มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 23, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9677 12.9678 12.9677 3,258,822,222.50
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7612 11.7613 11.7612 161,401,034.11
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2448 10.2449 10.2448 1,656,956,603.47
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.2905 10.2906 10.2905 4,427,175,284.50
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.7768 10.7769 10.7768 1,044,589,293.05
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
15.1544 15.2303 15.1544 138,029,853.17
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
32.8970 33.0616 32.8970 57,839,498.87
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.8008 9.8499 9.8008 396,758,665.80
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.4139 10.4661 10.4139 198,496,760.70
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.2888 11.3453 11.2888 40,082,568.54
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.2568 11.3132 11.2568 30,835,519.15
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.0733 12.1338 12.0733 1,361,865,608.96
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.0392 12.0995 12.0392 1,548,680,837.18
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
107.7434 108.8209 107.7434 243,637,858.64
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
61.3097 61.9229 61.3097 295,048,549.05
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
41.3761 41.7900 41.3761 92,759,344.75
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
8.3295 8.3921 8.3295 589,820,516.86
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.8709 - - 202,786,237.41
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9167 - - 54,636,773.11
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
85.0819 85.9754 85.0819 3,498,749,442.65
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
85.2888 85.2889 85.2888 488,774,246.38
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.3316 2.3550 2.3316 78,205,878.82
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2927 1.3057 1.2927 102,656,821.31
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
56.5313 57.0967 56.5313 583,957,325.47
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
18.5241 18.7094 18.5241 181,975,557.86
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
21.3729 21.5867 21.3729 676,339,387.03
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.8774 14.0163 - 21,922,074.41
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
12.0595 12.1802 - 83,464,375.81
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
10.1978 10.2999 10.1978 70,431,140.64
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.8088 9.9070 9.8088 145,947,366.25
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.9686 11.0784 10.9686 87,157,175.68
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
23.7032 23.9403 23.7032 8,681.57
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
44.1231 44.5644 44.1231 310,314,243.34
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
16.7439 16.9114 16.7439 325,984.43
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.6554 12.7821 12.6554 35,487.82
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
10.1829 10.2848 10.1829 104,340,407.72
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.5506 10.6562 10.5506 22,542,820.10
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
23.6823 - 23.6823 578,121,835.33
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
44.0533 - 44.0533 2,465,814,775.63
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
45.7818 - 45.7818 84,196,010.99
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
16.7213 - 16.7213 464,233,481.19
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
17.1994 - 17.1994 16,632,448.72
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
12.2374 - 12.2374 178,901,417.54
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.5899 - 12.5899 7,570,635.00
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.7772 10.7773 10.7772 1,477,564.79
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
12.0626 12.0627 12.0626 9,702,731.12
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
14.7194 14.7195 14.7194 31,593,248.13
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
85.1037 85.1038 85.1037 44,441,306.84
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
21.3739 21.3740 21.3739 5,877,001.50
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
12.8919 12.8920 12.8919 27,680,561.29
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
14.7192 - 14.7192 115,815,981.81
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.0133 14.0134 14.0133 291,984,443.43
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0917 15.0918 15.0917 252,416,328.21
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2983 15.2984 15.2983 15,446,113.87
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0922 15.0923 15.0922 348,056,595.25
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.4695 10.4696 10.4695 97,354,165.61
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.4696 10.4697 10.4696 294,727,216.00
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
66.1968 66.1969 66.1968 1,179,443,777.66
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
66.1970 66.1971 66.1970 196,947,188.82
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
82.4538 82.4539 82.4538 622,201,718.35
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
85.6892 85.6893 85.6892 49,086,941.72
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
82.4540 82.4541 82.4540 128,697,368.90
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
16.3548 16.3549 16.3548 298,987,680.20
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
16.5183 16.5184 16.5183 227,026,435.80
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
17.0438 17.0439 17.0438 11,966,228.56
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
16.5183 16.5184 16.5183 43,897,924.14
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.0577 13.0578 13.0577 55,812,774.71
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.8711 7.8712 7.8711 89,493,536.76
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.7177 9.7178 9.7177 76,756,620.78
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.7184 9.7185 9.7184 37,817,891.22
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.6104 7.6105 7.6104 161,983,511.93
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.6092 - - 60,211,863.94
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.7015 8.7016 8.7015 76,153,232.52
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
17.8258 18.0042 17.8258 249,949,709.70
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
7.6390 7.7155 7.6390 641,329,537.36
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
12.8916 13.0206 12.8916 865,016,498.28
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
5.0211 5.0714 5.0211 131,143,905.62
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
20.2777 - - 321,733,360.53
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
15.8743 16.0331 15.8743 115,739,377.35
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
6.4850 6.5500 6.4850 109,650,057.98
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
6.4114 6.4756 6.4114 92,703,611.45
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
6.4203 6.4846 6.4203 56,824,004.81
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
7.0548 7.1254 7.0548 97,765,784.83
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
8.6734 - - 278,648,004.72
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
12.4990 - - 42,173,897.53
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
13.8215 13.8907 13.8215 197,896,630.13
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 22, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
11.2186 11.2187 11.2186 37,776,525.42
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.8454 13.8455 13.8454 11,574,019.90
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
21.7943 21.7944 21.7943 80,444,577.18
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.2854 14.2855 14.2854 91,188,924.46
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.1723 14.1724 14.1723 36,435,760.02
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
12.8797 12.8798 12.8797 109,975,610.36
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
12.8793 12.8794 12.8793 68,910,795.61
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
8.4871 8.4872 8.4871 104,238,926.86
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
8.4371 8.4372 8.4371 39,231,436.04
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.6744 9.6987 9.6744 72,874,393.98
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
17.7004 17.8775 17.7004 19,685,490.69
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
4.9594 5.0091 4.9594 18,132,358.72
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
14.4622 14.6069 14.4622 859,293,759.08
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.4299 14.5743 14.4299 66,754,047.74
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
39.7552 40.1529 39.7552 950,429,465.09
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
21.5015 21.7166 21.5015 435,647,321.87
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
12.2744 12.3972 12.2744 69,248,374.26
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET
12.5556 12.6813 12.5368 3,873,369,738.57
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
7.7488 7.8264 7.7372 671,123,594.13
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
7.5088 7.5840 7.4975 6,929,032,426.49
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.1965 13.3286 13.1965 168,799,759.47
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
6.7366 6.8041 6.7265 3,000,421,507.01
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
13.8054 13.9436 13.7847 619,105,695.56
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
11.2368 11.3493 11.2368 2,712,928,518.93
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
12.5074 12.6326 12.5074 855,855,368.72
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
18.1141 18.2953 18.1141 252,228,432.04
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
4.4970 4.5421 4.4970 39,241,217.13
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
3.6321 3.6685 3.6321 52,156,929.35
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
3.3240 3.3573 3.3240 9,731,157.95
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 21, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
12.8302 12.9586 12.8302 1,005,168,777.30
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
12.8290 12.9574 12.8290 1,992,184,314.98
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
14.1197 14.2610 14.1197 68,380,502.51
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
14.3724 14.5162 14.3724 56,844,192.69
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
10.3565 10.4602 10.3410 494,546,235.83
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
18.2298 18.4122 18.2298 3,041,678,654.66
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
16.6916 16.8586 16.6916 177,894,999.11
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
14.1139 14.2551 14.1139 144,098,833.22
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.8058 10.9140 10.8058 249,367,328.53
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
13.3586 13.4923 13.3586 376,224,699.37
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
18.7578 18.9455 18.7578 4,005,108,995.41
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
19.5915 19.7875 19.5915 702,168,602.90
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
21.9436 22.1631 21.9436 877,352,355.95
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
11.0133 11.1235 11.0133 112,874,418.69
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
11.1599 11.2716 11.1599 251,335,052.29
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 17, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.6384 10.7449 10.6384 368,483,698.68