มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE June 29, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
13.0069 13.0070 13.0069 3,231,464,252.52
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7827 11.7828 11.7827 72,336,981.34
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2459 10.2460 10.2459 1,658,585,866.17
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.1942 10.1943 10.1942 4,395,943,415.38
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.6774 10.6775 10.6774 1,068,773,166.09
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
14.9279 15.0026 14.9279 136,886,092.52
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
32.1782 32.3392 32.1782 56,586,843.43
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.6872 9.7357 9.6872 290,261,553.45
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.2222 10.2734 10.2222 163,527,007.14
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
10.9967 11.0518 10.9967 2,677,014.60
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
10.9571 11.0120 10.9571 36,578,503.54
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
11.8203 11.8795 11.8203 1,107,169,486.58
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.7783 11.8373 11.7783 1,079,823,483.89
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
104.6389 105.6854 104.6389 200,095,723.85
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
58.0745 58.6553 58.0745 297,558,452.53
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
40.7951 41.2032 40.7951 87,795,836.41
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
7.9420 8.0017 7.9420 343,754,396.12
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9694 - - 54,927,326.69
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
77.4251 78.2382 77.4251 3,387,244,269.59
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
78.1401 78.1402 78.1401 223,286,155.61
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.3367 2.3602 2.3367 78,195,918.11
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2210 1.2333 1.2210 93,916,931.42
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
54.7337 55.2811 54.7337 533,649,442.33
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
18.7773 18.9652 18.7773 172,739,777.81
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
20.1165 20.3178 20.1165 576,400,267.78
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.5853 13.7213 13.5853 18,448,432.53
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
10.8312 10.9396 10.8312 53,081,374.46
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.1669 9.2587 9.1669 64,907,409.71
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.9005 9.9996 9.9005 137,572,213.51
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING (A)
11.0285 11.1389 11.0285 32,953,820.13
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
21.3116 21.5248 21.3116 71,540.60
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
42.7452 43.1728 42.7452 218,162,969.59
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
15.8265 15.9849 15.8265 319,896.10
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.4513 12.5759 12.4513 239,232.04
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 6
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6
9.7032 - - 182,676,414.52
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
21.4916 - 21.4916 490,057,758.84
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
42.6775 - 42.6775 2,241,776,779.64
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
44.5338 - 44.5338 73,509,556.91
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
15.8051 - 15.8051 392,164,665.26
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
16.3370 - 16.3370 15,323,609.85
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
11.8328 - 11.8328 167,210,123.91
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.1833 - 12.1833 7,075,788.32
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.6778 10.6779 10.6778 4,557,817.37
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
11.8099 11.8100 11.8099 16,305,441.54
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
14.2272 14.2273 14.2272 52,304,936.32
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
77.4452 77.4453 77.4452 96,395,499.03
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
20.1176 20.1177 20.1176 28,013,195.47
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING ชนิดเพื่อการออม
11.0290 11.0291 11.0290 1,796,391.11
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
18.7777 18.7778 18.7777 2,146,855.47
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
11.7431 11.7432 11.7431 41,510,781.49
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
14.2270 - 14.2270 112,144,904.73
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
13.9745 13.9746 13.9745 319,097,255.50
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.9213 14.9214 14.9213 241,405,744.17
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.1358 15.1359 15.1358 17,075,604.74
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.9221 14.9222 14.9221 453,537,427.64
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.2850 10.2851 10.2850 103,904,181.79
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.2851 10.2852 10.2851 301,084,455.05
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
64.6080 64.6081 64.6080 1,113,870,237.63
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
64.6081 64.6082 64.6081 188,916,040.10
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.1472 9.1473 9.1472 106,977,114.16
TISCO STRATEGIC RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.1473 9.1474 9.1473 24,542,974.83
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
79.8161 79.8162 79.8161 576,523,787.97
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
83.2880 83.2881 83.2880 55,645,698.99
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
79.8164 79.8165 79.8164 133,340,310.90
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
16.5414 16.5415 16.5414 304,901,377.60
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
15.6524 15.6525 15.6524 226,682,455.81
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
16.2298 16.2299 16.2298 13,772,777.24
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
15.6524 15.6525 15.6524 39,347,034.29
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
10.7455 10.7456 10.7455 47,643,681.97
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.9691 6.9692 6.9691 95,316,827.98
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (A)
8.8634 8.8635 8.8634 89,211,905.81
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ RMF (P)
8.8640 8.8641 8.8640 40,630,565.85
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
6.4293 6.4294 6.4293 136,996,650.75
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.6790 15.6791 15.6790 50,436,112.69
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.9377 8.9378 8.9377 75,923,880.94
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
14.6850 14.8320 14.6850 352,883,420.72
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
6.7116 6.7788 6.7116 789,171,051.36
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
11.7428 11.8603 11.7428 803,495,781.76
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
3.9354 3.9749 3.9354 101,756,580.11
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
17.9185 18.0978 17.9185 527,671,718.40
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
12.9328 13.0622 12.9328 75,432,706.76
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
5.7393 5.7968 5.7393 95,082,286.88
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
5.6830 5.7399 5.6830 80,917,496.53
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
5.6803 5.7372 5.6803 50,056,228.28
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
6.2314 6.2938 6.2314 86,052,886.56
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
7.7066 7.7838 7.7066 259,429,897.36
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
11.7378 11.8553 11.7378 40,416,134.67
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
14.1409 14.2117 14.1409 190,328,878.25
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE June 28, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO US EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
34.7691 34.7692 34.7691 4,045,081.98
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
12.6141 12.6142 12.6141 2,511,330.90
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET ชนิดเพื่อการออม
4.6403 4.6404 4.6403 5,010,489.32
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
8.4771 8.4772 8.4771 43,758,472.64
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
12.6381 12.6382 12.6381 11,275,697.01
TISCO EUROPE EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
12.6382 12.6383 12.6382 875,488.83
TISCO US EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
18.9736 18.9737 18.9736 82,595,692.22
TISCO US EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
18.9733 18.9734 18.9733 23,019,578.63
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (A)
4.7652 4.7653 4.7652 9,786,213.94
TISCO NEXT GENERATION INTERNET RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET RMF (P)
4.7653 4.7654 4.7653 2,955,677.57
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
13.5057 13.5058 13.5057 90,445,119.45
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
13.3986 13.3987 13.3986 61,728,867.84
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.2254 9.2255 9.2254 82,828,804.54
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.2238 9.2239 9.2238 45,314,809.28
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
6.4448 6.4449 6.4448 105,770,496.79
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
6.4064 6.4065 6.4064 38,415,819.46
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
10.1438 10.1693 10.1438 57,285,373.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
15.3526 15.5062 15.3526 18,315,845.68
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
4.5323 4.5777 4.5323 22,326,657.82
TISCO EUROPE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ (A)
12.6138 12.7400 12.6138 591,696,576.73
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
12.1646 12.2863 12.1646 39,237,388.47
TISCO US EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ (A)
34.7523 35.0999 34.7523 1,320,930,784.99
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
19.6314 19.8278 19.6314 387,701,451.89
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
10.2761 10.3790 10.2761 83,874,397.90
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND (CLASS A)
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET (A)
4.6302 4.6766 4.6233 1,189,457,794.56
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
4.7445 4.7920 4.7374 336,688,494.09
TISCO RARE EARTH & STRATEGIC METALS FUND
ทิสโก้ RARE EARTH & STRATEGIC METALS
8.9713 9.0611 8.9578 58,227,334.42
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
3.0048 3.0349 3.0003 2,340,882,722.54
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
12.8225 12.9508 12.8225 31,071,227.58
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
5.6281 5.6845 5.6197 2,721,183,579.31
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
7.7689 7.8467 7.7572 383,037,806.09
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
8.4897 8.5747 8.4897 2,246,311,104.59
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
10.7735 10.8813 10.7735 606,910,884.44
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
15.8629 16.0216 15.8629 248,483,516.52
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
6.5299 6.5953 6.5299 32,331,739.12
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
6.0213 6.0816 6.0213 68,293,422.05
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
5.5216 5.5769 5.5216 11,877,368.30
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
หน่วย : บาท
NAV DATE June 27, 2022
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
11.1143 11.2255 11.1143 1,046,546,390.95
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
11.1132 11.2244 11.1132 1,484,997,086.77
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
8.7405 8.8280 8.7405 664,267,959.69
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
12.4538 12.5784 12.4538 39,984,040.92
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
10.7305 10.8379 10.7305 32,164,674.95
TISCO VIETNAM EQUITY FUND
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้
9.6801 9.7770 9.6656 57,658,303.75
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
6.0423 6.1028 6.0332 98,680,134.20
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
13.9253 14.0647 13.9253 2,122,147,963.36
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
13.4492 13.5838 13.4492 164,951,440.56
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
11.6272 11.7436 11.6272 140,977,754.39
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
11.0556 11.1663 11.0556 72,267,211.80
TISCO FINTECH FUND
ทิสโก้ FINTECH
5.5794 5.6353 5.5710 259,486,226.19
TISCO WORLD BRANDS FUND
ทิสโก้ WORLD BRANDS
8.7438 8.8751 8.7438 534,688,288.46
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
11.8425 11.9610 11.8425 522,274,403.35
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
10.4640 10.5687 10.4640 1,881,146,976.68
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
16.4857 16.6507 16.4857 568,952,010.99
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
13.0562 13.1869 13.0562 405,423,964.88
TISCO CYBER SECURITY FUND
ทิสโก้ CYBER SECURITY
7.9596 8.0393 7.9477 125,994,156.45
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
9.8279 9.9263 9.8279 69,731,938.67
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
8.9272 9.0166 8.9272 92,127,092.59