ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.1828 1.04% 0.18% 0.38% 0.73% 1.20% 0.63% 0.72% 0.95% 1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1   1.21% 0.23% 0.48% 0.88% 1.41% 0.77% 1.00% 1.09% 1.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 39   1.09% 0.14% 0.37% 0.72% 1.22% 0.71% 0.89% 1.21% 1.70%
กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 11.9191 0.61% 0.23% 0.29% 0.51% 0.91% 0.51% 0.94% 1.31% 1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 7   0.75% 0.24% 0.35% 0.63% 0.97% 0.27% 0.82% 1.34% 1.60%
TISCOFIX-A 10.8618 0.31% 0.26% 0.15% 0.20% 1.40% 0.43% 1.03% n.a. 1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.60% 0.19% 0.21% 0.36% 1.14% 0.58% 1.13% n.a. 1.26%
TBONDPVD 10.3744 0.58% 0.23% 0.26% 0.42% 1.01% 0.51% n.a. n.a. 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 56   1.05% 0.26% 0.41% 0.78% 1.36% 0.73% n.a. n.a. 1.02%
TFIXPVD 10.3886 0.54% 0.25% 0.20% 0.31% 1.55% 0.50% n.a. n.a. 0.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 57   1.09% 0.23% 0.38% 0.71% 1.46% 0.93% n.a. n.a. 1.14%
กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 92.9976 -13.42% -5.65% -7.50% -6.93% -11.18% 7.78% 6.11% 5.26% 10.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -7.47% -2.91% -5.24% -4.12% -5.46% 4.27% 1.11% 2.91% n.a.
TISCOFLEX 37.0694 -12.16% -6.01% -7.50% -6.30% -8.95% 6.37% -1.91% 0.88% 5.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -7.47% -2.91% -5.24% -4.12% -5.46% 4.27% 1.11% 2.91% n.a.
TISCOFLEXP 49.401 -19.91% -11.04% -8.12% -7.52% -16.03% 9.23% 8.75% 5.80% 6.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -7.47% -2.91% -5.24% -4.12% -5.46% 4.27% 1.11% 2.91% n.a.
TINC-R 10.959 -8.22% -3.56% -5.08% -6.95% -6.43% 0.51% -0.74% n.a. 1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -4.43% -1.51% -2.93% -3.12% -2.85% 0.57% 0.45% n.a. 2.39%
TINC-A 11.0123 -8.14% -3.55% -5.06% -6.90% -6.34% 0.60% -0.64% n.a. -0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -4.43% -1.51% -2.93% -3.12% -2.85% 0.57% 0.45% n.a. 0.33%
TCINCP-R 10.5455 -5.62% -2.21% -3.32% -4.39% -3.80% 0.32% -0.30% n.a. 0.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -2.65% -1.02% -1.89% -1.81% -1.60% 0.82% 0.58% n.a. 1.65%
TCINCP-A 10.5973 -5.54% -2.20% -3.30% -4.34% -3.70% 0.42% -0.21% n.a. -0.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -2.65% -1.02% -1.89% -1.81% -1.60% 0.82% 0.58% n.a. 0.49%
TW-BAL 30.4574 -8.26% -3.45% -4.91% -4.51% -6.13% 4.69% -0.45% 0.98% 5.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -7.47% -2.91% -5.24% -4.12% -5.46% 4.27% 0.53% 2.62% 6.08%
TW-E20 14.7695 -2.55% -0.96% -1.51% -1.35% -1.18% 1.62% 0.55% 1.74% 2.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 6   -1.26% -0.46% -0.96% -0.66% -0.46% 1.10% 0.84% 2.51% 3.93%
TCINC 10.0516 -3.11% -1.09% -1.80% -2.57% -1.76% 0.48% n.a. n.a. 0.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 53   -1.42% -0.53% -1.05% -1.01% -0.60% 0.50% n.a. n.a. 0.49%
TCIEZERO 9.3625 -4.40% -1.75% -2.69% -4.69% -3.42% -0.34% n.a. n.a. -1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 60   -1.43% -0.56% -1.10% -1.30% -0.49% 0.14% n.a. n.a. -0.56%
TTHREIT 6.5156 -17.45% -6.84% -11.46% -15.76% -15.23% -6.39% n.a. n.a. -10.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 63   -14.08% -5.68% -9.62% -11.75% -11.05% -2.93% n.a. n.a. -8.37%
TUSLINK1 10.0016 n.a. 0.75% 1.60% 0.05% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.02%
กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 66.1652 -21.72% -11.65% -12.45% -11.09% -18.53% 7.80% 5.55% 6.93% 10.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% 7.62%
TSF-MF 67.5728 -21.14% -11.58% -12.25% -10.69% -17.80% n.a. n.a. n.a. -5.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% n.a. n.a. n.a. -3.88%
TISCOEGF 48.4821 -14.34% -8.01% -8.03% -7.11% -11.95% 7.73% -0.51% 2.47% 5.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% n.a.
TISCOEDF 1.1756 -11.17% -6.22% -9.02% -6.23% -6.67% 8.13% -0.34% 0.97% 3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% n.a.
TISCOEQF 2.2281 -11.00% -6.22% -8.99% -6.28% -6.67% 10.61% 1.13% 1.70% 4.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% n.a.
TISCOMS-A 18.235 -11.51% -7.35% -6.09% -5.26% -9.31% 6.65% 3.03% 5.78% 6.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% 2.70%
TISESG-D 9.593 -14.46% -6.45% -10.45% -6.30% -6.65% 9.69% -1.51% n.a. 2.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -12.98% -4.92% -10.43% -7.64% -9.81% 10.86% 1.07% n.a. 3.97%
TISESG-A 12.3971 -14.45% -6.45% -10.45% -6.30% -6.64% 9.72% -1.51% n.a. -0.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -12.98% -4.92% -10.43% -7.64% -9.81% 10.86% 1.07% n.a. 1.90%
TISCOHD-A 19.0412 -3.54% -3.55% -6.06% -1.33% 1.51% 16.17% 4.29% 4.88% 5.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -4.57% -3.73% -5.52% -1.91% -2.08% 15.66% 1.66% 3.73% 4.14%
TISCODS 8.6271 -7.74% -4.76% -7.17% -2.22% -1.02% 13.82% 4.02% n.a. 4.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.92% n.a. 1.99%
TISCOWB-A 9.9622 -17.21% -5.99% -7.98% -13.14% -13.78% 7.21% n.a. n.a. -0.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -17.95% -6.39% -8.01% -12.32% -14.69% 4.29% n.a. n.a. -1.91%
TISCOBIG 9.0007 -13.46% -4.23% -11.08% -6.45% -11.88% 6.43% -4.40% n.a. -1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 44   -12.62% -4.53% -10.57% -6.15% -10.27% 7.49% -2.28% n.a. 0.46%
TISCOLTF-N 37.8813 -14.25% -7.79% -7.83% -6.98% -11.85% 7.71% n.a. n.a. 4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% n.a. n.a. 3.53%
TDLTF-N 18.8761 -14.36% -8.01% -8.03% -7.11% -11.96% 7.68% n.a. n.a. 4.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% n.a. n.a. 3.53%
TMSLTF-N 14.4141 -11.75% -7.46% -6.15% -5.39% -9.74% 5.86% n.a. n.a. 7.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% n.a. n.a. 3.53%
TDSLTF-N 11.46 -7.64% -4.81% -7.25% -2.23% -0.72% 13.41% n.a. n.a. 10.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% n.a. n.a. 3.53%
TEQT5M9 9.0613 n.a. -6.82% -8.07% -5.68% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   n.a. -5.92% -10.42% -8.43% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.15%
TEQT5M10 9.1528 n.a. -6.82% -8.01% -5.58% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   n.a. -5.92% -10.42% -8.43% n.a. n.a. n.a. n.a. -11.68%
TEQT5M11 9.2486 n.a. -6.82% -7.98% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -7.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   n.a. -5.92% -10.42% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10.34%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 37.7471 -14.42% -7.98% -8.01% -7.17% -12.03% 7.63% -0.53% 1.88% 7.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% 7.91%
TISCOLTF-B 39.6723 -14.03% -7.93% -7.88% -6.91% -11.56% 8.21% 0.00% n.a. 2.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 2.44%
TDLTF-A 19.0356 -14.36% -8.01% -8.03% -7.11% -11.96% 7.67% -0.48% 2.22% 6.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% 7.71%
TMSLTF-A 14.3947 -11.75% -7.46% -6.15% -5.39% -9.74% 5.85% 3.35% n.a. 5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 2.04%
TMSLTF-B 15.0077 -11.27% -7.40% -6.00% -5.08% -9.16% 6.53% 3.99% n.a. 5.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 2.04%
TDSLTF-A 10.8639 -7.64% -4.81% -7.25% -2.23% -0.72% 13.40% 3.82% n.a. 4.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.92% n.a. 1.94%
TDSLTF-B 11.2837 -7.22% -4.77% -7.13% -1.96% -0.19% 14.00% 4.37% n.a. 4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.92% n.a. 1.94%
กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 10.8623 0.31% 0.26% 0.15% 0.20% 1.40% n.a. n.a. n.a. 0.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.60% 0.19% 0.21% 0.36% 1.14% n.a. n.a. n.a. 0.50%
TINC-SSF 11.0025 -8.14% -3.55% -5.06% -6.90% -6.34% 0.60% n.a. n.a. -0.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -4.43% -1.51% -2.93% -3.12% -2.85% 0.57% n.a. n.a. -0.36%
TEG-SSF 12.5791 -14.42% -8.00% -8.03% -7.14% -12.09% 7.48% n.a. n.a. 6.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -11.98% -4.72% -8.38% -6.71% -9.16% 6.53% n.a. n.a. 5.79%
TEG-SSFX 12.5788 -14.42% -8.00% -8.03% -7.14% -12.10% 7.47% n.a. n.a. 6.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -11.98% -4.72% -8.38% -6.71% -9.16% 6.53% n.a. n.a. 5.79%
TSF-SSF 66.1825 -21.72% -11.65% -12.45% -11.09% -18.53% n.a. n.a. n.a. 7.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% n.a. n.a. n.a. 7.20%
TISCOMS-SSF 18.236 -11.51% -7.35% -6.09% -5.26% -9.31% n.a. n.a. n.a. 6.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% n.a. n.a. n.a. 7.20%
TISCOWB-SSF 9.9627 -17.21% -5.99% -7.98% -13.14% -13.78% n.a. n.a. n.a. -6.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -17.95% -6.39% -8.01% -12.32% -14.69% n.a. n.a. n.a. -6.70%
TISCOHD-SSF 19.0418 -3.54% -3.55% -6.06% -1.33% 1.51% n.a. n.a. n.a. -0.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -4.57% -3.73% -5.52% -1.91% -2.08% n.a. n.a. n.a. 2.75%
TISCOCHA-SSF 8.1615 -14.07% -5.31% -13.19% -15.80% -2.72% n.a. n.a. n.a. -12.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   -7.27% -6.00% -8.27% -9.26% -2.14% n.a. n.a. n.a. -6.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   -10.15% -4.85% -11.74% -13.47% 2.42% n.a. n.a. n.a. -9.58%
TCHTECH-SSF 5.3529 -23.51% -4.65% -21.58% -19.29% 1.01% n.a. n.a. n.a. -26.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -15.91% -5.42% -16.30% -12.57% 2.68% n.a. n.a. n.a. -19.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -18.76% -4.21% -19.67% -16.39% 7.76% n.a. n.a. n.a. -22.37%
TISCOUS-SSF 36.4716 6.41% -2.66% -8.86% -0.61% 3.89% n.a. n.a. n.a. -7.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   15.17% -3.61% -3.81% 6.74% 4.05% n.a. n.a. n.a. 0.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   8.11% -2.57% -8.59% 0.19% 6.56% n.a. n.a. n.a. -4.80%
TISCOEU-SSF 14.4265 6.73% -3.06% -9.61% -6.74% 11.73% n.a. n.a. n.a. -2.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   13.86% -3.86% -8.01% -3.41% 16.69% n.a. n.a. n.a. -0.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   8.82% -2.96% -9.28% -5.81% 14.01% n.a. n.a. n.a. -1.81%
TNEXTGEN-SSF 4.308 28.13% -4.76% -22.80% 6.92% 1.48% n.a. n.a. n.a. -43.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   39.90% -5.80% -19.29% 14.47% 1.46% n.a. n.a. n.a. -40.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   34.90% -4.53% -22.70% 9.21% 6.74% n.a. n.a. n.a. -42.73%
TUSTECH-SSF 12.0809 26.52% -0.45% -8.53% 7.18% 21.17% n.a. n.a. n.a. 18.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   29.69% -0.36% -8.12% 8.02% 25.37% n.a. n.a. n.a. 23.90%
TNASDAQ-SSF 10.2735 n.a. -2.53% -8.93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   n.a. -2.47% -8.69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.32%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.1698 0.52% 0.21% 0.21% 0.34% 1.07% 0.43% 0.91% 1.30% 1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 5   0.89% 0.21% 0.34% 0.62% 1.15% 0.70% 1.18% 2.01% 2.62%
TFIRMF-A 15.2057 0.58% 0.25% 0.20% 0.33% 1.55% 0.32% 0.88% 1.49% 2.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   1.01% 0.23% 0.36% 0.66% 1.38% 0.90% 1.36% 2.12% 2.56%
TFIRMF-B 15.442 0.66% 0.26% 0.23% 0.38% 1.64% 0.41% 1.00% n.a. 1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   1.01% 0.23% 0.36% 0.66% 1.38% 0.90% 1.36% n.a. 1.97%
TFIRMF-P 15.2065 0.58% 0.25% 0.20% 0.33% 1.55% 0.32% 0.88% n.a. 1.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   1.01% 0.23% 0.36% 0.66% 1.38% 0.90% 1.36% n.a. 1.57%
TFPRMF-A 59.0654 -11.39% -5.73% -7.02% -5.70% -7.99% 7.20% -1.97% 0.63% 8.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -7.38% -2.89% -5.21% -4.06% -5.35% 4.38% 1.21% 2.96% 7.23%
TFPRMF-P 59.0656 -11.39% -5.73% -7.02% -5.70% -7.99% 7.20% -1.97% n.a. 2.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -7.38% -2.89% -5.21% -4.06% -5.35% 4.38% 1.21% n.a. 3.36%
TEGRMF-A 70.6532 -14.36% -8.00% -8.02% -7.09% -11.99% 7.63% -0.49% 2.29% 9.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% 2.69% 10.85%
TEGRMF-B 74.2569 -13.98% -7.96% -7.90% -6.84% -11.52% 8.21% 0.04% n.a. 3.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 2.44%
TEGRMF-P 70.6534 -14.36% -8.00% -8.02% -7.09% -11.99% 7.63% -0.49% n.a. 4.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 3.86%
THDRMF 16.7835 -3.49% -3.58% -6.07% -1.32% 1.54% 15.58% 3.72% 4.53% 4.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -4.57% -3.73% -5.52% -1.91% -2.08% 15.66% 1.66% 3.73% 3.75%
TCIRMF 5.6477 -7.94% -4.47% -10.28% -4.23% 4.67% -4.95% -1.43% 0.35% -3.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   1.37% -5.08% -4.71% 3.93% 7.60% 3.87% 5.19% 5.71% 1.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   -2.17% -3.81% -8.68% -0.92% 13.13% -0.37% 3.65% 3.64% 3.11%
TAPRMF 9.003 -10.49% -4.94% -13.74% -9.43% 2.83% -7.90% -2.13% -1.25% -0.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   -1.85% -5.86% -9.02% -2.90% 5.14% -0.03% 3.26% 3.09% 3.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   -5.36% -4.59% -12.86% -7.37% 10.61% -4.49% 1.57% 2.08% 2.45%
TGOLDRMF 9.1485 5.99% 5.64% 1.45% -1.51% 13.86% -0.61% 6.90% 1.77% -0.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   14.80% 5.17% 7.18% 6.18% 15.26% 7.05% 12.21% 5.63% 2.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   10.70% 6.58% 2.65% 1.30% 21.26% 2.63% 10.60% 4.33% 1.44%
TCHRMF 5.238 -13.39% -5.03% -14.73% -11.15% 14.40% -15.85% -10.72% -5.74% -5.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% -1.60% -1.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% -2.34% -2.67%
TJPRMF 18.1269 18.47% -3.47% -6.23% 6.75% 12.60% 9.65% 7.06% n.a. 6.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   9.86% -5.44% -6.89% 2.54% 6.17% 3.02% 3.17% n.a. 4.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   21.40% -3.14% -5.69% 8.63% 15.09% 10.83% 7.42% n.a. 7.13%
TUSRMF-A 19.8222 6.09% -2.66% -8.72% -0.77% 3.48% 6.94% 7.20% n.a. 7.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   15.17% -3.61% -3.81% 6.74% 4.05% 15.64% 12.80% n.a. 12.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   8.11% -2.57% -8.59% 0.19% 6.56% 9.89% 10.61% n.a. 10.84%
TUSRMF-P 19.8221 6.09% -2.66% -8.72% -0.77% 3.48% n.a. n.a. n.a. -6.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   15.17% -3.61% -3.81% 6.74% 4.05% n.a. n.a. n.a. 0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   8.11% -2.57% -8.59% 0.19% 6.56% n.a. n.a. n.a. -3.99%
TMSRMF-A 14.2773 -11.54% -7.37% -6.05% -5.28% -9.61% 6.17% 3.33% n.a. 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 1.57%
TMSRMF-B 14.9319 -11.07% -7.32% -5.90% -4.97% -9.02% 6.86% 4.00% n.a. 6.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 2.70%
TMSRMF-P 14.2773 -11.54% -7.37% -6.05% -5.28% -9.61% 6.17% 3.33% n.a. 4.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% 7.98% -0.78% n.a. 3.86%
TGHRMF-A 12.6512 -9.49% -4.22% -8.37% -9.10% -8.14% 4.18% 4.19% n.a. 2.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   -2.12% -5.52% -3.42% -2.75% -7.25% 11.27% 9.39% n.a. 7.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   -5.61% -4.25% -7.50% -7.23% -2.43% 6.68% 7.83% n.a. 7.18%
TGHRMF-P 12.5509 -9.49% -4.22% -8.37% -9.10% -8.14% n.a. n.a. n.a. 0.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   -2.12% -5.52% -3.42% -2.75% -7.25% n.a. n.a. n.a. 9.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   -5.61% -4.25% -7.50% -7.23% -2.43% n.a. n.a. n.a. 3.51%
TEURMF-A 13.4077 2.79% -3.68% -7.93% -6.59% 6.42% 10.13% 5.69% n.a. 3.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   8.39% -4.61% -6.46% -3.83% 9.25% 12.60% 6.60% n.a. 4.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   3.60% -3.72% -7.75% -6.22% 6.74% 10.59% 6.09% n.a. 5.28%
TEURMF-P 13.4079 2.79% -3.68% -7.93% -6.59% 6.42% n.a. n.a. n.a. -1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   8.39% -4.61% -6.46% -3.83% 9.25% n.a. n.a. n.a. -1.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   3.60% -3.72% -7.75% -6.22% 6.74% n.a. n.a. n.a. -1.74%
TINRMF-A 9.6403 -7.45% -3.11% -4.40% -6.35% -5.94% 0.84% -0.49% n.a. -0.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -4.26% -1.49% -2.87% -3.01% -2.65% 0.80% 0.67% n.a. 0.62%
TINRMF-P 9.6405 -7.45% -3.11% -4.40% -6.35% -5.94% 0.84% -0.49% n.a. -0.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -4.26% -1.49% -2.87% -3.01% -2.65% 0.80% 0.67% n.a. 0.62%
TTECHRMF-A 10.7196 28.23% -2.57% -9.72% 8.47% 22.09% 4.64% n.a. n.a. 2.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   39.08% -3.61% -4.91% 16.52% 22.70% 12.71% n.a. n.a. 9.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   34.11% -2.31% -8.93% 11.16% 29.08% 8.05% n.a. n.a. 5.32%
TTECHRMF-P 10.7178 28.23% -2.57% -9.72% 8.47% 22.09% 4.64% n.a. n.a. 2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   39.08% -3.61% -4.91% 16.52% 22.70% 12.71% n.a. n.a. 9.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   34.11% -2.31% -8.93% 11.16% 29.08% 8.05% n.a. n.a. 5.32%
TCHARMF-A 6.1711 -13.90% -5.35% -13.05% -15.53% -2.56% n.a. n.a. n.a. -15.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   -8.66% -6.32% -8.72% -10.68% -3.36% n.a. n.a. n.a. -9.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   -11.65% -5.11% -12.35% -15.04% 1.37% n.a. n.a. n.a. -13.63%
TCHARMF-P 6.1715 -13.90% -5.35% -13.06% -15.53% -2.56% n.a. n.a. n.a. -15.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   -8.66% -6.32% -8.72% -10.68% -3.36% n.a. n.a. n.a. -9.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   -11.65% -5.11% -12.35% -15.04% 1.37% n.a. n.a. n.a. -13.63%
TCHTECHRMF-A 4.0306 -24.06% -4.81% -21.63% -19.52% 0.29% n.a. n.a. n.a. -27.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -16.87% -5.71% -17.13% -13.31% 2.49% n.a. n.a. n.a. -20.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -19.84% -4.45% -20.64% -17.30% 7.82% n.a. n.a. n.a. -24.50%
TCHTECHRMF-P 4.0066 -24.06% -4.81% -21.63% -19.52% 0.29% n.a. n.a. n.a. -27.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -16.87% -5.71% -17.13% -13.31% 2.49% n.a. n.a. n.a. -20.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -19.84% -4.45% -20.64% -17.30% 7.82% n.a. n.a. n.a. -24.50%
TSFRMF-A 7.7709 -21.84% -11.63% -12.48% -11.25% -18.84% n.a. n.a. n.a. -12.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% n.a. n.a. n.a. -6.05%
TSFRMF-P 7.7711 -21.84% -11.63% -12.48% -11.25% -18.84% n.a. n.a. n.a. -12.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -14.91% -5.92% -10.42% -8.43% -11.61% n.a. n.a. n.a. -6.05%
TNEXTGENRMF-A 4.4679 28.58% -4.74% -22.58% 7.37% 2.60% n.a. n.a. n.a. -34.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   39.90% -5.80% -19.29% 14.47% 1.46% n.a. n.a. n.a. -34.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   34.90% -4.53% -22.70% 9.21% 6.74% n.a. n.a. n.a. -36.27%
TNEXTGENRMF-P 4.4679 28.58% -4.74% -22.58% 7.37% 2.60% n.a. n.a. n.a. -34.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   39.90% -5.80% -19.29% 14.47% 1.46% n.a. n.a. n.a. -34.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   34.90% -4.53% -22.70% 9.21% 6.74% n.a. n.a. n.a. -36.27%
TVIETNAMRMF-A 10.1418 5.07% -12.89% -12.30% 2.56% n.a. n.a. n.a. n.a. 1.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   5.04% -13.42% -14.25% 0.64% n.a. n.a. n.a. n.a. 3.96%
TVIETNAMRMF-P 10.1417 5.07% -12.89% -12.30% 2.56% n.a. n.a. n.a. n.a. 1.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   5.04% -13.42% -14.25% 0.64% n.a. n.a. n.a. n.a. 3.96%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 10.8041 7.07% -1.06% 5.89% 7.06% -2.13% 5.79% 2.64% n.a. 1.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 37   8.33% -1.04% 6.32% 8.10% -0.99% 6.76% 3.39% n.a. 1.79%
TUSTREASURY 8.7005 -8.81% -1.65% -4.41% -7.52% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 80   -7.28% -1.59% -4.20% -7.03% n.a. n.a. n.a. n.a. -11.66%
TUSBOND-A 9.4702 n.a. -1.94% -4.47% -6.55% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. -1.97% -4.55% -6.67% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.49%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 10.4811 -3.61% -3.20% -6.85% -5.48% -3.00% -1.91% 1.24% n.a. 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   1.56% -4.15% -3.72% -1.73% -3.59% 3.35% 3.52% n.a. 3.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   -1.73% -2.99% -7.39% -5.81% 0.88% -0.53% 2.17% n.a. 1.78%
TGINC-A 10.482 -3.61% -3.20% -6.85% -5.48% -3.01% -1.91% 1.24% n.a. 0.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   1.56% -4.15% -3.72% -1.73% -3.59% 3.35% 3.52% n.a. 3.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   -1.73% -2.99% -7.39% -5.81% 0.88% -0.53% 2.17% n.a. 1.76%
TGCINC-A 9.4877 n.a. -1.74% -3.69% -3.99% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   n.a. -1.64% -3.75% -2.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -3.48%
TGCINC-R 9.4877 n.a. -1.74% -3.69% -3.99% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   n.a. -1.64% -3.75% -2.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -3.48%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 3.4679 -7.53% -4.33% -10.13% -4.11% 5.36% -5.00% -1.17% 1.16% -2.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   1.37% -5.08% -4.71% 3.93% 7.60% 3.87% 5.19% 5.71% 0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   -2.17% -3.81% -8.68% -0.92% 13.13% -0.37% 3.65% 3.64% 3.07%
TISCOAP 12.1875 -11.10% -4.79% -13.81% -9.67% 2.35% -8.32% -2.30% -1.17% 1.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   -1.85% -5.86% -9.02% -2.90% 5.14% -0.03% 3.26% 3.09% 4.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   -5.36% -4.59% -12.86% -7.37% 10.61% -4.49% 1.57% 2.08% 3.96%
TISCOUS-A 36.4562 6.41% -2.66% -8.86% -0.61% 3.89% 7.35% 7.63% 8.84% 9.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   15.17% -3.61% -3.81% 6.74% 4.05% 15.64% 12.80% 12.74% 13.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   8.11% -2.57% -8.59% 0.19% 6.56% 9.89% 10.61% 11.44% 12.38%
TISCOLAF 5.0108 6.26% -3.49% -13.27% 0.46% -0.78% 9.62% -3.37% -4.10% -4.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 14   14.90% -4.40% -8.60% 8.22% 0.79% 20.08% 1.99% 0.51% -0.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)   7.86% -3.37% -13.15% 1.58% 3.22% 14.10% -0.01% -0.64% -1.53%
TISCOCH 5.0384 -13.31% -5.11% -14.90% -11.18% 14.50% -15.99% -10.72% -4.94% -5.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% -1.60% -0.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% -2.34% -1.24%
TISCOJP 20.7729 18.74% -3.26% -6.06% 6.88% 12.74% 9.52% 6.52% 7.44% 7.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   9.86% -5.44% -6.89% 2.54% 6.17% 3.02% 3.17% 5.17% 5.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   21.40% -3.14% -5.69% 8.63% 15.09% 10.83% 7.42% 8.01% 7.85%
TISCOEU-A 14.4261 6.74% -3.06% -9.61% -6.74% 11.73% 12.41% 6.25% n.a. 3.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   13.86% -3.86% -8.01% -3.41% 16.69% 15.57% 7.73% n.a. 3.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   8.82% -2.96% -9.28% -5.81% 14.01% 13.50% 7.22% n.a. 4.51%
TISCONA 10.6838 -7.80% -4.89% -14.52% -9.48% 10.80% -8.91% -1.69% n.a. 0.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 21   0.02% -5.56% -10.31% -3.23% 12.50% -1.58% 3.23% n.a. 4.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)   -3.48% -4.30% -14.05% -7.75% 18.26% -5.58% 1.74% n.a. 3.57%
TISCOGY 13.119 3.31% -4.14% -10.57% -8.51% 7.49% 6.27% 3.11% n.a. 2.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 22   9.77% -4.95% -9.06% -5.56% 12.53% 10.15% 5.48% n.a. 3.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)   4.91% -4.05% -10.31% -7.90% 9.95% 8.18% 4.98% n.a. 4.70%
TSTARP 13.8186 3.72% -3.38% -8.96% -1.89% 3.07% -0.70% 4.21% n.a. 3.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 24   11.19% -4.43% -5.17% 3.35% 4.49% 11.83% 9.23% n.a. 8.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)   7.21% -3.15% -9.17% -1.40% 9.93% 7.21% 7.67% n.a. 7.18%
TCHSTARP 5.7412 -21.97% -4.27% -17.24% -16.39% 3.47% -22.57% -8.11% n.a. -6.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 28   -7.55% -5.67% -11.07% -5.81% 14.53% -12.92% -1.05% n.a. 0.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)   -10.84% -4.40% -14.82% -10.13% 20.54% -16.46% -2.42% n.a. -0.31%
TGHSTARP 10.773 -10.58% -5.24% -9.32% -9.94% -9.10% -1.43% 2.59% n.a. 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   -2.12% -5.52% -3.42% -2.75% -7.25% 11.27% 9.39% n.a. 6.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   -5.61% -4.25% -7.50% -7.23% -2.43% 6.68% 7.83% n.a. 6.00%
TSTAR-UH 14.1575 10.30% -4.44% -4.36% 4.35% 1.02% 5.01% 7.35% n.a. 4.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 34   11.19% -4.43% -5.17% 3.35% 4.49% 11.83% 9.23% n.a. 7.78%
TUSEQ-UH 22.0177 13.61% -3.61% -4.04% 5.91% 2.46% 13.48% 10.90% n.a. 10.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 79   15.29% -3.54% -3.74% 6.85% 4.16% 15.68% 12.82% n.a. 12.91%
TISCOIN 17.1912 7.46% -3.49% 1.28% 10.57% -3.39% 14.29% 9.27% n.a. 7.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 35   8.10% -3.65% 1.36% 11.03% -3.51% 16.38% 11.01% n.a. 9.54%
TISCOGC 12.0639 -7.44% -1.82% -9.89% -13.21% -4.05% 1.91% 2.29% n.a. 2.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 42   -0.72% -2.83% -5.04% -7.08% -4.94% 9.17% 6.60% n.a. 5.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)   -6.80% -1.79% -9.76% -12.79% -2.66% 3.73% 4.51% n.a. 5.31%
TISCOGEM 8.9825 -5.25% -3.82% -11.96% -6.56% 2.85% -5.37% -0.99% n.a. -1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 43   2.84% -4.66% -6.82% 0.73% 5.03% 3.02% 4.80% n.a. 2.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)   -3.46% -3.64% -11.46% -5.45% 7.56% -2.11% 2.75% n.a. 1.89%
TISCOJPA 11.7426 9.47% -2.11% -5.81% 0.38% 6.50% -0.04% 2.80% n.a. 2.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 45   10.84% -5.28% -2.86% 5.09% 11.23% 6.65% 4.09% n.a. 3.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)   20.43% -3.22% -2.27% 10.02% 18.55% 14.09% 8.01% n.a. 7.46%
TISCOGIF-R 9.7719 -8.64% -1.74% -10.39% -11.43% -5.77% 1.52% 0.22% n.a. -0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 46   -5.20% -2.45% -6.32% -6.56% -9.49% 6.44% 4.49% n.a. 3.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)   -8.59% -1.14% -10.27% -10.86% -4.79% 2.06% 3.00% n.a. 2.43%
TISTECH-A 13.449 24.90% -4.43% -11.59% 7.62% 17.02% -6.74% 6.87% n.a. 4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 47   34.23% -2.39% -4.88% 12.43% 21.64% 14.13% 18.07% n.a. 16.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)   29.44% -1.08% -8.90% 7.25% 27.97% 9.42% 16.38% n.a. 15.52%
TUSFIN-A 10.4369 -7.73% -2.99% -8.83% -3.74% -8.33% 9.07% 2.40% n.a. 0.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 48   -0.07% -3.87% -3.47% 3.74% -7.97% 18.36% 8.29% n.a. 6.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)   -6.20% -2.84% -8.27% -2.63% -5.75% 12.46% 6.17% n.a. 4.42%
TISCOINA-A 14.9104 16.02% -2.82% 4.09% 17.96% 5.00% 18.77% 11.10% n.a. 7.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 25   9.10% -4.40% 1.53% 13.17% -1.51% 18.82% 12.58% n.a. 9.96%
TGESG 11.378 0.64% -3.68% -10.54% -7.64% 1.15% 2.14% 3.21% n.a. 2.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 64   12.36% -4.33% -4.85% 3.72% 4.48% 13.36% 10.03% n.a. 9.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)   8.35% -3.04% -8.87% -1.06% 9.91% 8.68% 8.46% n.a. 8.15%
TGHDIGI 7.666 -21.40% -13.23% -33.01% -26.49% -24.90% -20.94% n.a. n.a. -5.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 51   -14.07% -13.69% -28.18% -20.19% -23.93% -14.02% n.a. n.a. 0.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)   -16.99% -12.59% -31.07% -23.68% -20.18% -17.40% n.a. n.a. -2.19%
TISCOCHA-A 8.1612 -14.07% -5.31% -13.19% -15.80% -2.72% -12.21% n.a. n.a. -4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   -7.27% -6.00% -8.27% -9.26% -2.14% -5.69% n.a. n.a. 1.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   -10.15% -4.85% -11.74% -13.47% 2.42% -9.15% n.a. n.a. -1.56%
TCHTECH-A 5.3607 -23.51% -4.65% -21.58% -19.29% 1.01% -24.75% n.a. n.a. -15.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -15.91% -5.42% -16.30% -12.57% 2.68% -17.59% n.a. n.a. -8.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -18.76% -4.21% -19.67% -16.39% 7.76% -20.81% n.a. n.a. -11.62%
TBIOTECH 14.5057 -13.40% -5.93% -11.31% -15.39% -13.29% -2.82% n.a. n.a. 10.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 33   -5.51% -6.55% -5.92% -8.66% -12.02% 5.16% n.a. n.a. 17.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)   -10.86% -7.57% -11.82% -14.71% -9.86% 0.23% n.a. n.a. 13.93%
TCLOUD 7.5779 6.80% -5.58% -16.33% 4.31% 1.09% -10.97% n.a. n.a. -8.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 66   15.79% -6.75% -12.01% 11.85% 1.27% -4.33% n.a. n.a. -2.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging)   11.65% -5.50% -15.73% 6.71% 6.53% -8.28% n.a. n.a. -5.68%
TNEXTGEN-A 4.3002 28.17% -4.76% -22.79% 6.95% 1.52% n.a. n.a. n.a. -24.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   39.90% -5.80% -19.29% 14.47% 1.46% n.a. n.a. n.a. -19.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   34.90% -4.53% -22.70% 9.21% 6.74% n.a. n.a. n.a. -23.80%
TGENOME 2.0758 -18.82% -15.65% -35.16% -19.66% -33.03% n.a. n.a. n.a. -42.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 70   -13.94% -15.67% -35.60% -15.12% -34.67% n.a. n.a. n.a. -37.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging)   -14.99% -15.67% -36.81% -17.05% -29.59% n.a. n.a. n.a. -40.82%
TCHCON 3.8321 -16.20% -4.57% -19.04% -7.11% 12.73% n.a. n.a. n.a. -29.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 71   -8.81% -5.43% -14.34% 0.06% 14.93% n.a. n.a. n.a. -22.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging)   -12.06% -4.16% -17.96% -4.54% 20.91% n.a. n.a. n.a. -27.01%
TNEWENGY 2.4486 -36.04% -20.70% -42.68% -30.39% -46.43% n.a. n.a. n.a. -41.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 72   -32.12% -21.69% -39.86% -25.70% -48.79% n.a. n.a. n.a. -38.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging)   -34.55% -20.64% -42.40% -29.11% -46.13% n.a. n.a. n.a. -41.69%
TUSMS 4.258 -26.04% -15.35% -32.05% -21.94% -28.57% n.a. n.a. n.a. -30.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 26   -20.02% -16.48% -28.29% -16.14% -28.63% n.a. n.a. n.a. -23.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging)   -24.95% -17.63% -33.16% -22.15% -26.93% n.a. n.a. n.a. -28.12%
TFINTECH 4.514 -10.05% -10.57% -18.18% -6.41% -18.11% n.a. n.a. n.a. -31.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 32   -2.86% -11.55% -13.75% 0.45% -18.26% n.a. n.a. n.a. -27.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging)   -6.33% -10.37% -17.40% -4.17% -14.01% n.a. n.a. n.a. -29.14%
TCYBER 7.0477 11.66% -4.46% -9.01% 7.11% -4.55% n.a. n.a. n.a. -17.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 29   16.49% -6.14% -4.48% 14.44% -11.54% n.a. n.a. n.a. -6.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging)   12.32% -4.88% -8.51% 9.17% -6.94% n.a. n.a. n.a. -10.07%
TBRAND 9.0586 7.69% -3.00% -10.94% -2.78% 5.12% n.a. n.a. n.a. -5.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 52   9.52% -3.01% -10.79% -2.19% 8.20% n.a. n.a. n.a. -3.42%
TRAREEARTH 5.3671 -25.03% -13.69% -29.27% -25.51% -34.30% n.a. n.a. n.a. -32.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 73   -23.71% -15.28% -29.82% -25.32% -32.25% n.a. n.a. n.a. -31.24%
TVIETNAM 8.2509 5.70% -12.42% -11.06% 2.40% 2.26% n.a. n.a. n.a. -12.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 74   -1.57% -15.79% -20.14% -3.18% -10.20% n.a. n.a. n.a. -21.89%
TCHSTRATEGY 6.4678 -24.95% -3.64% -13.92% -20.73% -15.73% n.a. n.a. n.a. -29.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 75   -11.36% -3.79% -12.77% -15.23% 0.41% n.a. n.a. n.a. -16.75%
TUSTECH-A 12.1115 26.83% -0.45% -8.49% 7.26% 21.48% n.a. n.a. n.a. 18.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   29.69% -0.36% -8.12% 8.02% 25.37% n.a. n.a. n.a. 23.90%
TGHIDIV 9.7967 -5.08% -3.53% -9.24% -7.47% -2.74% n.a. n.a. n.a. -2.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 77   -3.92% -4.05% -8.78% -6.11% 1.29% n.a. n.a. n.a. 2.20%
TCHCLEAN 6.6367 n.a. -8.35% -21.77% -28.78% n.a. n.a. n.a. n.a. -33.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 85   n.a. -8.26% -20.69% -27.19% n.a. n.a. n.a. n.a. -31.58%
TNASDAQ-A 10.3091 n.a. -2.52% -8.82% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   n.a. -2.47% -8.69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.32%
TISCOC19 4.2972 -13.33% -5.06% -14.78% -11.01% 14.12% -15.77% -10.56% n.a. -9.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% n.a. -6.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% n.a. -6.82%
TISCOC20 4.24 -13.59% -5.14% -15.24% -11.33% 14.07% -16.07% -10.84% n.a. -9.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% n.a. -6.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% n.a. -6.66%
TISCOC21 4.3012 -12.64% -4.96% -14.80% -10.87% 15.49% -15.73% -10.55% n.a. -9.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% n.a. -6.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% n.a. -6.66%
TCHT5M2 4.6686 -13.07% -5.08% -14.73% -10.98% 14.56% -15.92% -10.39% n.a. -12.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% -9.06% -6.03% n.a. -7.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% -12.39% -7.34% n.a. -9.39%
TCHT5M4 5.8094 -12.79% -5.03% -14.82% -11.09% 15.46% n.a. n.a. n.a. -21.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -6.52% -5.72% -10.03% -4.49% 15.01% n.a. n.a. n.a. -14.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -9.42% -4.57% -13.44% -8.92% 20.39% n.a. n.a. n.a. -17.66%
TCHT5M5 7.9995 n.a. -5.09% -14.80% -11.07% n.a. n.a. n.a. n.a. -20.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 82   n.a. -5.00% -14.57% -10.50% n.a. n.a. n.a. n.a. -18.27%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 5.4478 6.11% -6.58% 2.07% 10.64% -3.07% 34.92% 4.75% -5.78% -4.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 16   12.82% -7.25% 7.09% 17.36% -4.66% 41.82% 8.83% -2.61% -0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)   8.97% -6.07% 2.77% 12.22% 0.03% 36.25% 7.35% -3.73% -1.76%
TGOLD 14.4269 5.39% 5.71% 1.80% -1.45% 13.49% -0.80% 6.85% 1.97% 2.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   14.80% 5.17% 7.18% 6.18% 15.26% 7.05% 12.21% 5.63% 5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   10.70% 6.58% 2.65% 1.30% 21.26% 2.63% 10.60% 4.33% 4.70%
TUSREIT 12.355 -12.54% -3.97% -14.13% -12.28% -13.86% -1.09% -1.18% 2.17% 2.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 18   -5.07% -5.04% -9.40% -5.82% -13.12% 7.78% 4.37% 6.35% 6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)   -8.46% -3.76% -13.23% -10.15% -8.60% 3.33% 2.88% 5.06% 4.85%
TJREIT 11.354 -1.30% -2.09% -2.21% -1.37% -4.57% 5.69% 2.48% n.a. 1.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 27   -9.47% -4.38% -3.01% -5.95% -10.84% -0.58% 0.11% n.a. 1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)   0.04% -2.06% -1.76% -0.36% -3.35% 6.96% 4.23% n.a. 3.00%
TAREIT 8.179 -12.42% -7.04% -8.16% -10.99% -11.28% -1.77% n.a. n.a. -4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 55   -10.87% -6.62% -7.49% -9.88% -9.54% -0.15% n.a. n.a. -2.52%
TGREIT 6.8952 -12.49% -6.56% -13.89% -14.20% -10.78% -6.87% n.a. n.a. -8.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 59   -4.98% -7.05% -8.40% -7.32% -9.86% 0.79% n.a. n.a. -1.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)   -8.97% -6.64% -12.81% -12.11% -6.21% -3.43% n.a. n.a. -4.81%
TOIL6 4.7113 4.54% -7.55% 2.24% 9.70% 1.04% 40.52% -9.51% n.a. -8.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   11.13% -8.14% 7.25% 16.37% -0.48% 48.10% -4.97% n.a. -5.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   7.33% -6.97% 2.94% 11.27% 4.41% 42.28% -6.27% n.a. -6.04%

 

 • คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
  2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
  3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
  4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
  5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
  6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
  7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
  8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
  9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
  10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
  25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
  37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
  39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
  40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
  41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
  42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
  45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
  51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
  54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
  55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
  57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
  61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
  62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
  64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
  66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
  71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
  74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
  81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
  84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
   
  (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
   
  * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น