มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE April 22, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.7850 12.7851 12.7850 2,924,588,185.39
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.4675 11.4676 11.4675 1,782,182,080.46
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค
10.4207 10.4208 10.4207 3,088,439,624.62
TISCO FIXED INCOME EXTRA SELECT FUND
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม เอ็กซ์ตร้า ซีเล็ค
10.4357 10.4358 - 2,171,513,972.71
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.4981 14.5344 14.4981 420,318,744.91
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
31.2477 31.4040 31.2477 65,092,848.58
TISCO WEALTH GROWTH E70 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70
10.0168 10.0920 10.0168 109,528,241.67
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.0550 10.0802 10.0550 249,747,605.45
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
10.9462 10.9737 10.9462 84,132.86
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
10.9410 10.9685 10.9410 36,866,363.87
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.7472 11.8060 11.7472 740,579,601.42
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.7415 11.8003 11.7415 2,916,248,695.99
TCM FLEXIBLE PORTFOLIO FUND
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์
32.9631 33.2928 32.9631 160,690,591.10
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
73.0894 73.8204 73.0894 173,491,834.30
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
40.6715 41.0783 40.6715 106,588,205.54
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 5
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 5
11.0257 - - 236,506,319.20
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 6
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6
10.7768 - - 199,195,432.04
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 7
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 7
10.5105 - - 95,722,451.16
TISCO JAPAN LINKED COMPLEX RETURN FUND 1
ทิสโก้ เจแปน ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1
10.7763 - - 65,725,272.24
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์
48.5517 49.0373 48.5517 920,350,956.89
TCM EQUITY FUND
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน
2.8067 2.8349 2.8067 101,986,474.02
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2138 1.2260 1.2138 112,235,776.12
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
49.8920 50.3910 49.8920 819,542,428.28
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน
15.4332 15.5876 15.4332 873,133,113.70
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้
14.4025 14.5466 14.4025 2,635,107,323.15
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.3719 13.5057 - 47,488,601.46
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
12.3123 12.3124 - 135,502,868.67
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.5634 9.6591 9.5634 258,292,061.75
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
11.0828 11.1937 11.0828 498,094,098.75
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.7434 9.8409 9.7434 543,888,799.53
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.0801 10.1810 10.0801 217,406,697.41
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล
20.8704 20.8705 20.8704 514,452,248.14
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
38.9263 38.9264 38.9263 2,330,518,329.37
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
39.9328 39.9329 39.9328 67,593,914.44
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
11.4661 11.4662 11.4661 271,221,438.97
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
11.6218 11.6219 11.6218 10,575,003.47
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
10.8367 10.8368 10.8367 95,820,416.30
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
10.9867 10.9868 10.9867 5,328,926.62
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.6314 13.6315 13.6314 299,229,878.38
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.6770 14.6771 14.6770 225,792,791.74
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
14.8292 14.8293 14.8292 6,893,070.41
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.6774 14.6775 14.6774 54,519,006.65
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.1735 10.1736 10.1735 26,675,435.52
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.1737 10.1738 10.1737 66,750,658.87
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
63.9303 63.9304 63.9303 1,255,140,269.61
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
63.9305 63.9306 63.9305 248,863,981.41
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
72.8203 72.8204 72.8203 574,890,873.96
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
74.7033 74.7034 74.7033 19,458,273.31
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
72.8206 72.8207 72.8206 86,068,063.95
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.9769 13.9770 13.9769 245,687,165.21
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
11.3326 11.3327 11.3326 164,881,877.29
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
11.5127 11.5128 11.5127 4,727,535.86
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
11.3326 11.3327 11.3326 26,293,207.12
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.3123 11.3124 11.3123 51,171,805.85
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.4437 - - 127,983,981.52
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.9637 - - 175,821,643.12
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.1617 13.1618 13.1617 55,084,708.01
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.7510 - - 69,166,160.67
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
15.4718 15.6266 15.4718 223,681,384.09
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
10.1105 - - 2,107,538,733.52
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.8227 - - 185,857,349.63
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
15.4048 15.5589 15.4048 890,225,303.05
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
13.3442 - - 303,226,471.41
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
8.5536 - - 410,120,671.40
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
8.5793 - - 280,054,400.04
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
8.5516 - - 239,848,984.87
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
9.2181 - - 306,690,169.07
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
10.9918 11.1018 10.9918 80,912,611.63
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
10.6532 - - 163,844,473.03
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE April 19, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
11.0301 - - 4,472,091.46
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
14.7652 - - 35,007,127.51
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.7489 - - 29,132,513.90
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.2052 - - 81,404,882.35
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
12.5246 - - 125,446,845.20
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
10.2404 - - 242,961,106.56
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
6.0606 - - 27,576,900.53
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
11.7005 - - 523,634,218.54
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
11.9162 - - 210,938,281.42
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
26.7387 - - 1,686,554,590.57
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
13.5041 - - 183,846,126.23
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.8077 - - 520,009,707.93
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
11.2192 - - 304,331,025.80
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
9.5746 - - 1,599,362,984.98
TISCO CHINA TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
8.8441 - - 157,570,506.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
14.2792 - - 115,761,132.65
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
3.8905 - - 61,828,066.11
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
7.7267 - - 87,463,331.68
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
7.3936 - - 37,566,278.03
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE April 18, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
10.5136 10.5663 10.5136 899,706,324.54
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
10.5132 10.5659 10.5132 995,125,680.82
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.6520 10.7586 10.6520 758,440,384.69
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
9.5967 9.6928 9.5967 304,108,457.14
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
12.0156 12.1359 12.0156 632,904,926.53
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
10.2634 10.3661 10.2634 153,315,901.54
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
10.3242 10.4275 10.3242 225,219,844.42
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.1086 10.2098 10.1086 325,517,326.76
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
9.1320 9.2234 9.1320 885,399,629.17
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
หน่วย : บาท
NAV DATE April 17, 2019
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO SILVER AGE FUND
ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ
10.6892 10.7962 10.6892 64,969,521.69
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
9.4979 9.5930 9.4979 735,165,122.70
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.5451 11.6607 11.5451 378,305,934.53