ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.315 0.75% 0.13% 0.45% 0.85% 1.63% 0.92% 0.79% 0.94% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1   0.94% 0.16% 0.54% 1.06% 2.07% 1.11% 1.07% 1.14% 1.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 39   0.69% 0.14% 0.41% 0.81% 1.56% 0.93% 0.91% 1.19% 1.73%
กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.0468 0.76% 0.12% 0.38% 0.86% 1.59% 0.82% 0.96% 1.22% 1.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 7   0.87% 0.14% 0.49% 1.07% 1.90% 0.71% 0.86% 1.28% 1.62%
TISCOFIX-A 11.03 0.84% 0.22% 0.27% 1.14% 1.85% 0.81% 1.08% n.a. 1.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.80% 0.19% 0.30% 1.05% 1.74% 0.71% 1.01% n.a. 1.28%
TBONDPVD 10.4866 0.70% 0.11% 0.35% 0.88% 1.57% 0.80% n.a. n.a. 0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 56   0.95% 0.16% 0.54% 1.17% 2.12% 1.08% n.a. n.a. 1.18%
TFIXPVD 10.5604 0.97% 0.24% 0.40% 1.28% 2.04% 0.90% n.a. n.a. 1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 57   1.00% 0.20% 0.49% 1.23% 2.16% 1.20% n.a. n.a. 1.31%
TGOV7M1 10.0791 n.a. 0.12% 0.46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.79%
TGOV9M1 10.0497 n.a. 0.13% 0.49% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.50%
กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 88.5354 -6.16% -2.16% -2.52% -3.28% -11.72% -5.02% 4.46% 5.49% 9.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.06% -0.54% -0.04% 0.36% -3.98% -0.88% 1.02% 2.79% n.a.
TISCOFLEX 35.59 -5.76% -2.54% -2.72% -2.92% -10.42% -3.78% -2.07% 0.87% 5.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.06% -0.54% -0.04% 0.36% -3.98% -0.88% 1.02% 2.79% n.a.
TISCOFLEXP 45.4873 -10.00% -5.34% -5.61% -5.56% -17.33% -7.82% 7.21% 5.33% 5.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.06% -0.54% -0.04% 0.36% -3.98% -0.88% 1.02% 2.79% n.a.
TINC-R 10.9857 -1.99% -0.93% -1.19% -1.15% -6.74% -2.33% -1.34% n.a. 1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.50% -0.29% -0.41% 0.38% -1.66% -0.60% 0.07% n.a. 2.43%
TINC-A 11.0453 -1.95% -0.92% -1.17% -1.10% -6.65% -2.23% -1.25% n.a. -0.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.50% -0.29% -0.41% 0.38% -1.66% -0.60% 0.07% n.a. 0.59%
TCINCP-R 10.609 -1.14% -0.57% -0.66% -0.37% -3.88% -1.50% -0.64% n.a. 0.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -0.16% -0.16% -0.10% 0.46% -0.74% -0.09% 0.34% n.a. 1.69%
TCINCP-A 10.6671 -1.10% -0.56% -0.64% -0.32% -3.79% -1.41% -0.55% n.a. -0.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -0.16% -0.16% -0.10% 0.46% -0.74% -0.09% 0.34% n.a. 0.66%
TW-BAL 29.8267 -3.38% -1.31% -1.35% -1.37% -6.54% -2.15% -0.57% 1.11% 5.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.06% -0.54% -0.04% 0.36% -3.98% -0.88% 0.46% 2.49% 6.06%
TW-E20 14.8339 -0.44% -0.27% -0.26% 0.41% -0.89% -0.38% 0.52% 1.67% 2.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 6   0.33% 0.01% 0.15% 0.77% 0.31% 0.31% 0.87% 2.34% 3.84%
TCINC 10.1648 -0.16% -0.23% -0.19% 0.35% -1.45% -0.51% 0.15% n.a. 0.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 53   0.18% -0.03% -0.01% 0.62% 0.14% 0.17% 0.55% n.a. 0.67%
TCIEZERO 9.5384 0.55% -0.03% 0.08% 0.43% -2.81% -0.58% n.a. n.a. -1.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 60   0.11% -0.07% -0.07% 0.54% 0.17% 0.08% n.a. n.a. -0.37%
TTHREIT 6.7734 -2.64% -1.38% -2.29% -1.95% -13.06% -6.24% n.a. n.a. -8.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 63   -4.39% -1.72% -2.52% -2.40% -9.59% -3.84% n.a. n.a. -6.43%
TUSLINK1 9.9984 1.16% 0.16% 0.45% 0.70% 1.01% n.a. n.a. n.a. -0.01%
TGLINK2 9.9531 0.09% 0.10% -0.37% 0.16% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.47%
กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 60.7127 -8.55% -4.57% -5.98% -6.86% -20.48% -8.49% 4.86% 6.06% 9.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% 7.50%
TSF-MF 62.3246 -8.21% -4.50% -5.77% -6.45% -19.77% n.a. n.a. n.a. -7.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% n.a. n.a. n.a. -3.23%
TISCOEGF 45.0465 -7.30% -3.65% -4.16% -4.09% -14.83% -5.57% -1.37% 2.24% 4.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% n.a.
TISCOEDF 1.1001 -7.08% -2.23% -2.36% -3.09% -13.26% -3.96% -1.42% 0.72% 3.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% n.a.
TISCOEQF 2.0856 -7.03% -2.25% -2.34% -3.05% -13.23% -3.02% 0.03% 1.51% 4.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% n.a.
TISCOMS-A 17.5243 -5.19% -1.77% -2.44% -1.09% -13.53% -6.36% 4.63% 4.60% 5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% 2.53%
TISESG-D 8.9259 -7.88% -3.16% -4.05% -4.73% -13.10% -3.95% -1.75% n.a. 1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -3.78% -1.90% -0.91% -1.17% -7.97% -1.51% 1.07% n.a. 3.59%
TISESG-A 11.7783 -7.87% -3.16% -4.05% -4.72% -13.10% -3.92% -1.74% n.a. -1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -3.78% -1.90% -0.91% -1.17% -7.97% -1.51% 1.07% n.a. 1.60%
TISCOHD-A 19.0062 -3.32% 0.29% 1.43% -0.65% -1.75% 2.37% 4.88% 5.07% 5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.99% 2.26% 3.51% 4.09% 2.42% 4.74% 3.05% 4.25% 4.26%
TISCODS 8.3826 -5.09% 0.29% 1.34% -2.12% -5.33% -0.31% 3.65% n.a. 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.80%
TISCOWB-A 9.9306 -0.98% -0.66% 1.52% 1.93% -11.25% -1.94% -0.28% n.a. -0.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -1.46% -1.68% 1.17% 1.46% -10.85% -3.16% -2.14% n.a. -1.85%
TISCOBIG 8.8404 -2.90% -0.98% -0.34% -0.22% -8.18% -2.06% -4.01% n.a. -1.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 44   -3.55% -1.17% 0.08% -0.99% -7.82% -2.23% -2.43% n.a. 0.22%
TISCOLTF-N 35.2077 -7.27% -3.65% -4.14% -4.07% -14.66% -5.57% n.a. n.a. 1.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 2.92%
TDLTF-N 17.5411 -7.28% -3.65% -4.13% -4.07% -14.82% -5.58% n.a. n.a. 1.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 2.92%
TMSLTF-N 13.8462 -5.23% -1.76% -2.41% -1.08% -13.75% -5.27% n.a. n.a. 5.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 2.92%
TDSLTF-N 11.1289 -5.15% 0.30% 1.33% -2.17% -5.39% -0.08% n.a. n.a. 8.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 2.92%
TEQT5M9 8.4988 -6.70% -1.59% -0.99% -2.78% -12.57% n.a. n.a. n.a. -12.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% n.a. n.a. n.a. -10.08%
TEQT5M10 8.582 -6.74% -1.57% -1.04% -2.82% -12.52% n.a. n.a. n.a. -12.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% n.a. n.a. n.a. -10.11%
TEQT5M11 8.6779 -6.64% -1.51% -0.92% -2.72% n.a. n.a. n.a. n.a. -13.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% n.a. n.a. n.a. n.a. -10.60%
TEQT5M12 8.9383 -6.66% -1.47% -0.90% -2.75% n.a. n.a. n.a. n.a. -10.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% n.a. n.a. n.a. n.a. -3.93%
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.4785 -6.55% -3.27% -3.79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -3.78% -1.90% -0.91% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2.35%
T-ThaiESG-D 9.4785 -6.55% -3.27% -3.79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -3.78% -1.90% -0.91% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2.35%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 35.0823 -7.27% -3.65% -4.14% -4.07% -14.83% -5.63% -1.42% 1.59% 6.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% 7.78%
TISCOLTF-B 36.9866 -7.06% -3.61% -4.01% -3.81% -14.38% -5.12% -0.89% n.a. 1.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 2.26%
TDLTF-A 17.6893 -7.28% -3.65% -4.13% -4.07% -14.82% -5.58% -1.37% 2.04% 6.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% 7.56%
TMSLTF-A 13.8275 -5.23% -1.76% -2.41% -1.08% -13.75% -5.27% 4.53% n.a. 4.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.85%
TMSLTF-B 14.4704 -4.97% -1.71% -2.25% -0.76% -13.19% -4.66% 5.19% n.a. 4.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.85%
TDSLTF-A 10.5501 -5.15% 0.30% 1.34% -2.17% -5.39% -0.08% 3.42% n.a. 3.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.75%
TDSLTF-B 10.9919 -4.94% 0.34% 1.47% -1.91% -4.88% 0.45% 3.97% n.a. 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.75%
กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.0304 0.84% 0.22% 0.27% 1.14% 1.85% 0.81% n.a. n.a. 0.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.80% 0.19% 0.30% 1.05% 1.74% 0.71% n.a. n.a. 0.69%
TINC-SSF 11.0356 -1.94% -0.92% -1.16% -1.10% -6.65% -2.23% n.a. n.a. -0.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.50% -0.29% -0.41% 0.38% -1.66% -0.60% n.a. n.a. 0.13%
TEG-SSF 11.6764 -7.37% -3.65% -4.18% -4.18% -14.93% -5.75% n.a. n.a. 3.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -2.13% -0.95% -0.20% -0.01% -7.20% -1.88% n.a. n.a. 4.97%
TEG-SSFX 11.6761 -7.37% -3.65% -4.18% -4.18% -14.93% -5.75% n.a. n.a. 3.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -2.13% -0.95% -0.20% -0.01% -7.20% -1.88% n.a. n.a. 4.97%
TSF-SSF 60.7287 -8.55% -4.57% -5.98% -6.86% -20.48% -8.49% n.a. n.a. 3.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 5.90%
TISCOMS-SSF 17.5253 -5.19% -1.77% -2.44% -1.09% -13.53% -6.36% n.a. n.a. 4.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% n.a. n.a. 5.90%
TISCOWB-SSF 9.9311 -0.98% -0.66% 1.52% 1.93% -11.25% n.a. n.a. n.a. -5.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -1.46% -1.68% 1.17% 1.46% -10.85% n.a. n.a. n.a. -5.49%
TISCOHD-SSF 19.0068 -3.32% 0.29% 1.43% -0.65% -1.75% n.a. n.a. n.a. -0.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.99% 2.26% 3.51% 4.09% 2.42% n.a. n.a. n.a. 3.61%
TISCOCHA-SSF 7.972 0.35% -2.74% -0.91% -1.94% -9.94% -17.70% n.a. n.a. -11.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   9.08% -2.52% 2.91% 4.21% -0.69% -10.29% n.a. n.a. -4.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   2.41% -1.91% 0.54% 0.44% -5.52% -14.18% n.a. n.a. -7.98%
TCHTECH-SSF 5.2614 -3.38% 2.37% 8.26% -7.19% -12.41% -26.74% n.a. n.a. -22.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   4.91% 1.97% 11.66% -1.84% -3.60% -19.13% n.a. n.a. -15.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -1.55% 2.66% 9.21% -5.47% -8.11% -22.80% n.a. n.a. -19.01%
TISCOUS-SSF 45.0486 9.90% 4.40% 3.05% 14.17% 22.42% n.a. n.a. n.a. 2.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   19.55% 4.23% 6.86% 21.64% 35.46% n.a. n.a. n.a. 11.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.54% 4.73% 3.68% 15.32% 25.07% n.a. n.a. n.a. 5.21%
TISCOEU-SSF 17.9431 12.26% 1.98% 3.78% 15.23% 18.73% n.a. n.a. n.a. 6.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   18.58% 2.55% 6.91% 20.70% 30.87% n.a. n.a. n.a. 11.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   13.21% 2.16% 4.33% 16.44% 21.41% n.a. n.a. n.a. 7.97%
TNEXTGEN-SSF 6.0972 -2.72% 0.21% -6.90% 11.99% 36.32% n.a. n.a. n.a. -26.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.02% -0.20% -4.30% 17.01% 48.86% n.a. n.a. n.a. -21.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -3.65% 0.52% -6.50% 12.46% 41.55% n.a. n.a. n.a. -24.79%
TUSTECH-SSF 15.1486 8.07% 6.55% 0.92% 11.82% 23.46% n.a. n.a. n.a. 27.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   8.60% 6.75% 1.27% 12.90% 25.97% n.a. n.a. n.a. 32.46%
TNASDAQ-SSF 12.8247 8.05% 5.56% 2.04% 13.64% 24.26% n.a. n.a. n.a. 26.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   9.29% 5.83% 2.37% 15.30% 27.35% n.a. n.a. n.a. 30.09%
TUSBOND-SSF 9.8981 -2.01% 0.95% -0.44% 0.86% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -1.91% 1.03% -0.37% 1.26% n.a. n.a. n.a. n.a. 1.46%
TGQUALITY-SSF 10.43 n.a. 3.05% 2.02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 89   n.a. 3.55% 3.13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.43%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.3395 0.73% 0.18% 0.28% 0.94% 1.60% 0.81% 0.97% 1.23% 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 5   0.91% 0.16% 0.45% 1.09% 1.91% 0.99% 1.19% 1.87% 2.79%
TFIRMF-A 15.445 0.92% 0.23% 0.37% 1.20% 1.97% 0.79% 0.97% 1.42% 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.98% 0.19% 0.47% 1.20% 2.10% 1.16% 1.38% 2.00% 2.65%
TFIRMF-B 15.6928 0.95% 0.24% 0.39% 1.25% 2.05% 0.87% 1.08% n.a. 1.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.98% 0.19% 0.47% 1.20% 2.10% 1.16% 1.38% n.a. 2.00%
TFIRMF-P 15.4458 0.92% 0.23% 0.37% 1.20% 1.97% 0.79% 0.97% n.a. 1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.98% 0.19% 0.47% 1.20% 2.10% 1.16% 1.38% n.a. 1.64%
TFPRMF-A 56.8936 -5.43% -2.35% -2.49% -2.61% -9.59% -3.31% -1.57% 0.67% 8.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.99% -0.52% 0.00% 0.43% -3.84% -0.77% 1.13% 2.85% 7.32%
TFPRMF-P 56.8938 -5.43% -2.35% -2.49% -2.61% -9.59% -3.31% -1.57% n.a. 1.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.99% -0.52% 0.00% 0.43% -3.84% -0.77% 1.13% n.a. 3.20%
TEGRMF-A 65.6714 -7.26% -3.64% -4.13% -4.06% -14.78% -5.59% -1.41% 2.22% 9.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% 2.62% 10.92%
TEGRMF-B 69.2365 -7.05% -3.60% -4.00% -3.81% -14.33% -5.08% -0.88% n.a. 2.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 2.26%
TEGRMF-P 65.6715 -7.26% -3.64% -4.13% -4.06% -14.78% -5.59% -1.41% n.a. 3.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 3.55%
THDRMF-A 16.792 -3.12% 0.34% 1.57% -0.43% -1.52% 2.43% 4.39% 4.85% 4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.99% 2.26% 3.51% 4.09% 2.42% 4.74% 3.05% 4.25% 3.89%
THDRMF-P 16.7922 n.a. 0.34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   n.a. 2.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.35%
TCIRMF 6.4494 8.06% 1.22% 6.88% 10.23% 12.23% -6.36% -0.25% 0.65% -2.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   18.02% 0.77% 10.72% 17.87% 25.79% 3.16% 7.69% 6.42% 2.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   10.37% 1.47% 8.11% 13.30% 19.54% -1.72% 4.79% 5.17% 4.10%
TAPRMF 10.3259 3.17% 1.74% 4.45% 7.24% 7.70% -9.91% -0.16% -0.51% 0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   12.11% 1.36% 8.03% 13.99% 18.56% -1.03% 6.88% 4.25% 4.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   4.86% 2.09% 5.53% 9.55% 12.74% -5.76% 4.05% 3.12% 3.62%
TGOLDRMF 10.4775 11.45% 0.53% 13.98% 12.75% 14.60% 3.88% 8.92% 3.74% 0.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   20.72% 0.18% 17.83% 19.48% 26.14% 13.07% 15.79% 7.57% 3.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   12.44% 0.75% 14.70% 14.24% 17.63% 6.83% 12.19% 6.22% 2.43%
TCHRMF 5.5924 10.08% 1.60% 12.10% 7.50% 3.42% -16.49% -9.64% -5.15% -5.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% -0.74% -0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% -1.69% -1.78%
TJPRMF-A 22.7256 15.22% 0.34% -1.16% 15.88% 25.41% 9.91% 13.13% 9.20% 8.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   11.41% -0.71% -3.49% 13.33% 19.24% 4.95% 9.61% 7.34% 6.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   16.65% 0.50% -0.60% 17.53% 29.54% 13.14% 15.12% 11.06% 9.91%
TJPRMF-P 22.7258 n.a. 0.34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   n.a. -0.71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   n.a. 0.50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.51%
TUSRMF-A 24.5374 10.01% 4.49% 3.32% 14.43% 22.45% 5.87% 11.90% 8.74% 8.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   19.55% 4.23% 6.86% 21.64% 35.46% 15.69% 19.30% 13.95% 14.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.54% 4.73% 3.68% 15.32% 25.07% 8.61% 15.17% 12.21% 12.60%
TUSRMF-P 24.5364 10.00% 4.49% 3.32% 14.43% 22.45% n.a. n.a. n.a. 3.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   19.55% 4.23% 6.86% 21.64% 35.46% n.a. n.a. n.a. 11.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.54% 4.73% 3.68% 15.32% 25.07% n.a. n.a. n.a. 6.09%
TMSRMF-A 13.7154 -5.19% -1.77% -2.41% -1.08% -13.62% -5.12% 4.66% n.a. 3.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 1.44%
TMSRMF-B 14.398 -4.93% -1.71% -2.25% -0.76% -13.06% -4.51% 5.33% n.a. 5.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 2.46%
TMSRMF-P 13.7154 -5.19% -1.77% -2.41% -1.08% -13.62% -5.12% 4.66% n.a. 3.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% -2.60% -0.66% n.a. 3.55%
TGHRMF-A 14.35 5.08% 2.36% -0.07% 8.23% 7.57% 2.48% 7.98% n.a. 4.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.10% 1.86% 3.59% 15.67% 19.10% 11.21% 14.52% n.a. 8.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   6.72% 2.59% 1.20% 11.18% 13.26% 5.91% 11.49% n.a. 8.65%
TGHRMF-P 14.2335 5.06% 2.36% -0.07% 8.21% 7.55% 2.47% n.a. n.a. 4.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.10% 1.86% 3.59% 15.67% 19.10% 11.21% n.a. n.a. 13.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   6.72% 2.59% 1.20% 11.18% 13.26% 5.91% n.a. n.a. 7.73%
TEURMF-A 16.2298 10.41% 3.29% 6.78% 13.99% 16.36% 6.91% 8.96% n.a. 5.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   16.13% 3.80% 9.58% 18.85% 27.14% 9.48% 12.37% n.a. 7.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   10.87% 3.40% 6.94% 14.66% 17.95% 7.46% 9.61% n.a. 7.37%
TEURMF-P 16.2303 10.41% 3.29% 6.78% 13.99% 16.37% n.a. n.a. n.a. 6.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   16.13% 3.80% 9.58% 18.85% 27.14% n.a. n.a. n.a. 9.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   10.87% 3.40% 6.94% 14.66% 17.95% n.a. n.a. n.a. 6.90%
TINRMF-A 9.6838 -1.76% -0.86% -1.05% -1.03% -6.05% -1.91% -0.99% n.a. -0.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -0.38% -0.26% -0.34% 0.51% -1.41% -0.38% 0.31% n.a. 0.88%
TINRMF-P 9.6839 -1.76% -0.86% -1.05% -1.03% -6.05% -1.91% -0.99% n.a. -0.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -0.38% -0.26% -0.34% 0.51% -1.41% -0.38% 0.31% n.a. 0.88%
TTECHRMF-A 14.7554 16.00% 6.45% 3.16% 22.66% 35.91% 8.21% n.a. n.a. 11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   25.32% 6.07% 6.47% 29.66% 48.75% 17.67% n.a. n.a. 19.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   17.22% 6.83% 4.02% 24.62% 41.45% 12.05% n.a. n.a. 14.73%
TTECHRMF-P 14.7513 15.99% 6.45% 3.16% 22.64% 35.90% 8.20% n.a. n.a. 11.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   25.32% 6.07% 6.47% 29.66% 48.75% 17.67% n.a. n.a. 19.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   17.22% 6.83% 4.02% 24.62% 41.45% 12.05% n.a. n.a. 14.73%
TCHARMF-A 6.0519 0.98% -2.24% -0.37% -1.48% -9.36% -17.47% n.a. n.a. -13.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   9.51% -2.66% 3.03% 4.36% -1.87% -11.59% n.a. n.a. -7.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   2.47% -2.02% 0.53% 0.40% -6.87% -15.63% n.a. n.a. -11.42%
TCHARMF-P 6.0523 0.98% -2.24% -0.37% -1.48% -9.36% -17.47% n.a. n.a. -13.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   9.51% -2.66% 3.03% 4.36% -1.87% -11.59% n.a. n.a. -7.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   2.47% -2.02% 0.53% 0.40% -6.87% -15.63% n.a. n.a. -11.42%
TCHTECHRMF-A 3.9672 -3.19% 2.54% 8.53% -7.05% -12.51% -26.85% n.a. n.a. -23.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   5.03% 2.04% 12.23% -2.10% -4.07% -20.35% n.a. n.a. -16.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -1.77% 2.77% 9.64% -5.90% -8.78% -24.15% n.a. n.a. -20.77%
TCHTECHRMF-P 3.9442 -3.17% 2.53% 8.53% -7.03% -12.50% -26.85% n.a. n.a. -23.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   5.03% 2.04% 12.23% -2.10% -4.07% -20.35% n.a. n.a. -16.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -1.77% 2.77% 9.64% -5.90% -8.78% -24.15% n.a. n.a. -20.77%
TSFRMF-A 7.112 -8.70% -4.59% -6.06% -7.07% -20.79% n.a. n.a. n.a. -12.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% n.a. n.a. n.a. -4.80%
TSFRMF-P 7.1121 -8.70% -4.59% -6.06% -7.07% -20.79% n.a. n.a. n.a. -12.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -2.86% -1.23% -0.32% -0.27% -9.34% n.a. n.a. n.a. -4.80%
TNEXTGENRMF-A 6.2884 -1.52% 0.02% -6.08% 12.41% 36.36% n.a. n.a. n.a. -17.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.02% -0.20% -4.30% 17.01% 48.86% n.a. n.a. n.a. -14.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -3.65% 0.52% -6.50% 12.46% 41.55% n.a. n.a. n.a. -17.65%
TNEXTGENRMF-P 6.2838 -1.59% 0.02% -6.08% 12.33% 36.26% n.a. n.a. n.a. -17.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.02% -0.20% -4.30% 17.01% 48.86% n.a. n.a. n.a. -14.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -3.65% 0.52% -6.50% 12.46% 41.55% n.a. n.a. n.a. -17.65%
TVIETNAMRMF-A 12.2379 12.47% 3.86% 1.40% 12.77% 18.74% n.a. n.a. n.a. 14.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   17.69% 2.76% 1.53% 18.95% 20.24% n.a. n.a. n.a. 18.34%
TVIETNAMRMF-P 12.2382 12.47% 3.86% 1.40% 12.77% 18.74% n.a. n.a. n.a. 14.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   17.69% 2.76% 1.53% 18.95% 20.24% n.a. n.a. n.a. 18.34%
TWBRMF-A 9.3738 -0.96% -0.69% 1.60% 1.79% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -1.46% -1.68% 1.17% 1.46% n.a. n.a. n.a. n.a. -7.47%
TWBRMF-P 9.3739 -0.96% -0.69% 1.60% 1.79% n.a. n.a. n.a. n.a. -6.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -1.46% -1.68% 1.17% 1.46% n.a. n.a. n.a. n.a. -7.47%
TNASDAQRMF-A 11.828 9.47% 5.56% 2.31% 14.87% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   9.29% 5.83% 2.37% 15.30% n.a. n.a. n.a. n.a. 19.87%
TNASDAQRMF-P 11.8247 9.44% 5.56% 2.31% 14.83% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   9.29% 5.83% 2.37% 15.30% n.a. n.a. n.a. n.a. 19.87%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 11.393 10.10% -0.22% 4.27% 7.16% 10.39% 7.76% 4.42% n.a. 1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 37   10.08% -0.33% 3.97% 7.27% 11.47% 8.66% 5.19% n.a. 2.35%
TUSTREASURY 8.9274 -2.70% 0.99% -1.12% -0.13% -3.91% n.a. n.a. n.a. -7.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 80   -2.32% 1.11% -0.72% 0.49% -2.59% n.a. n.a. n.a. -5.69%
TUSBOND-A 9.8937 -2.05% 0.95% -0.44% 0.81% -1.17% n.a. n.a. n.a. -0.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -1.91% 1.03% -0.37% 1.26% -0.74% n.a. n.a. n.a. -0.54%
TGBOND-A 10.0543 n.a. 0.76% 0.22% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. 0.92% 0.42% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.48%
TGBOND-R 10.0543 n.a. 0.76% 0.22% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. 0.92% 0.42% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.48%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 11.7492 2.90% 1.88% 0.81% 5.99% 7.05% -1.89% 2.32% n.a. 2.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   7.61% 1.46% 3.30% 9.69% 12.40% 4.29% 5.91% n.a. 5.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   1.31% 2.11% 1.15% 5.83% 7.39% -0.23% 3.35% n.a. 3.67%
TGINC-A 11.7512 2.91% 1.88% 0.81% 5.99% 7.06% -1.89% 2.32% n.a. 2.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   7.61% 1.46% 3.30% 9.69% 12.40% 4.29% 5.91% n.a. 5.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   1.31% 2.11% 1.15% 5.83% 7.39% -0.23% 3.35% n.a. 3.68%
TGCINC-A 10.0562 0.98% 1.02% 0.35% 2.68% 2.59% n.a. n.a. n.a. 0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   2.38% 2.25% 1.73% 4.74% 6.03% n.a. n.a. n.a. 3.48%
TGCINC-R 10.0563 0.98% 1.02% 0.35% 2.68% 2.59% n.a. n.a. n.a. 0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   2.38% 2.25% 1.73% 4.74% 6.03% n.a. n.a. n.a. 3.48%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 3.9687 8.32% 1.26% 7.07% 10.48% 12.48% -6.25% -0.09% 1.39% -1.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   18.02% 0.77% 10.72% 17.87% 25.79% 3.16% 7.69% 6.42% 2.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   10.37% 1.47% 8.11% 13.30% 19.54% -1.72% 4.79% 5.17% 4.05%
TISCOAP 13.9982 3.34% 1.65% 4.46% 7.36% 7.58% -10.26% -0.37% -0.48% 2.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   12.11% 1.36% 8.03% 13.99% 18.56% -1.03% 6.88% 4.25% 5.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   4.86% 2.09% 5.53% 9.55% 12.74% -5.76% 4.05% 3.12% 5.06%
TISCOUS-A 45.0184 9.88% 4.40% 3.05% 14.15% 22.39% 6.01% 12.17% 9.61% 10.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   19.55% 4.23% 6.86% 21.64% 35.46% 15.69% 19.30% 13.95% 14.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   10.54% 4.73% 3.68% 15.32% 25.07% 8.61% 15.17% 12.21% 13.58%
TISCOLAF 5.5026 -7.38% -1.54% -3.77% -1.88% 10.26% 0.25% -1.05% -3.32% -4.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 14   -0.10% -1.94% -1.13% 4.12% 21.90% 10.34% 5.84% 1.81% 0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)   -7.63% -1.47% -4.08% -1.29% 12.55% 3.58% 2.15% 0.27% -0.74%
TISCOCH 5.3956 9.85% 1.67% 12.25% 7.61% 3.41% -16.74% -9.74% -4.41% -4.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% -0.74% 0.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% -1.69% -0.55%
TISCOJP 26.0554 15.12% 0.31% -1.26% 15.79% 25.87% 9.50% 12.72% 9.56% 9.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   11.41% -0.71% -3.49% 13.33% 19.24% 3.99% 9.04% 6.93% 6.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   16.65% 0.50% -0.60% 17.53% 29.54% 11.62% 14.22% 10.39% 9.87%
TISCOEU-A 17.9452 12.28% 1.98% 3.78% 15.25% 18.75% 8.55% 9.92% 5.39% 5.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   18.58% 2.55% 6.91% 20.70% 30.87% 11.85% 14.11% 5.84% 6.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   13.21% 2.16% 4.33% 16.44% 21.41% 9.79% 11.33% 6.11% 6.61%
TISCONA 12.045 4.06% 1.52% 6.83% 5.99% 3.58% -12.27% 0.28% 1.06% 1.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 21   13.53% 0.71% 9.42% 12.68% 14.41% -4.14% 7.18% 5.18% 6.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)   6.20% 1.42% 6.86% 8.33% 8.74% -8.67% 4.32% 4.06% 4.92%
TISCOGY 16.1171 9.65% 2.68% 3.73% 12.34% 14.95% 3.70% 7.16% n.a. 5.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 22   15.85% 3.26% 6.92% 17.81% 26.43% 7.52% 12.02% n.a. 6.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)   10.60% 2.86% 4.35% 13.65% 17.29% 5.54% 9.29% n.a. 6.78%
TSTARP 17.1141 10.40% 3.65% 2.64% 14.47% 21.57% -0.72% 8.46% n.a. 5.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 24   17.01% 3.24% 6.52% 19.26% 30.71% 11.02% 15.07% n.a. 10.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)   9.44% 3.98% 4.06% 14.63% 24.29% 5.72% 12.03% n.a. 9.21%
TCHSTARP 5.6494 1.26% -0.05% 5.53% -3.23% -8.14% -24.82% -9.72% n.a. -6.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 28   15.42% 1.60% 13.08% 8.89% 10.29% -12.44% 0.59% n.a. 1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)   7.97% 2.32% 10.48% 4.67% 4.90% -16.56% -2.03% n.a. 0.46%
TGHSTARP 12.4726 5.03% 1.95% -0.30% 10.62% 7.76% -1.04% 6.36% n.a. 2.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   14.10% 1.86% 3.59% 15.67% 19.10% 11.21% 14.52% n.a. 8.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   6.72% 2.59% 1.20% 11.18% 13.26% 5.91% 11.49% n.a. 7.49%
TSTAR-UH 18.3756 19.47% 3.14% 5.82% 21.33% 32.94% 6.66% 13.41% n.a. 7.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 34   17.01% 3.24% 6.52% 19.26% 30.71% 11.02% 15.07% n.a. 10.34%
TUSEQ-UH 28.2337 18.45% 3.93% 6.25% 20.28% 32.79% 13.56% 17.05% n.a. 13.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 79   19.55% 4.23% 6.86% 21.64% 35.46% 15.69% 19.30% n.a. 15.52%
TISCOIN 21.3553 15.46% 0.20% 5.73% 19.31% 32.96% 12.99% 11.20% n.a. 9.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 35   16.49% 0.47% 6.34% 20.40% 34.74% 14.40% 13.01% n.a. 11.86%
TISCOGC 13.1468 3.69% 2.38% 2.80% 5.12% 1.49% -0.31% 3.65% n.a. 3.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 42   12.70% 2.17% 6.31% 12.20% 12.29% 8.34% 9.63% n.a. 7.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)   4.21% 2.66% 3.15% 6.37% 3.68% 1.70% 5.81% n.a. 6.31%
TISCOGEM 10.12 4.01% 1.01% 3.69% 5.88% 8.62% -7.77% 0.34% n.a. 0.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 43   13.32% 1.36% 7.89% 13.31% 20.97% 1.29% 7.81% n.a. 5.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)   4.78% 1.84% 4.67% 7.42% 11.69% -4.92% 4.05% n.a. 3.68%
TISCOJPA 14.1221 12.51% 1.05% 1.32% 13.01% 18.40% 3.05% 7.94% n.a. 4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 45   14.23% 0.08% 2.04% 15.23% 24.82% 8.02% 10.08% n.a. 6.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)   18.02% 1.04% 4.27% 17.67% 31.90% 14.62% 14.52% n.a. 10.13%
TISCOGIF-R 10.7948 0.92% 1.39% 2.12% 3.81% 1.92% 0.25% 1.28% n.a. 1.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 46   10.65% 4.05% 8.20% 11.82% 15.65% 7.56% 6.55% n.a. 5.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)   3.49% 4.79% 5.70% 7.48% 9.97% 2.45% 3.74% n.a. 4.59%
TISTECH-A 17.4987 8.23% 3.94% 0.57% 14.97% 23.94% -3.89% 10.49% n.a. 8.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 47   22.88% 7.21% 7.21% 25.07% 41.13% 17.77% 26.13% n.a. 21.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)   14.93% 7.98% 4.74% 20.21% 34.20% 12.15% 22.79% n.a. 19.48%
TUSFIN-A 13.1718 9.71% 2.73% 2.79% 14.66% 27.08% 1.24% 7.70% n.a. 4.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 48   19.37% 2.36% 6.34% 22.28% 41.16% 11.02% 15.62% n.a. 10.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)   10.37% 2.85% 3.17% 15.93% 30.34% 4.21% 11.59% n.a. 8.06%
TISCOINA-A 18.3437 14.72% -0.86% 4.60% 18.11% 37.95% 16.45% 13.68% n.a. 10.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 25   17.69% -0.08% 6.61% 23.50% 39.14% 16.88% 15.45% n.a. 13.54%
TGESG 13.5917 5.68% 2.06% 1.67% 10.43% 13.22% 0.06% 6.65% n.a. 5.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 64   17.65% 3.65% 6.55% 20.09% 32.15% 12.66% 16.19% n.a. 13.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)   10.04% 4.39% 4.09% 15.42% 25.66% 7.28% 13.11% n.a. 11.76%
TGHDIGI 9.0774 -11.38% -0.48% -12.18% 3.03% -14.13% -20.64% -0.90% n.a. -1.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 51   -3.45% -0.76% -8.64% 9.39% -4.55% -12.78% 5.66% n.a. 4.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)   -9.40% -0.08% -10.65% 5.34% -9.01% -16.74% 3.00% n.a. 1.70%
TISCOCHA-A 7.9718 0.35% -2.74% -0.91% -1.94% -9.93% -17.70% n.a. n.a. -4.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   9.08% -2.52% 2.91% 4.21% -0.69% -10.29% n.a. n.a. 1.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   2.41% -1.91% 0.54% 0.44% -5.52% -14.18% n.a. n.a. -1.30%
TCHTECH-A 5.2696 -3.37% 2.37% 8.26% -7.18% -12.40% -26.74% n.a. n.a. -13.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   4.91% 1.97% 11.66% -1.84% -3.60% -19.13% n.a. n.a. -7.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -1.55% 2.66% 9.21% -5.47% -8.11% -22.80% n.a. n.a. -10.04%
TBIOTECH 18.0513 -2.53% 0.56% -7.30% 13.73% 9.65% -1.22% n.a. n.a. 15.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 33   6.03% 0.23% -3.72% 20.62% 20.77% 7.95% n.a. n.a. 22.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)   -0.51% 0.91% -5.83% 16.15% 15.11% 3.04% n.a. n.a. 19.15%
TCLOUD 8.0682 -15.75% -3.71% -11.88% -7.76% 0.66% -11.76% n.a. n.a. -5.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 66   -8.43% -4.08% -8.86% -1.87% 11.21% -4.23% n.a. n.a. 0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging)   -14.35% -3.40% -10.97% -5.68% 5.75% -8.80% n.a. n.a. -2.55%
TNEXTGEN-A 6.0802 -2.83% 0.21% -6.87% 11.88% 36.22% -19.51% n.a. n.a. -13.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.02% -0.20% -4.30% 17.01% 48.86% -13.87% n.a. n.a. -7.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -3.65% 0.52% -6.50% 12.46% 41.55% -17.98% n.a. n.a. -11.63%
TGENOME 2.206 -23.79% 4.68% -19.02% -8.82% -20.29% -33.72% n.a. n.a. -36.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 70   -22.37% 4.93% -17.90% -6.55% -16.41% -28.82% n.a. n.a. -30.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging)   -22.37% 4.93% -17.90% -6.55% -16.85% -31.19% n.a. n.a. -33.41%
TCHCON 3.9435 3.70% 1.33% 6.66% 1.15% 6.73% -20.27% n.a. n.a. -24.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 71   12.42% 0.99% 10.36% 5.21% 15.43% -13.55% n.a. n.a. -17.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging)   5.15% 1.71% 7.82% 1.12% 9.76% -17.68% n.a. n.a. -22.07%
TNEWENGY 2.2242 -24.60% 12.16% -3.51% -13.71% -38.60% -35.04% n.a. n.a. -37.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 72   -18.91% 11.92% -0.69% -9.36% -33.53% -31.15% n.a. n.a. -34.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging)   -24.15% 12.72% -2.98% -12.88% -36.79% -34.43% n.a. n.a. -37.27%
TUSMS 5.7196 4.00% 11.05% 3.28% 15.41% 0.21% n.a. n.a. n.a. -17.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 26   12.84% 10.79% 6.95% 22.83% 11.38% n.a. n.a. n.a. -9.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging)   5.54% 11.58% 4.48% 18.06% 5.91% n.a. n.a. n.a. -13.54%
TFINTECH 5.817 3.40% 0.76% -0.94% 13.52% 22.87% n.a. n.a. n.a. -18.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 32   11.79% 0.41% 2.23% 20.64% 35.86% n.a. n.a. n.a. -12.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging)   4.56% 1.12% -0.13% 15.95% 29.19% n.a. n.a. n.a. -15.06%
TCYBER 8.3284 -5.19% -2.44% -9.83% 2.66% 11.27% n.a. n.a. n.a. -7.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 29   2.96% -0.68% -5.86% 9.91% 22.97% n.a. n.a. n.a. 4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging)   -3.70% 0.03% -8.04% 5.63% 16.93% n.a. n.a. n.a. 0.51%
TBRAND 11.2502 11.47% 1.55% -1.09% 14.02% 18.80% n.a. n.a. n.a. 5.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 52   11.04% 1.76% -1.09% 13.70% 19.75% n.a. n.a. n.a. 7.12%
TRAREEARTH 4.7991 -17.07% -0.40% -4.67% -9.71% -33.52% n.a. n.a. n.a. -28.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 73   -16.90% -0.17% -3.29% -9.39% -32.75% n.a. n.a. n.a. -27.22%
TVIETNAM 10.1161 15.03% 3.98% 2.65% 15.22% 20.47% n.a. n.a. n.a. 0.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 74   5.70% 1.73% -3.75% 6.93% 7.75% n.a. n.a. n.a. -9.78%
TCHSTRATEGY 5.7478 -8.38% -4.61% -4.84% -11.21% -22.54% n.a. n.a. n.a. -26.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 75   3.40% -0.75% 1.34% 0.96% -6.67% n.a. n.a. n.a. -11.18%
TUSTECH-A 15.2075 8.11% 6.55% 0.94% 11.90% 23.72% n.a. n.a. n.a. 28.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   8.60% 6.75% 1.27% 12.90% 25.97% n.a. n.a. n.a. 32.46%
TGHIDIV 11.1658 3.43% 1.45% 1.55% 7.71% 9.11% n.a. n.a. n.a. 7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 77   5.04% 2.64% 3.67% 9.06% 13.74% n.a. n.a. n.a. 11.05%
TCHCLEAN 6.391 -3.15% 0.25% -0.10% -0.65% -26.28% n.a. n.a. n.a. -31.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 85   -1.67% 0.24% 0.73% 1.38% -23.04% n.a. n.a. n.a. -28.63%
TNASDAQ-A 12.902 8.22% 5.57% 2.11% 13.90% 24.94% n.a. n.a. n.a. 27.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   9.29% 5.83% 2.37% 15.30% 27.35% n.a. n.a. n.a. 30.09%
TGQUALITY-A 10.4303 n.a. 3.05% 2.02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 89   n.a. 3.55% 3.13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.43%
TISCOC19 4.591 9.83% 1.65% 12.17% 7.44% 3.48% -16.55% -9.61% n.a. -8.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% n.a. -4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% n.a. -5.49%
TISCOC20 4.5148 9.81% 1.69% 12.15% 7.23% 2.70% -16.83% -9.93% n.a. -8.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% n.a. -4.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% n.a. -5.33%
TISCOC21 4.5939 9.77% 1.65% 12.04% 7.43% 3.57% -16.41% -9.59% n.a. -8.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% n.a. -4.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% n.a. -5.33%
TCHT5M2 4.9631 9.61% 1.79% 11.74% 7.03% 2.98% -16.76% -9.52% n.a. -10.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% -8.89% -3.71% n.a. -5.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% -12.83% -6.18% n.a. -7.27%
TCHT5M4 6.2031 10.07% 1.62% 12.24% 7.52% 3.41% n.a. n.a. n.a. -15.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   18.44% 1.37% 15.28% 13.43% 12.96% n.a. n.a. n.a. -8.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   11.20% 2.01% 12.63% 9.34% 7.49% n.a. n.a. n.a. -11.73%
TCHT5M5 8.539 9.91% 1.76% 12.15% 7.46% 3.25% n.a. n.a. n.a. -10.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 82   11.19% 2.00% 13.00% 9.05% 5.77% n.a. n.a. n.a. -8.28%
TVNT8M2 8.7759 4.56% 2.42% -4.54% 4.29% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 86   5.22% 2.59% -4.20% 0.61% n.a. n.a. n.a. n.a. -15.43%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 5.1614 7.89% -2.73% 3.50% 1.87% 15.72% 8.74% 9.20% -7.12% -4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 16   16.03% -2.97% 6.53% 7.10% 24.54% 16.25% 14.66% -4.02% -1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)   8.88% -2.32% 4.19% 3.13% 18.71% 10.97% 11.77% -4.94% -1.92%
TGOLD 16.4922 11.37% 0.57% 13.98% 12.54% 14.59% 3.55% 8.86% 3.90% 3.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   20.72% 0.18% 17.83% 19.48% 26.14% 13.07% 15.79% 7.57% 6.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   12.44% 0.75% 14.70% 14.24% 17.63% 6.83% 12.19% 6.22% 5.42%
TUSREIT 14.0105 -6.78% 3.84% -2.83% 2.07% 3.55% -5.81% -0.67% 2.37% 3.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 18   1.15% 3.74% 0.73% 8.69% 14.74% 3.13% 6.47% 6.62% 7.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)   -5.39% 4.48% -1.60% 4.46% 9.10% -1.79% 3.65% 5.54% 6.08%
TJREIT 11.1696 -1.39% -3.72% 2.79% -2.92% -2.66% -2.97% -0.07% n.a. 1.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 27   -4.80% -4.74% 0.45% -5.35% -8.50% -8.42% -2.77% n.a. 0.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)   -0.33% -3.58% 3.46% -1.83% -0.60% -1.70% 1.85% n.a. 2.78%
TAREIT 9.0447 2.58% -2.02% 3.51% 5.68% 0.96% -4.98% n.a. n.a. -2.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 55   2.99% -1.82% 3.70% 6.10% 2.32% -3.38% n.a. n.a. -0.15%
TGREIT 7.7068 -7.78% 3.19% -2.04% 0.75% 0.40% -10.10% n.a. n.a. -5.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 59   0.04% 2.68% 1.45% 6.95% 10.83% -1.32% n.a. n.a. 2.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)   -6.12% 3.38% -0.78% 3.00% 5.66% -5.80% n.a. n.a. -1.27%
TOIL6 4.6505 10.81% -4.83% 1.61% 5.85% 20.30% 16.04% -5.45% n.a. -8.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   18.99% -5.02% 4.48% 11.01% 29.14% 23.76% 0.27% n.a. -4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   11.66% -4.37% 2.19% 6.90% 23.09% 18.14% -2.25% n.a. -5.64%

 

 • คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
  2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
  3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
  4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
  5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
  6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
  7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
  8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
  9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
  10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
  25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
  37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
  39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
  40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
  41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
  42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
  45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
  51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
  54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
  55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
  57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
  61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
  62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
  64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
  66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
  71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
  74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
  81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
  84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
  87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
  88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
   
  (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
   
  * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น