ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.1462 0.76% 0.11% 0.34% 0.66% 1.00% 0.55% 0.69% 0.95% 1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 1   0.88% 0.14% 0.44% 0.78% 1.16% 0.68% 0.97% 1.08% 1.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 39   0.83% 0.12% 0.35% 0.66% 1.06% 0.65% 0.89% 1.22% 1.70%
กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 11.8974 0.43% 0.11% 0.33% 0.54% 0.83% 0.46% 0.92% 1.36% 1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 7   0.49% 0.09% 0.38% 0.61% 0.62% 0.16% 0.80% 1.36% 1.60%
TISCOFIX-A 10.8544 0.25% 0.08% 0.23% 0.40% 0.94% 0.52% 1.01% n.a. 1.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.51% 0.11% 0.28% 0.54% 0.98% 0.59% 1.14% n.a. 1.27%
TBONDPVD 10.3567 0.40% 0.09% 0.31% 0.49% 0.79% 0.47% n.a. n.a. 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 56   0.75% 0.11% 0.45% 0.79% 1.06% 0.66% n.a. n.a. 0.99%
TFIXPVD 10.3784 0.45% 0.11% 0.28% 0.50% 1.08% 0.59% n.a. n.a. 0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 57   0.85% 0.15% 0.42% 0.77% 1.29% 0.91% n.a. n.a. 1.13%
กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 102.1061 -4.94% 1.56% 1.81% -1.62% -4.92% 8.71% 8.87% 7.43% 10.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.77% 0.59% 1.43% -0.53% -0.36% 4.79% 2.06% 4.21% n.a.
TISCOFLEX 40.9849 -2.88% 2.27% 3.16% 0.38% -1.98% 7.00% -0.27% 3.33% 6.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.77% 0.59% 1.43% -0.53% -0.36% 4.79% 2.06% 4.21% n.a.
TISCOFLEXP 57.5135 -6.75% 6.97% 4.53% 1.58% -8.17% 13.99% 11.55% 8.92% 6.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.77% 0.59% 1.43% -0.53% -0.36% 4.79% 2.06% 4.21% n.a.
TINC-R 11.5973 -2.87% 0.45% -1.54% -3.22% -3.27% 0.80% 0.23% n.a. 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -1.43% 0.11% -0.26% -1.23% -0.76% 0.62% 0.98% n.a. 2.87%
TINC-A 11.6519 -2.81% 0.46% -1.52% -3.17% -3.17% 0.90% n.a. n.a. 0.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -1.43% 0.11% -0.26% -1.23% -0.76% 0.62% n.a. n.a. 0.97%
TCINCP-R 10.944 -2.05% 0.33% -0.85% -1.86% -1.87% 0.68% 0.31% n.a. 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -0.64% 0.13% 0.04% -0.54% -0.12% 0.86% 0.93% n.a. 1.99%
TCINCP-A 10.996 -1.99% 0.34% -0.82% -1.81% -1.77% 0.78% n.a. n.a. 0.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   -0.64% 0.13% 0.04% -0.54% -0.12% 0.86% n.a. n.a. 0.92%
TW-BAL 32.2783 -2.78% 0.78% 1.15% -0.57% -2.51% 5.03% 0.45% 2.47% 5.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -1.77% 0.59% 1.43% -0.53% -0.36% 4.79% 1.47% 3.91% 6.44%
TW-E20 15.0383 -0.77% 0.29% 0.48% -0.01% -0.30% 1.79% 0.82% 2.23% 3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 6   -0.11% 0.19% 0.46% 0.21% 0.48% 1.19% 1.00% 2.98% 4.06%
TCINC 10.2586 -1.12% 0.22% -0.54% -1.12% -0.83% 0.61% n.a. n.a. 0.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 53   -0.28% 0.10% 0.05% -0.21% 0.16% 0.50% n.a. n.a. 0.77%
TCIEZERO 9.6314 -1.65% 0.10% -1.87% -2.51% -1.48% -0.08% n.a. n.a. -0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 60   -0.30% 0.03% -0.31% -0.52% 0.09% 0.08% n.a. n.a. -0.29%
TTHREIT 7.3573 -6.78% -0.02% -5.56% -9.75% -8.89% -6.51% n.a. n.a. -8.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 63   -5.43% -0.52% -4.21% -7.45% -5.76% -3.53% n.a. n.a. -6.22%
TUSLINK1 9.8757 n.a. 0.32% -0.23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.24%
กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 76.8946 -9.03% 1.75% 0.72% -2.96% -6.84% 12.06% 9.22% 10.07% 11.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% 8.35%
TSF-MF 78.4145 -8.49% 1.82% 0.94% -2.53% -6.01% n.a. n.a. n.a. 0.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% n.a. n.a. n.a. 1.21%
TISCOEGF 54.4852 -3.74% 3.36% 3.01% 0.91% -4.86% 9.23% 1.33% 5.13% 5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% n.a.
TISCOEDF 1.3144 -0.68% 1.72% 3.64% 1.62% 2.91% 9.02% 1.49% 3.48% 3.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% n.a.
TISCOEQF 2.4905 -0.52% 1.73% 3.61% 1.60% 1.98% 11.68% 2.95% 4.24% 4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% n.a.
TISCOMS-A 20.6205 0.07% 6.19% 1.74% 0.39% -0.22% 9.23% 5.16% 9.19% 7.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% 3.98%
TISESG-D 10.8875 -2.91% 1.63% 3.81% -0.80% 0.36% 10.75% 0.22% n.a. 4.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -3.09% -0.26% 3.39% -0.21% -0.44% 11.98% 2.70% n.a. 5.49%
TISESG-A 14.07 -2.90% 1.63% 3.81% -0.80% 0.38% 10.78% 0.22% n.a. 1.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -3.09% -0.26% 3.39% -0.21% -0.44% 11.98% 2.70% n.a. 3.80%
TISCOHD-A 20.3883 3.28% 0.59% 5.40% 3.72% 5.90% 16.86% 5.00% 6.63% 6.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.38% -0.62% 3.81% 2.38% 2.79% 14.05% 1.97% 5.06% 4.68%
TISCODS 9.5101 1.70% 2.33% 7.40% 2.71% 3.28% 15.40% 5.33% n.a. 6.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.78% n.a. 3.83%
TISCOWB-A 11.1013 -7.74% 2.54% -0.79% -4.28% -3.51% 5.53% n.a. n.a. 2.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -8.26% 2.86% 0.47% -4.87% -5.78% 3.17% n.a. n.a. 0.60%
TISCOBIG 9.9696 -4.14% -1.51% 3.55% 0.81% -2.86% 5.60% -3.16% n.a. -0.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 44   -2.83% -0.55% 3.94% 0.71% -1.34% 6.93% -0.74% n.a. 2.19%
TISCOLTF-N 42.4749 -3.85% 3.35% 2.95% 0.79% -5.00% 9.14% n.a. n.a. 8.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% n.a. n.a. 7.75%
TDLTF-N 21.2122 -3.76% 3.35% 3.00% 0.89% -4.86% 9.20% n.a. n.a. 8.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% n.a. n.a. 7.75%
TMSLTF-N 16.3206 -0.07% 6.26% 1.67% 0.29% -0.42% 8.86% n.a. n.a. 11.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% n.a. n.a. 7.75%
TDSLTF-N 12.641 1.88% 2.31% 7.47% 2.71% 3.62% 15.04% n.a. n.a. 14.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% n.a. n.a. 7.75%
TEQT5M9 10.154 n.a. 3.01% 4.46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   n.a. 1.08% 2.60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.87%
TEQT5M10 10.2549 n.a. 3.07% 4.53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   n.a. 1.08% 2.60% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.34%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 42.408 -3.85% 3.35% 2.95% 0.79% -5.00% 9.13% 1.25% 4.50% 8.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% 8.68%
TISCOLTF-B 44.5311 -3.50% 3.40% 3.09% 1.06% -4.49% 9.72% 1.80% n.a. 4.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 3.84%
TDLTF-A 21.3914 -3.76% 3.35% 3.00% 0.89% -4.86% 9.18% 1.31% 4.85% 7.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% 8.59%
TMSLTF-A 16.2985 -0.07% 6.26% 1.67% 0.29% -0.42% 8.85% 5.63% n.a. 7.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 3.89%
TMSLTF-B 16.9744 0.36% 6.32% 1.83% 0.61% 0.22% 9.55% 6.28% n.a. 7.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 3.89%
TDSLTF-A 11.9835 1.88% 2.31% 7.47% 2.71% 3.62% 15.01% 5.14% n.a. 6.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.78% n.a. 3.78%
TDSLTF-B 12.4355 2.25% 2.35% 7.61% 2.99% 4.17% 15.63% 5.70% n.a. 6.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 0.78% n.a. 3.78%
กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 10.8549 0.25% 0.08% 0.23% 0.40% 0.94% n.a. n.a. n.a. 0.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.51% 0.11% 0.28% 0.54% 0.98% n.a. n.a. n.a. 0.50%
TINC-SSF 11.6416 -2.81% 0.46% -1.52% -3.17% -3.17% 0.90% n.a. n.a. 0.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -1.43% 0.11% -0.26% -1.23% -0.76% 0.62% n.a. n.a. 0.62%
TEG-SSF 14.1353 -3.83% 3.35% 2.99% 0.84% -5.02% 9.00% n.a. n.a. 10.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -3.08% 0.89% 2.14% -1.16% -1.10% 7.39% n.a. n.a. 9.16%
TEG-SSFX 14.135 -3.83% 3.35% 2.99% 0.84% -5.02% 9.00% n.a. n.a. 10.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -3.08% 0.89% 2.14% -1.16% -1.10% 7.39% n.a. n.a. 9.16%
TSF-SSF 76.9147 -9.03% 1.75% 0.72% -2.96% -6.84% n.a. n.a. n.a. 13.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% n.a. n.a. n.a. 12.35%
TISCOMS-SSF 20.6217 0.07% 6.19% 1.74% 0.39% -0.22% n.a. n.a. n.a. 11.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% n.a. n.a. n.a. 12.35%
TISCOWB-SSF 11.1019 -7.74% 2.54% -0.79% -4.28% -3.50% n.a. n.a. n.a. -1.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   -8.26% 2.86% 0.47% -4.87% -5.78% n.a. n.a. n.a. -1.34%
TISCOHD-SSF 20.3889 3.28% 0.59% 5.40% 3.72% 5.90% n.a. n.a. n.a. 3.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.38% -0.62% 3.81% 2.38% 2.79% n.a. n.a. n.a. 5.95%
TISCOCHA-SSF 8.7025 -8.38% -7.44% -1.68% -11.37% -16.00% n.a. n.a. n.a. -11.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   -4.45% -5.48% -0.16% -10.14% -13.93% n.a. n.a. n.a. -5.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   -5.06% -6.74% -0.54% -9.37% -10.76% n.a. n.a. n.a. -8.34%
TCHTECH-SSF 6.2124 -11.23% -8.99% 3.42% -10.03% -16.03% n.a. n.a. n.a. -23.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -6.17% -6.60% 5.07% -8.43% -12.98% n.a. n.a. n.a. -17.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -7.25% -8.28% 4.55% -7.61% -9.76% n.a. n.a. n.a. -19.85%
TISCOUS-SSF 39.3507 14.81% -1.67% 6.94% 11.87% 9.50% n.a. n.a. n.a. -3.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   20.31% 0.48% 8.82% 13.35% 11.12% n.a. n.a. n.a. 3.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   16.29% -1.68% 7.38% 12.54% 12.96% n.a. n.a. n.a. -1.30%
TISCOEU-SSF 15.3226 13.36% -3.99% 1.39% 2.23% 22.55% n.a. n.a. n.a. 0.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   19.92% -3.11% 4.92% 5.49% 31.11% n.a. n.a. n.a. 2.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   15.33% -3.85% 2.17% 3.47% 24.93% n.a. n.a. n.a. 1.25%
TNEXTGEN-SSF 4.8667 44.75% -12.79% 8.81% 12.90% 6.79% n.a. n.a. n.a. -42.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   53.58% -11.39% 10.80% 14.31% 8.82% n.a. n.a. n.a. -39.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   51.71% -13.07% 10.22% 15.39% 13.04% n.a. n.a. n.a. -41.94%
TUSTECH-SSF 12.9859 36.00% -1.68% 5.83% 26.14% n.a. n.a. n.a. n.a. 29.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   38.95% -1.56% 6.36% 27.00% n.a. n.a. n.a. n.a. 35.89%
TNASDAQ-SSF 11.1114 n.a. -1.50% 7.66% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   n.a. -1.54% 7.96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.41%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.1538 0.41% 0.09% 0.28% 0.49% 0.81% 0.47% 0.91% 1.36% 1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 5   0.67% 0.13% 0.37% 0.64% 0.99% 0.66% 1.18% 2.14% 2.63%
TFIRMF-A 15.1904 0.48% 0.10% 0.28% 0.52% 1.05% 0.38% 0.85% 1.55% 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.14% 0.40% 0.73% 1.22% 0.88% 1.35% 2.25% 2.57%
TFIRMF-B 15.4242 0.54% 0.11% 0.31% 0.57% 1.14% 0.47% 0.97% n.a. 1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.14% 0.40% 0.73% 1.22% 0.88% 1.35% n.a. 1.98%
TFIRMF-P 15.1912 0.48% 0.10% 0.28% 0.52% 1.05% 0.38% 0.85% n.a. 1.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.14% 0.40% 0.73% 1.22% 0.88% 1.35% n.a. 1.58%
TFPRMF-A 64.9478 -2.56% 2.24% 3.20% 0.57% -1.80% 7.88% -0.57% 3.00% 9.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -1.70% 0.60% 1.46% -0.47% -0.26% 4.90% 2.15% 4.25% 7.60%
TFPRMF-P 64.9479 -2.56% 2.24% 3.20% 0.57% -1.80% 7.88% -0.57% n.a. 3.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -1.70% 0.60% 1.46% -0.47% -0.26% 4.90% 2.15% n.a. 4.23%
TEGRMF-A 79.3868 -3.77% 3.35% 3.01% 0.88% -4.89% 9.14% 1.31% 4.96% 10.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% 5.12% 11.58%
TEGRMF-B 83.3614 -3.43% 3.40% 3.15% 1.15% -4.38% 9.72% 1.85% n.a. 4.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 3.84%
TEGRMF-P 79.387 -3.77% 3.35% 3.01% 0.88% -4.89% 9.14% 1.31% n.a. 6.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 5.58%
THDRMF 17.9749 3.36% 0.59% 5.41% 3.77% 5.99% 16.26% 4.47% 6.33% 5.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   0.38% -0.62% 3.81% 2.38% 2.79% 14.05% 1.97% 5.06% 4.29%
TCIRMF 5.9472 -3.06% -5.52% 3.49% 2.15% -7.33% -3.44% -3.05% 1.84% -3.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   2.81% -3.36% 6.21% 4.77% -5.43% 4.79% 2.99% 6.90% 1.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   1.70% -5.06% 5.69% 5.75% -1.75% 1.29% 1.75% 4.29% 3.40%
TAPRMF 9.7618 -2.95% -6.47% 1.82% -0.78% -6.40% -5.47% -2.94% 0.23% -0.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   3.03% -4.49% 3.41% 1.39% -3.17% 1.62% 2.01% 4.43% 3.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   1.78% -6.29% 2.87% 2.35% 0.58% -2.20% 0.60% 3.65% 3.02%
TGOLDRMF 9.0009 4.28% -0.18% -1.55% 4.77% 6.50% -2.70% 6.62% 1.10% -0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   8.77% 1.55% -0.17% 6.31% 8.88% 3.76% 11.49% 4.28% 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   7.45% -0.37% -0.69% 7.31% 13.11% 0.22% 10.17% 3.50% 1.20%
TCHRMF 5.6404 -6.74% -8.18% 4.30% -3.51% -10.54% -14.46% -10.68% -4.63% -5.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% -0.71% -1.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% -1.21% -2.10%
TJPRMF 19.041 24.45% -1.50% 5.07% 18.60% 16.37% 11.53% 7.30% n.a. 6.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   15.64% -2.00% 1.97% 11.38% 6.92% 5.12% 3.19% n.a. 4.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   26.76% -1.52% 5.92% 20.45% 17.72% 12.24% 7.43% n.a. 7.73%
TUSRMF-A 21.3302 14.16% -1.77% 6.45% 11.31% 8.80% 7.28% 7.35% n.a. 8.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   20.31% 0.48% 8.82% 13.35% 11.12% 14.88% 12.60% n.a. 12.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   16.29% -1.68% 7.38% 12.54% 12.96% 10.17% 10.81% n.a. 11.87%
TUSRMF-P 21.3301 14.16% -1.77% 6.45% 11.31% 8.80% n.a. n.a. n.a. -3.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   20.31% 0.48% 8.82% 13.35% 11.12% n.a. n.a. n.a. 2.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   16.29% -1.68% 7.38% 12.54% 12.96% n.a. n.a. n.a. -0.28%
TMSRMF-A 16.1413 0.00% 6.22% 1.66% 0.39% -0.38% 9.12% 5.55% n.a. 5.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 2.97%
TMSRMF-B 16.8632 0.43% 6.27% 1.83% 0.72% 0.27% 9.82% 6.23% n.a. 9.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 4.57%
TMSRMF-P 16.1413 0.00% 6.22% 1.66% 0.39% -0.38% 9.12% 5.55% n.a. 6.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% 9.08% 1.10% n.a. 5.58%
TGHRMF-A 13.6509 -2.34% -1.13% 2.33% 3.49% 3.85% 4.54% 3.84% n.a. 3.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   2.71% 1.35% 4.32% 5.21% 5.58% 10.77% 9.67% n.a. 8.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   1.46% -0.56% 3.78% 6.21% 9.69% 6.99% 8.39% n.a. 8.31%
TGHRMF-P 13.5427 -2.34% -1.13% 2.33% 3.49% 3.85% n.a. n.a. n.a. 3.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   2.71% 1.35% 4.32% 5.21% 5.58% n.a. n.a. n.a. 11.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   1.46% -0.56% 3.78% 6.21% 9.69% n.a. n.a. n.a. 6.50%
TEURMF-A 14.1635 8.59% -2.74% 1.55% 0.62% 12.19% 9.66% 5.74% n.a. 4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   13.71% -1.87% 4.69% 3.01% 18.05% 11.24% 6.17% n.a. 5.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   9.36% -2.61% 1.94% 1.03% 12.48% 10.07% 6.07% n.a. 6.12%
TEURMF-P 14.1636 8.59% -2.74% 1.55% 0.62% 12.19% n.a. n.a. n.a. 1.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   13.71% -1.87% 4.69% 3.01% 18.05% n.a. n.a. n.a. 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   9.36% -2.61% 1.94% 1.03% 12.48% n.a. n.a. n.a. 1.19%
TINRMF-A 10.1276 -2.77% 0.44% -1.75% -3.15% -3.02% 1.08% n.a. n.a. 0.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -1.30% 0.13% -0.20% -1.13% -0.58% 0.86% n.a. n.a. 1.26%
TINRMF-P 10.1278 -2.77% 0.44% -1.75% -3.15% -3.02% 1.08% n.a. n.a. 0.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -1.30% 0.13% -0.20% -1.13% -0.58% 0.86% n.a. n.a. 1.26%
TTECHRMF-A 11.7206 40.21% -1.29% 7.96% 27.82% 22.43% n.a. n.a. n.a. 5.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   47.50% 0.84% 9.87% 30.14% 24.64% n.a. n.a. n.a. 12.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   45.70% -1.06% 9.30% 31.36% 29.47% n.a. n.a. n.a. 8.72%
TTECHRMF-P 11.7187 40.21% -1.29% 7.96% 27.82% 22.43% n.a. n.a. n.a. 5.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   47.50% 0.84% 9.87% 30.14% 24.64% n.a. n.a. n.a. 12.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   45.70% -1.06% 9.30% 31.36% 29.47% n.a. n.a. n.a. 8.72%
TCHARMF-A 6.5718 -8.31% -7.41% -1.58% -11.32% -15.87% n.a. n.a. n.a. -14.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   -5.72% -5.77% -1.20% -11.59% -15.59% n.a. n.a. n.a. -8.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   -6.36% -7.09% -1.60% -10.80% -12.34% n.a. n.a. n.a. -12.57%
TCHARMF-P 6.5722 -8.31% -7.41% -1.58% -11.32% -15.87% n.a. n.a. n.a. -14.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   -5.72% -5.77% -1.20% -11.59% -15.59% n.a. n.a. n.a. -8.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   -6.36% -7.09% -1.60% -10.80% -12.34% n.a. n.a. n.a. -12.57%
TCHTECHRMF-A 4.6837 -11.75% -8.93% 3.29% -10.34% -16.47% n.a. n.a. n.a. -24.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -6.66% -6.96% 5.25% -8.99% -13.94% n.a. n.a. n.a. -17.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -7.80% -8.72% 4.71% -8.14% -10.60% n.a. n.a. n.a. -21.84%
TCHTECHRMF-P 4.6559 -11.75% -8.93% 3.29% -10.34% -16.47% n.a. n.a. n.a. -24.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   -6.66% -6.96% 5.25% -8.99% -13.94% n.a. n.a. n.a. -17.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -7.80% -8.72% 4.71% -8.14% -10.60% n.a. n.a. n.a. -21.84%
TSFRMF-A 9.0305 -9.17% 1.70% 0.58% -3.06% -7.23% n.a. n.a. n.a. -5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% n.a. n.a. n.a. -0.05%
TSFRMF-P 9.0306 -9.17% 1.70% 0.58% -3.06% -7.23% n.a. n.a. n.a. -5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -3.99% 1.08% 2.60% -1.62% -1.64% n.a. n.a. n.a. -0.05%
TNEXTGENRMF-A 5.0432 45.14% -12.61% 9.36% 13.11% 8.12% n.a. n.a. n.a. -32.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   53.58% -11.39% 10.80% 14.31% 8.82% n.a. n.a. n.a. -33.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   51.71% -13.07% 10.22% 15.39% 13.04% n.a. n.a. n.a. -34.68%
TNEXTGENRMF-P 5.0432 45.14% -12.61% 9.36% 13.11% 8.12% n.a. n.a. n.a. -32.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   53.58% -11.39% 10.80% 14.31% 8.82% n.a. n.a. n.a. -33.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   51.71% -13.07% 10.22% 15.39% 13.04% n.a. n.a. n.a. -34.68%
TVIETNAMRMF-A 11.8461 22.72% 2.44% 14.94% 21.79% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   23.64% 1.29% 14.56% 20.84% n.a. n.a. n.a. n.a. 22.64%
TVIETNAMRMF-P 11.8461 22.72% 2.44% 14.94% 21.79% n.a. n.a. n.a. n.a. 18.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   23.64% 1.29% 14.56% 20.84% n.a. n.a. n.a. n.a. 22.64%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 10.4585 3.65% 2.50% 1.34% 0.81% -1.09% 4.70% 2.27% n.a. 0.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 37   4.59% 2.65% 1.95% 1.46% 0.00% 5.60% 3.00% n.a. 1.33%
TUSTREASURY 9.0418 -5.23% -0.66% -2.68% -2.12% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 80   -3.75% -0.56% -2.33% -1.12% n.a. n.a. n.a. n.a. -8.30%
TUSBOND-A 9.8575 n.a. -0.57% -1.53% -0.87% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. -0.67% -1.69% -0.77% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.65%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 11.1291 2.35% -1.09% 1.40% 0.56% -0.78% -1.20% 1.87% n.a. 2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   5.84% 0.34% 1.76% 1.39% -1.38% 3.46% 3.91% n.a. 4.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   4.67% -1.36% 1.28% 2.24% 2.03% 0.25% 2.78% n.a. 3.06%
TGINC-A 11.13 2.35% -1.09% 1.40% 0.56% -0.78% -1.20% 1.87% n.a. 1.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   5.84% 0.34% 1.76% 1.39% -1.38% 3.46% 3.91% n.a. 4.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   4.67% -1.36% 1.28% 2.24% 2.03% 0.25% 2.78% n.a. 3.06%
TGCINC-A 9.8083 n.a. -0.44% 0.06% -0.46% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   n.a. -0.66% 0.81% 0.65% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.37%
TGCINC-R 9.8083 n.a. -0.44% 0.06% -0.46% n.a. n.a. n.a. n.a. -1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   n.a. -0.66% 0.81% 0.65% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.37%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 3.6451 -2.80% -5.54% 3.30% 2.28% -6.95% -3.57% -2.82% 2.71% -2.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   2.81% -3.36% 6.21% 4.77% -5.43% 4.79% 2.99% 6.90% 1.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   1.70% -5.06% 5.69% 5.75% -1.75% 1.29% 1.75% 4.29% 3.36%
TISCOAP 13.2058 -3.67% -6.60% 1.49% -1.01% -6.75% -5.96% -3.16% 0.33% 1.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   3.03% -4.49% 3.41% 1.39% -3.17% 1.62% 2.01% 4.43% 5.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   1.78% -6.29% 2.87% 2.35% 0.58% -2.20% 0.60% 3.65% 4.54%
TISCOUS-A 39.3341 14.81% -1.67% 6.94% 11.87% 9.50% 7.78% 7.85% 10.12% 10.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   20.31% 0.48% 8.82% 13.35% 11.12% 14.88% 12.60% 13.77% 13.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   16.29% -1.68% 7.38% 12.54% 12.96% 10.17% 10.81% 12.78% 13.12%
TISCOLAF 5.3007 12.41% -8.26% 6.21% 8.94% 11.39% 9.96% -0.71% -2.59% -4.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 14   17.77% -6.33% 8.53% 10.71% 13.80% 19.24% 4.65% 1.74% -0.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)   13.83% -8.34% 7.10% 9.92% 15.68% 14.34% 2.97% 0.87% -1.15%
TISCOCH 5.4402 -6.40% -8.11% 4.26% -3.24% -10.25% -14.57% -10.60% -3.74% -4.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% -0.71% -0.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% -1.21% -0.74%
TISCOJP 21.7683 24.43% -1.56% 5.16% 18.42% 16.27% 11.20% 6.74% 8.60% 8.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   15.64% -2.00% 1.97% 11.38% 6.92% 5.12% 3.19% 6.07% 5.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   26.76% -1.52% 5.92% 20.45% 17.72% 12.24% 7.43% 9.14% 8.45%
TISCOEU-A 15.3221 13.36% -3.99% 1.39% 2.23% 22.55% 10.83% 6.36% n.a. 4.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   19.92% -3.11% 4.92% 5.49% 31.11% 13.08% 7.29% n.a. 4.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   15.33% -3.85% 2.17% 3.47% 24.93% 11.90% 7.20% n.a. 5.23%
TISCONA 11.6217 0.29% -7.01% -0.06% -1.71% -5.14% -6.19% -2.77% n.a. 1.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 21   5.39% -5.50% 1.30% -1.02% -3.47% 0.65% 1.92% n.a. 5.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)   4.24% -7.17% 0.80% -0.10% 0.27% -2.70% 0.71% n.a. 4.48%
TISCOGY 14.2105 11.91% -3.13% 1.35% 2.21% 20.35% 4.98% 3.17% n.a. 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 22   17.81% -2.40% 4.50% 4.83% 29.14% 7.94% 5.04% n.a. 4.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)   13.30% -3.14% 1.76% 2.82% 23.06% 6.82% 4.95% n.a. 5.68%
TSTARP 14.8235 11.27% -2.34% 5.30% 7.46% 7.00% 0.09% 3.93% n.a. 4.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 24   16.41% -0.71% 7.24% 9.16% 9.28% 11.48% 8.90% n.a. 8.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)   14.99% -2.59% 6.69% 10.19% 13.52% 7.68% 7.62% n.a. 8.16%
TCHSTARP 6.2826 -14.62% -9.43% 2.16% -12.51% -18.02% -20.36% -8.82% n.a. -5.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 28   -3.33% -7.01% 5.46% -5.81% -11.32% -10.87% -2.59% n.a. 1.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)   -4.50% -8.76% 4.92% -4.91% -7.77% -13.85% -3.70% n.a. 0.50%
TGHSTARP 11.8054 -2.02% -0.63% 2.00% 3.32% 2.65% 0.13% 2.86% n.a. 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   2.71% 1.35% 4.32% 5.21% 5.58% 10.77% 9.67% n.a. 7.59%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   1.46% -0.56% 3.78% 6.21% 9.69% 6.99% 8.39% n.a. 7.06%
TSTAR-UH 14.7629 15.01% -0.27% 6.80% 7.94% 6.24% 4.93% 6.71% n.a. 5.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 34   16.41% -0.71% 7.24% 9.16% 9.28% 11.48% 8.90% n.a. 8.59%
TUSEQ-UH 23.0308 18.84% 0.37% 8.32% 12.28% 9.16% 12.80% 10.73% n.a. 11.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 79   20.39% 0.52% 8.92% 13.34% 11.19% 14.90% 12.62% n.a. 13.86%
TISCOIN 17.0221 6.40% 0.29% 5.98% 11.75% -2.50% 14.21% 5.79% n.a. 7.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 35   7.02% 0.34% 6.27% 12.38% -2.39% 16.33% 7.42% n.a. 9.61%
TISCOGC 12.9309 -0.79% -3.42% -0.18% 0.38% 0.26% 2.34% 3.41% n.a. 3.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 42   3.20% -1.29% 1.66% 1.97% 0.70% 8.69% 7.44% n.a. 6.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)   -0.25% -3.41% 0.31% 1.24% 2.36% 4.22% 5.71% n.a. 6.51%
TISCOGEM 9.6042 1.31% -5.87% 3.08% 0.87% -4.38% -3.30% -1.51% n.a. -0.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 43   6.09% -3.88% 4.98% 2.40% -2.75% 4.19% 3.79% n.a. 3.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)   2.54% -5.95% 3.59% 1.68% -1.15% -0.09% 2.12% n.a. 2.90%
TISCOJPA 12.3637 15.26% -0.83% 3.66% 11.45% 9.18% 2.33% 1.74% n.a. 3.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 45   14.25% 0.13% 5.72% 9.75% 10.76% 7.70% 3.50% n.a. 4.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)   23.72% 0.40% 9.21% 17.51% 20.47% 14.54% 7.48% n.a. 8.12%
TISCOGIF-R 10.3544 -3.20% -5.05% -2.24% -4.20% -6.87% 2.54% 1.21% n.a. 0.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 46   -1.93% -3.08% 0.23% -2.32% -11.19% 7.39% 5.05% n.a. 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)   -3.12% -4.91% -0.29% -1.39% -7.74% 3.74% 3.82% n.a. 3.48%
TISTECH-A 14.6898 36.42% -3.43% 4.04% 20.90% 10.84% -4.90% 5.44% n.a. 6.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 47   41.05% -0.04% 6.58% 24.83% 22.15% 13.38% 17.03% n.a. 18.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)   39.33% -1.93% 6.02% 26.01% 26.89% 9.51% 15.65% n.a. 17.45%
TUSFIN-A 11.1269 -1.63% -2.80% 7.35% -4.95% 0.29% 9.70% 2.26% n.a. 1.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 48   2.89% -0.61% 9.38% -3.83% 1.97% 17.89% 7.66% n.a. 7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)   -0.55% -2.74% 7.93% -4.52% 3.65% 13.04% 5.93% n.a. 5.63%
TISCOINA-A 14.6052 13.65% 1.96% 9.84% 15.41% 3.50% 18.66% 7.16% n.a. 7.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 25   7.67% 0.20% 6.39% 13.53% -2.82% 19.08% 8.85% n.a. 10.01%
TGESG 12.3802 9.51% -2.66% 3.12% 5.56% 5.76% 2.97% n.a. n.a. 4.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 64   17.74% -0.30% 7.62% 9.98% 10.87% 12.70% n.a. n.a. 11.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)   16.30% -2.18% 7.06% 11.01% 15.17% 8.86% n.a. n.a. 10.02%
TGHDIGI 10.0547 3.09% -12.14% -4.89% -2.90% -8.86% -12.22% n.a. n.a. 0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 51   8.17% -9.59% -2.82% -1.29% -6.89% -5.80% n.a. n.a. 5.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)   6.92% -11.21% -3.30% -0.41% -3.46% -8.85% n.a. n.a. 3.38%
TISCOCHA-A 8.7022 -8.38% -7.44% -1.68% -11.37% -16.00% -10.40% n.a. n.a. -3.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   -4.45% -5.48% -0.16% -10.14% -13.93% -4.63% n.a. n.a. 2.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   -5.06% -6.74% -0.54% -9.37% -10.76% -7.39% n.a. n.a. -0.31%
TCHTECH-A 6.2214 -11.23% -8.98% 3.42% -10.03% -16.03% -19.76% n.a. n.a. -12.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   -6.17% -6.60% 5.07% -8.43% -12.98% -13.15% n.a. n.a. -6.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -7.25% -8.28% 4.55% -7.61% -9.76% -15.97% n.a. n.a. -8.77%
TBIOTECH 16.1471 -3.60% -1.27% -1.92% -4.04% -2.43% 1.97% n.a. n.a. 14.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 33   1.43% 0.99% -0.21% -2.49% -0.11% 9.19% n.a. n.a. 20.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)   0.25% -0.82% -0.70% -1.62% 3.55% 5.64% n.a. n.a. 18.59%
TCLOUD 8.7403 23.19% -3.49% 9.05% 15.29% 13.83% -7.72% n.a. n.a. -4.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 66   29.74% -1.42% 11.22% 17.08% 15.98% -1.88% n.a. n.a. 1.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging)   28.15% -3.28% 10.64% 18.18% 20.48% -5.23% n.a. n.a. -1.74%
TNEXTGEN-A 4.8578 44.79% -12.78% 8.83% 12.93% 6.83% n.a. n.a. n.a. -22.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   53.58% -11.39% 10.80% 14.31% 8.82% n.a. n.a. n.a. -18.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   51.71% -13.07% 10.22% 15.39% 13.04% n.a. n.a. n.a. -21.81%
TGENOME 2.7994 9.48% -12.55% 1.15% 3.26% -14.43% n.a. n.a. n.a. -38.34%
เกณฑ์มาตรฐาน 70   15.84% -13.31% 2.56% 5.18% -12.85% n.a. n.a. n.a. -32.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging)   15.53% -14.13% 3.02% 7.20% -8.60% n.a. n.a. n.a. -32.49%
TCHCON 4.2181 -7.76% -10.89% 14.17% -4.90% -15.55% n.a. n.a. n.a. -28.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 71   -2.83% -8.72% 16.57% -3.56% -12.85% n.a. n.a. n.a. -21.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging)   -4.01% -10.44% 15.96% -2.66% -9.46% n.a. n.a. n.a. -26.00%
TNEWENGY 3.5512 -7.24% -16.87% -1.97% -16.33% -37.51% n.a. n.a. n.a. -34.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 72   -3.92% -14.87% -0.15% -16.26% -39.42% n.a. n.a. n.a. -31.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging)   -5.09% -16.48% -0.67% -15.47% -37.07% n.a. n.a. n.a. -34.62%
TUSMS 5.4793 -4.83% -12.56% -4.00% -12.38% -17.45% n.a. n.a. n.a. -23.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 26   0.07% -10.28% -1.79% -11.01% -16.00% n.a. n.a. n.a. -16.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging)   -1.15% -11.97% -2.30% -10.17% -12.74% n.a. n.a. n.a. -20.63%
TFINTECH 5.4077 7.76% -1.98% 14.23% 1.61% -7.33% n.a. n.a. n.a. -27.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 32   12.87% 0.21% 16.52% 2.67% -6.48% n.a. n.a. n.a. -23.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging)   11.50% -1.68% 15.91% 3.64% -2.85% n.a. n.a. n.a. -24.70%
TCYBER 7.5437 19.52% -2.61% 0.79% 10.71% -5.05% n.a. n.a. n.a. -15.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 29   22.90% 0.78% 3.72% 10.16% -9.10% n.a. n.a. n.a. -4.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging)   21.40% -1.12% 3.18% 11.20% -5.57% n.a. n.a. n.a. -6.70%
TBRAND 9.6864 15.16% -4.77% 2.29% 5.38% 6.22% n.a. n.a. n.a. -2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 52   17.13% -4.59% 2.94% 6.45% 9.90% n.a. n.a. n.a. 0.47%
TRAREEARTH 6.6571 -7.02% -12.27% -7.78% -14.09% -27.19% n.a. n.a. n.a. -25.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 73   -4.27% -11.95% -7.08% -12.98% -23.33% n.a. n.a. n.a. -22.65%
TVIETNAM 9.4563 21.14% 1.94% 12.61% 18.46% -9.94% n.a. n.a. n.a. -4.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 74   25.42% 1.76% 18.53% 25.50% -12.33% n.a. n.a. n.a. -8.48%
TCHSTRATEGY 6.8242 -20.82% -9.18% -8.04% -21.10% -28.00% n.a. n.a. n.a. -30.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 75   -5.96% -7.46% -1.98% -11.12% -13.07% n.a. n.a. n.a. -14.47%
TUSTECH-A 13.0128 36.27% -1.68% 5.86% 26.25% n.a. n.a. n.a. n.a. 30.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   38.95% -1.56% 6.36% 27.00% n.a. n.a. n.a. n.a. 35.89%
TGHIDIV 10.4917 1.65% -2.80% 2.52% -0.17% n.a. n.a. n.a. n.a. 4.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 77   2.83% -2.37% 5.29% 3.76% n.a. n.a. n.a. n.a. 9.41%
TCHCLEAN 7.5036 n.a. -11.55% -13.45% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -24.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 85   n.a. -10.75% -12.08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -23.00%
TNASDAQ-A 11.136 n.a. -1.50% 7.84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   n.a. -1.54% 7.96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11.41%
TISCOC19 4.635 -6.52% -8.08% 4.47% -3.18% -10.71% -14.37% -10.45% n.a. -8.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% n.a. -5.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% n.a. -6.20%
TISCOC20 4.5666 -6.94% -8.71% 3.88% -3.76% -10.95% -14.71% -10.74% n.a. -9.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% n.a. -5.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% n.a. -6.04%
TISCOC21 4.6313 -5.93% -8.26% 4.42% -3.17% -9.64% -14.36% -10.45% n.a. -8.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% n.a. -5.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% n.a. -6.04%
TCHT5M2 5.0344 -6.26% -8.05% 4.46% -3.39% -10.44% -14.50% -10.31% n.a. -11.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% -8.41% -6.24% n.a. -7.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% -11.06% -7.29% n.a. -8.56%
TCHT5M4 6.2647 -5.95% -8.15% 4.44% -3.38% -10.02% n.a. n.a. n.a. -19.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   -2.60% -6.26% 5.67% -2.26% -8.20% n.a. n.a. n.a. -14.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   -3.21% -7.51% 5.27% -1.43% -4.81% n.a. n.a. n.a. -16.34%
TCHT5M5 8.6183 n.a. -8.21% 4.21% -3.46% n.a. n.a. n.a. n.a. -13.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 82   n.a. -8.07% 4.87% -2.68% n.a. n.a. n.a. n.a. -12.04%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 5.465 6.45% 2.39% 22.53% 10.31% -4.94% 27.31% 3.99% -5.92% -4.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 16   9.98% 4.39% 23.22% 11.06% -5.16% 32.96% 7.77% -3.28% -1.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)   8.69% 2.51% 22.61% 12.04% -1.68% 28.64% 6.56% -3.96% -1.80%
TGOLD 14.1444 3.33% -0.20% -1.73% 4.57% 5.72% -2.98% 6.50% 1.28% 2.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   8.77% 1.55% -0.17% 6.31% 8.88% 3.76% 11.49% 4.28% 5.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   7.45% -0.37% -0.69% 7.31% 13.11% 0.22% 10.17% 3.50% 4.54%
TUSREIT 13.8992 -1.60% -3.40% 2.73% -4.25% -13.11% 0.85% 0.07% 4.13% 3.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 18   3.41% -1.31% 4.74% -2.87% -11.07% 8.87% 5.25% 7.80% 7.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)   2.15% -3.17% 4.19% -1.96% -7.62% 5.15% 4.01% 6.99% 6.07%
TJREIT 11.7385 2.04% 1.10% 2.30% 3.64% -4.29% 4.72% 3.18% n.a. 1.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 27   -5.76% 0.95% -0.93% -3.06% -11.93% -0.77% 0.74% n.a. 1.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)   3.30% 1.44% 2.91% 4.83% -3.04% 5.95% 4.88% n.a. 3.45%
TUSOIL 5.1018 4.34% 2.63% 22.33% 9.54% -1.76% 31.64% -10.17% n.a. -7.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   8.33% 4.55% 23.24% 10.16% -1.16% 38.37% -6.38% n.a. -5.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   7.06% 2.67% 22.63% 11.13% 2.47% 33.87% -7.43% n.a. -5.62%
TAREIT 8.7754 -6.04% -1.47% -2.05% -7.06% -12.93% -0.58% n.a. n.a. -3.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 55   -4.89% -1.28% -1.59% -6.08% -11.11% 1.02% n.a. n.a. -1.10%
TGREIT 7.8374 -0.53% -2.12% 2.10% -4.94% -10.07% -4.79% n.a. n.a. -5.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 59   4.06% 0.31% 3.90% -3.32% -7.94% 2.03% n.a. n.a. 0.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)   2.85% -1.48% 3.38% -2.46% -4.56% -1.29% n.a. n.a. -2.04%
TOIL6 4.7257 4.85% 2.55% 22.24% 9.68% -0.89% 32.23% -10.64% n.a. -8.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   8.33% 4.55% 23.24% 10.16% -1.16% 38.37% -6.38% n.a. -5.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   7.06% 2.67% 22.63% 11.13% 2.47% 33.87% -7.43% n.a. -6.19%

 

 • คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
  2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
  3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
  4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
  5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
  6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
  7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
  8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
  9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
  10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
  25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
  37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
  39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
  40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
  41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
  42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
  45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
  51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
  54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
  55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
  57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
  61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
  62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
  64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
  66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
  74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
  81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
  84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
   
  (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
   
  * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น