO China A-Shares Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.7252 6.7253 6.7252 35,892,130.84
TISCO Equity Growth Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
76.9724 76.9725 76.9724 566,390,547.39
TISCO Fixed Income Retirement Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
15.1587 15.1588 15.1587 253,125,215.38
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A
15.9057 15.9058 15.9057 237,945,163.50
TISCO China A-Shares Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
6.7248 6.7249 6.7248 88,377,953.01
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO China H-Shares Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้
5.5536 5.6092 5.5536 935,685,489.13
TISCO China Clean Energy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy
8.4456 8.5302 8.4329 49,565,645.15
TISCO China India Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
3.6567 3.6934 3.6567 93,213,258.91
TISCO Japan Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
21.4230 21.6373 21.4230 407,931,633.67
TISCO North Asia Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.0889 12.2099 12.0889 77,771,363.89
TISCO China Trigger 8% Fund 19
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
4.7198 4.7671 4.7198 78,403,761.68
TISCO China Trigger 8% Fund 20
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
4.6776 4.7245 4.6776 64,489,141.77
TISCO China Trigger 8% Fund 21
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
4.7190 4.7663 4.7190 41,275,817.32
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 2
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
5.1263 5.1777 5.1263 70,126,280.91
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 4
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
6.3794 6.4433 6.3794 179,473,081.91
TISCO China Equity Trigger 5M Fund 5
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5
8.7960 - - 282,485,964.69
TISCO China Strategy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy
7.3980 7.4721 7.3869 40,139,006.19
TISCO China A-Shares Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
8.9139 9.0031 8.9139 662,387,930.64
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2566
หน่วย : บาท
NAV DATE June 06, 2023
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท
13.8917 14.0307 13.8917 225,612,249.78
TISCO Oil Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
4.6933 4.7403 4.6933 20,762,579.14
TISCO US Oil Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
4.3862 4.4302 4.3862 46,206,779.98
TISCO Oil Trigger 8% Fund 6
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
4.0670 4.1078 4.0670 8,248,419.32
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
10.5207 10.5208 10.5207 308,690.55
TISCO China Technology Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
6.3899 6.3900 6.3899 47,987,652.27
TISCO US Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
37.6821 37.6822 37.6821 8,960,215.25
TISCO US Technology Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
12.3876 12.3877 12.3876 4,108,421.13
TISCO Next Generation Internet Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
4.6520 4.6521 4.6520 9,869,742.98
TISCO Europe Equity Fund Class SSF
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม
15.3965 15.3966 15.3965 4,116,945.91
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO Asia Pacific ex Japan Retirement Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.9790 9.9791 9.9790 44,129,833.12
TISCO Europe Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
14.2708 14.2709 14.2708 1,058,300.44
TISCO US Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
20.5199 20.5200 20.5199 27,144,328.02
TISCO Global Healthcare RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
13.4585 13.4586 13.4585 60,381,104.86
TISCO Technology Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
11.0887 11.0888 11.0887 105,225,580.55
TISCO Next Generation Internet RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
4.7938 4.7939 4.7938 15,783,309.37
TISCO China Technology RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.7948 4.7949 4.7948 35,978,014.57
TISCO Next Generation Internet RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.7938 4.7939 4.7938 5,470,118.47
TISCO China Technology RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
4.8235 4.8236 4.8235 100,669,411.99
TISCO US Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
20.5201 20.5202 20.5201 94,129,873.36
TISCO Global Healthcare RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
13.5661 13.5662 13.5661 100,527,884.60
TISCO Technology Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11.0868 11.0869 11.0868 58,821,744.23
TISCO Europe Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
14.2707 14.2708 14.2707 12,236,762.45
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO Asia Pacific ex Japan Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
13.5420 13.6775 13.5420 221,385,760.73
TISCO India Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
16.2731 16.4359 16.2731 19,152,237.92
TISCO Latin America Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา
5.3780 5.4319 5.3780 19,407,997.23
TISCO German Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.3124 14.4556 14.3124 32,109,948.03
TISCO US Equity Fund - Unhedged
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
21.7743 21.9921 21.7743 412,040,735.65
TISCO US Nasdaq Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
10.5279 10.6333 10.5121 29,004,083.52
TISCO Global Emerging Markets Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
9.6848 9.7817 9.6848 86,352,204.36
TISCO New Energy Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy
3.8473 3.8859 3.8415 313,104,504.97
TISCO Genomic Revolution Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution
2.9724 3.0022 2.9679 2,146,124,992.71
TISCO Global Consumer Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.0355 13.1660 13.0355 32,580,678.19
TISCO China Consumer Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
4.0313 4.0717 4.0253 1,960,161,276.00
TISCO Cloud Computing Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้
8.4125 8.4967 8.3999 590,086,583.32
TISCO US Financial Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A
10.7798 10.8877 10.7798 184,783,399.35
TISCO Next Generation Internet Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
4.6427 4.6892 4.6357 1,177,030,862.09
TISCO China Technology Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
6.3992 6.4633 6.3992 1,734,498,223.99
TISCO Europe Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
15.3960 15.5501 15.3960 688,574,611.90
TISCO US Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
37.6662 38.0430 37.6662 1,287,171,231.09
TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals
7.6547 7.7313 7.6432 117,149,899.26
TISCO US Technology Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
12.4097 12.5339 12.3911 87,941,942.62
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US Short Term Fixed Income Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
10.2961 10.3219 10.2961 61,725,007.98
TISCO US Treasury Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
9.2613 9.3077 9.2613 226,602,568.06
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2566
หน่วย : บาท
NAV DATE June 02, 2023
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO Asian REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.0579 - - 56,981,916.94
TISCO Global REIT Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท
7.8318 - - 59,132,999.12
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO Vietnam Equity RMF Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
10.4134 - - 27,408,001.86
TISCO Vietnam Equity RMF Class P
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.4134 - - 5,381,210.01
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO China Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
6.4149 - - 281,473,434.39
TISCO Japan Active Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
12.2197 - - 28,946,865.21
TISCO Vietnam Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
8.4378 - - 190,012,883.12
TISCO US Mid/Small Cap Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
5.9518 - - 81,447,039.55
TISCO Global Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
14.4114 - - 1,640,268,646.77
TISCO Global Stars Plus Fund – Unhedged
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
14.0604 - - 169,922,630.25
TISCO Global Sustainable Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
12.2337 - - 237,308,490.23
TISCO Global High Dividend Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์
10.4004 - - 1,139,107,924.77
TISCO FinTech Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech
4.8997 - - 138,033,257.15
TISCO World Brands Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands
9.7021 9.8477 9.7021 580,406,084.90
TISCO Global Healthcare Stars Plus Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
11.8190 - - 457,867,850.98
TISCO Global Digital Health Equity Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
11.0372 - - 1,672,833,065.06
TISCO Biotechnology Healthcare Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
16.7859 - - 594,214,403.70
TISCO Cyber Security Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security
7.3788 - - 138,313,936.53
TISCO Global Infrastructure Equity Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R
10.6884 - - 59,688,994.11
TISCO India Active Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
13.3194 - - 38,850,733.93
TISCO Global Technology Equity Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A
14.3675 - - 657,981,963.76
กองทุนรวมต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US Aggregate Bond Fund
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้สหรัฐ
10.0268 - - 98,374,325.24
กองทุนรวมต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO Global Conservative Income Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน
9.8471 - - 30,560,551.60
TISCO Global Conservative Income Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุนรับซื้อคืนอัตโนมัติ
9.8471 - - 16,887,563.69
TISCO Global Income Plus Fund Class A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
11.1012 - - 981,897,988.04
TISCO Global Income Plus Fund Class R
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
11.1002 - - 952,690,477.42