มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE January 19, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9849 12.9850 12.9849 3,210,794,288.30
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7716 11.7717 11.7716 50,566,195.45
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2559 10.2560 10.2559 1,658,193,048.18
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.2770 10.2771 10.2770 4,411,993,094.76
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.7599 10.7600 10.7599 1,124,398,462.76
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
15.1339 15.2097 15.1339 135,288,692.32
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
32.9363 33.1011 32.9363 57,904,857.16
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.8734 9.9229 9.8734 353,298,119.86
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.4137 10.4659 10.4137 172,288,488.37
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.2959 11.3525 11.2959 38,760,807.44
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.2604 11.3168 11.2604 31,324,409.23
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.1148 12.1755 12.1148 1,239,819,282.90
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
12.0768 12.1373 12.0768 1,340,013,869.42
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
107.5472 108.6228 107.5472 241,839,170.98
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
63.6506 64.2872 63.6506 309,645,080.66
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
41.7370 42.1545 41.7370 89,833,023.26
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
8.2115 8.2732 8.2115 524,789,583.56
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.8967 - - 203,315,338.31
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9424 - - 54,778,720.49
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
84.4531 85.3400 84.4531 3,956,319,180.48
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
84.9009 84.9010 84.9009 646,941,553.52
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.3797 2.4036 2.3797 79,816,842.95
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2863 1.2993 1.2863 101,364,638.78
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
57.1702 57.7420 57.1702 567,902,292.34
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
19.4074 19.6016 19.4074 178,211,170.71
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
22.4620 22.6867 22.4620 698,472,914.04
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.9172 14.0565 - 22,056,964.22
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.0958 11.2069 - 54,566,555.80
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.4245 9.5188 9.4245 67,359,409.56
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.9174 10.0167 9.9174 142,343,168.63
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
10.3682 10.4720 10.3682 44,536,893.64
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
22.2725 22.4953 22.2725 41,173.88
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
44.6323 45.0787 44.6323 409,450,872.93
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
17.5817 17.7576 17.5817 346,612.35
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.7851 12.9131 12.7851 66,554.79
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
22.4608 - 22.4608 528,786,488.24
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
44.5617 - 44.5617 2,418,960,201.25
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
46.3903 - 46.3903 80,149,419.30
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
17.5579 - 17.5579 465,917,648.22
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
18.0975 - 18.0975 17,341,077.41
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
12.1500 - 12.1500 174,210,581.24
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.4805 - 12.4805 7,443,885.21
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.7603 10.7604 10.7603 3,718,510.54
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
12.1041 12.1042 12.1041 16,727,062.29
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
14.8788 14.8789 14.8788 49,958,040.19
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
84.4750 84.4751 84.4750 99,241,723.28
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
22.4633 22.4634 22.4633 28,823,984.33
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
10.3686 10.3687 10.3686 967,795.90
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
19.4078 19.4079 19.4078 2,237,407.59
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
12.8780 12.8781 12.8780 40,236,313.07
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
14.8785 - 14.8785 117,179,330.25
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.0228 14.0229 14.0228 316,272,301.60
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0604 15.0605 15.0604 252,159,121.07
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2711 15.2712 15.2711 16,376,396.94
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0612 15.0613 15.0612 403,928,892.17
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.5238 10.5239 10.5238 106,069,499.14
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.5239 10.5240 10.5239 296,025,530.80
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
66.5027 66.5028 66.5027 1,171,367,954.77
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
66.5028 66.5029 66.5028 193,368,061.40
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.9982 9.9983 9.9982 102,762,158.42
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.9982 9.9983 9.9982 12,714,677.95
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
83.3888 83.3889 83.3888 618,811,181.22
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
86.8110 86.8111 86.8110 53,418,831.94
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
83.3891 83.3892 83.3891 136,632,969.40
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.1127 17.1128 17.1127 324,371,829.54
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
17.3440 17.3441 17.3440 256,493,965.52
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
17.9330 17.9331 17.9330 13,891,481.14
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
17.3440 17.3441 17.3440 46,367,896.93
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.6313 12.6314 12.6313 55,764,762.31
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.5765 7.5766 7.5765 96,672,156.48
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
9.7015 9.7016 9.7015 88,441,367.41
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
9.7021 9.7022 9.7021 38,942,765.80
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.3446 7.3447 7.3446 156,514,327.62
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
16.2381 16.2382 16.2381 56,386,839.71
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.8903 8.8904 8.8903 78,026,307.92
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
17.2459 17.4185 17.2459 288,329,264.41
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
7.3569 7.4306 7.3569 635,855,617.60
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
12.8776 13.0065 12.8776 803,777,659.09
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.5003 4.5454 4.5003 116,585,862.25
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
18.6752 18.8621 18.6752 330,522,725.56
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
15.3971 15.5512 15.3971 109,718,403.87
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
6.2366 6.2991 6.2366 101,117,390.33
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
6.1736 6.2354 6.1736 88,842,312.97
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
6.1751 6.2370 6.1751 54,379,692.82
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
6.7928 6.8608 6.7928 93,772,179.51
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
8.3565 8.4402 8.3565 251,226,047.78
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
11.4169 11.5312 11.4169 40,160,459.79
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
14.1271 14.1978 14.1271 199,227,265.58
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE January 18, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
41.3789 41.3790 41.3789 3,904,059.19
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
14.7570 14.7571 14.7570 2,719,921.05
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
8.7041 8.7042 8.7041 7,582,709.27
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
10.0497 10.0498 10.0497 44,914,267.95
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.3099 14.3100 14.3099 16,181,781.44
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.3101 14.3102 14.3101 351,109.98
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
22.6426 22.6427 22.6426 99,002,634.22
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
22.6421 22.6422 22.6421 1,283,319.84
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
8.6332 8.6333 8.6332 9,944,171.72
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
8.6332 8.6333 8.6332 0.00
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.0981 14.0982 14.0981 99,087,841.90
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
13.9863 13.9864 13.9863 58,407,034.31
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
12.4324 12.4325 12.4324 110,944,534.09
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
12.4302 12.4303 12.4302 62,794,496.27
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
7.6364 7.6365 7.6364 116,083,225.45
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
7.5909 7.5910 7.5909 37,513,472.40
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.5424 9.5664 9.5424 72,604,708.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
17.5779 17.7538 17.5779 22,819,466.14
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
4.7073 4.7545 4.7073 18,406,248.86
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
14.7566 14.9043 14.7566 1,102,516,962.35
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.5770 14.7229 14.5770 66,309,900.46
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
41.3589 41.7726 41.3589 1,091,558,976.13
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
22.1217 22.3430 22.1217 454,617,125.79
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
12.1134 12.2346 12.1134 79,836,633.72
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
8.6838 8.7707 8.6708 2,338,495,695.36
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
6.0677 6.1285 6.0586 468,937,415.18
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
4.5416 4.5871 4.5348 3,959,655,887.80
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.7437 13.8812 13.7437 147,494,109.11
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
5.9409 6.0004 5.9320 2,598,826,035.00
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
10.6140 10.7202 10.5981 539,540,375.28
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
10.0646 10.1653 10.0646 2,408,760,643.83
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
13.4201 13.5544 13.4201 1,336,861,150.43
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
18.4979 18.6830 18.4979 298,414,177.68
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
5.0457 5.0963 5.0457 42,529,071.66
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
4.3450 4.3886 4.3450 52,426,309.70
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
3.9935 4.0335 3.9935 11,442,257.26
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE January 17, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
12.7019 - - 1,111,213,442.24
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
12.7007 - - 1,962,154,313.04
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
9.9161 10.0154 9.9161 463,455,943.81
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
14.7578 14.9055 14.7578 51,338,417.37
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
12.2292 12.3516 12.2292 44,709,046.87
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
17.6282 - - 2,870,912,107.47
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
15.9971 - - 188,585,094.55
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
14.1505 - - 150,292,902.43
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
11.2435 - - 92,402,766.46
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
8.4310 8.5154 8.4184 380,628,697.66
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
12.5056 - - 405,958,814.60
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
13.5393 - - 2,653,096,693.85
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
16.9713 - - 649,048,338.18
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
18.7149 - - 567,534,908.58
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
9.7232 - - 84,908,492.86
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
10.3824 10.4863 10.3824 92,296,059.74
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
11.2063 - - 214,403,102.27
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE January 14, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
8.4769 8.5618 8.4642 258,088,308.19