ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
TISCOSTF 13.2974 0.62% 0.19% 0.46% 0.87% 1.61% 0.88% 0.78% 0.94% 1.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 1   0.78% 0.22% 0.57% 1.13% 2.02% 1.07% 1.06% 1.13% 1.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 39   0.55% 0.14% 0.40% 0.81% 1.54% 0.90% 0.90% 1.19% 1.73%
กองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TBOND1Y 12.0329 0.65% 0.14% 0.45% 0.95% 1.46% 0.78% 0.96% 1.22% 1.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 7   0.73% 0.18% 0.54% 1.11% 1.75% 0.66% 0.86% 1.28% 1.62%
TISCOFIX-A 11.0055 0.62% -0.09% 0.33% 1.32% 1.52% 0.76% 1.09% n.a. 1.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.62% -0.06% 0.36% 1.17% 1.53% 0.81% 1.11% n.a. 1.33%
TBONDPVD 10.4746 0.59% 0.09% 0.41% 0.97% 1.39% 0.77% n.a. n.a. 0.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 56   0.80% 0.20% 0.58% 1.21% 1.99% 1.04% n.a. n.a. 1.17%
TFIXPVD 10.5346 0.72% -0.02% 0.43% 1.41% 1.72% 0.83% n.a. n.a. 1.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 57   0.80% 0.12% 0.54% 1.29% 2.01% 1.16% n.a. n.a. 1.29%
TGOV6M1 10.0877 0.71% 0.20% 0.53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.88%
TGOV7M1 10.0666 n.a. 0.23% 0.54% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.67%
กองทุนผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOAGF 90.4945 -4.09% -0.64% 0.61% -2.69% -9.43% -3.98% 4.41% 5.58% 9.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.52% -0.04% 1.20% 1.04% -3.13% -0.51% 0.90% 2.87% n.a.
TISCOFLEX 36.5188 -3.30% -0.68% 0.72% -1.49% -7.69% -3.08% -2.10% 1.07% 5.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.52% -0.04% 1.20% 1.04% -3.13% -0.51% 0.90% 2.87% n.a.
TISCOFLEXP 48.0517 -4.92% -0.19% -0.21% -2.73% -10.04% -5.15% 7.91% 5.85% 5.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.52% -0.04% 1.20% 1.04% -3.13% -0.51% 0.90% 2.87% n.a.
TINC-R 11.0887 -1.07% -0.68% 0.07% 1.18% -5.85% -1.89% -1.21% n.a. 1.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.21% -0.44% 0.14% 1.97% -1.21% -0.39% 0.06% n.a. 2.49%
TINC-A 11.148 -1.03% -0.67% 0.10% 1.23% -5.76% -1.80% -1.11% n.a. -0.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.21% -0.44% 0.14% 1.97% -1.21% -0.39% 0.06% n.a. 0.65%
TCINCP-R 10.6698 -0.57% -0.34% 0.24% 1.18% -3.26% -1.25% -0.55% n.a. 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   0.01% -0.19% 0.27% 1.43% -0.41% 0.05% 0.32% n.a. 1.73%
TCINCP-A 10.7273 -0.54% -0.33% 0.26% 1.23% -3.17% -1.16% -0.45% n.a. -0.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 38   0.01% -0.19% 0.27% 1.43% -0.41% 0.05% 0.32% n.a. 0.70%
TW-BAL 30.2233 -2.09% -0.35% 0.81% -0.77% -5.25% -1.75% -0.67% 1.21% 5.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 4   -0.52% -0.04% 1.20% 1.04% -3.13% -0.51% 0.31% 2.57% 6.11%
TW-E20 14.8742 -0.17% -0.13% 0.48% 0.71% -0.65% -0.27% 0.51% 1.69% 2.83%
เกณฑ์มาตรฐาน 6   0.31% -0.08% 0.47% 1.00% 0.34% 0.36% 0.78% 2.36% 3.86%
TCINC 10.1878 0.07% -0.18% 0.33% 1.36% -1.25% -0.34% 0.24% n.a. 0.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 53   0.21% -0.17% 0.24% 1.29% 0.26% 0.24% 0.54% n.a. 0.69%
TCIEZERO 9.541 0.58% -0.32% 0.31% 1.91% -2.87% -0.35% n.a. n.a. -1.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 60   0.20% -0.25% 0.07% 1.76% 0.44% 0.33% n.a. n.a. -0.12%
TTHREIT 6.868 -1.28% -1.38% -1.47% 5.41% -11.20% -5.47% n.a. n.a. -8.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 63   -2.71% -1.33% -1.86% 5.71% -6.72% -2.91% n.a. n.a. -6.17%
TUSLINK1 9.9822 1.00% 0.17% 0.49% -0.19% -0.14% n.a. n.a. n.a. -0.18%
TGLINK2 9.9436 -0.01% -0.56% -0.26% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.56%
กองทุนตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSF-A 63.6198 -4.17% -0.96% -0.85% -3.85% -14.51% -6.96% 5.35% 6.60% 9.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% 7.60%
TSF-MF 65.2599 -3.89% -0.88% -0.64% -3.42% -13.74% n.a. n.a. n.a. -6.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% n.a. n.a. n.a. -2.90%
TISCOEGF 46.7512 -3.79% -0.30% 0.49% -3.57% -10.43% -4.27% -1.26% 2.56% 5.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% n.a.
TISCOEDF 1.1252 -4.96% -0.85% -0.06% -4.29% -10.25% -3.21% -1.47% 0.88% 3.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% n.a.
TISCOEQF 2.1335 -4.90% -0.81% 0.00% -4.25% -10.26% -2.65% -0.02% 1.68% 4.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% n.a.
TISCOMS-A 17.8406 -3.48% -0.65% -1.66% -2.16% -7.31% -5.43% 4.03% 5.10% 5.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% 2.66%
TISESG-D 9.2171 -4.87% -0.40% 0.29% -1.90% -8.08% -3.50% -1.79% n.a. 2.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -1.92% 0.36% 2.62% 1.04% -6.68% -0.36% 0.88% n.a. 3.86%
TISESG-A 12.1625 -4.87% -0.40% 0.29% -1.89% -8.07% -3.48% -1.77% n.a. -0.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 65   -1.92% 0.36% 2.62% 1.04% -6.68% -0.36% 0.88% n.a. 1.91%
TISCOHD-A 18.9514 -3.60% 0.20% 0.31% -0.47% -1.80% 1.51% 4.28% 4.85% 5.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -1.24% 0.95% 0.70% 1.48% -0.46% 2.81% 1.84% 3.74% 4.09%
TISCODS 8.3582 -5.37% 0.22% -0.69% -3.12% -5.26% -1.04% 3.26% n.a. 3.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 1.98%
TISCOWB-A 9.9969 -0.32% 1.94% 5.20% 0.35% -12.83% -1.23% n.a. n.a. -0.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   0.22% 2.47% 5.73% 0.91% -11.52% -2.32% n.a. n.a. -1.54%
TISCOBIG 8.928 -1.94% -0.28% 2.85% -0.81% -7.21% -1.77% -4.26% n.a. -1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 44   -2.41% -0.01% 2.41% -0.22% -6.35% -1.54% -2.82% n.a. 0.39%
TISCOLTF-N 36.543 -3.76% -0.28% 0.52% -3.53% -10.27% -4.26% n.a. n.a. 2.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 3.31%
TDLTF-N 18.2057 -3.76% -0.28% 0.52% -3.55% -10.41% -4.27% n.a. n.a. 2.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 3.31%
TMSLTF-N 14.0948 -3.53% -0.63% -1.67% -2.22% -7.48% -4.87% n.a. n.a. 5.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 3.31%
TDSLTF-N 11.0959 -5.43% 0.19% -0.71% -3.18% -5.34% -0.83% n.a. n.a. 8.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 3.31%
TEQT5M9 8.6358 -5.20% -0.46% 0.18% -4.70% -10.11% n.a. n.a. n.a. -11.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% n.a. n.a. n.a. -9.82%
TEQT5M10 8.7187 -5.26% -0.52% 0.11% -4.74% -10.06% n.a. n.a. n.a. -11.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% n.a. n.a. n.a. -9.85%
TEQT5M11 8.8112 -5.21% -0.46% 0.20% -4.73% n.a. n.a. n.a. n.a. -11.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.49%
TEQT5M12 9.0718 -5.27% -0.51% 0.10% -4.85% n.a. n.a. n.a. n.a. -9.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% n.a. n.a. n.a. n.a. -2.74%
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
T-ThaiESG-A 9.7993 -3.39% -0.18% 1.08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -1.92% 0.36% 2.62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.46%
T-ThaiESG-D 9.7993 -3.39% -0.18% 1.08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 87   -1.92% 0.36% 2.62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.46%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOLTF-A 36.413 -3.76% -0.28% 0.52% -3.53% -10.45% -4.32% -1.29% 1.90% 6.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% 7.89%
TISCOLTF-B 38.3722 -3.58% -0.23% 0.65% -3.28% -9.96% -3.80% -0.77% n.a. 2.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 2.41%
TDLTF-A 18.3596 -3.76% -0.28% 0.52% -3.55% -10.41% -4.27% -1.25% 2.22% 6.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% 7.68%
TMSLTF-A 14.0758 -3.53% -0.63% -1.67% -2.22% -7.48% -4.87% 3.81% n.a. 4.60%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 2.03%
TMSLTF-B 14.7222 -3.32% -0.58% -1.51% -1.90% -6.88% -4.26% 4.47% n.a. 5.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 2.03%
TDSLTF-A 10.5187 -5.43% 0.19% -0.71% -3.18% -5.34% -0.83% 3.03% n.a. 3.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 1.94%
TDSLTF-B 10.9543 -5.26% 0.24% -0.58% -2.92% -4.83% -0.30% 3.58% n.a. 4.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 41   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 1.94%
กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOFIX-SSF 11.0059 0.62% -0.09% 0.33% 1.32% 1.52% 0.76% n.a. n.a. 0.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 40   0.62% -0.06% 0.36% 1.17% 1.53% 0.81% n.a. n.a. 0.80%
TINC-SSF 11.1381 -1.03% -0.67% 0.10% 1.23% -5.76% -1.80% n.a. n.a. -0.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 36   -0.21% -0.44% 0.14% 1.97% -1.21% -0.39% n.a. n.a. 0.21%
TEG-SSF 12.1183 -3.86% -0.29% 0.44% -3.66% -10.54% -4.45% n.a. n.a. 4.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -1.19% -0.03% 1.72% 1.00% -5.77% -1.29% n.a. n.a. 5.32%
TEG-SSFX 12.118 -3.86% -0.29% 0.44% -3.66% -10.54% -4.45% n.a. n.a. 4.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 50   -1.19% -0.03% 1.72% 1.00% -5.77% -1.29% n.a. n.a. 5.32%
TSF-SSF 63.6365 -4.17% -0.96% -0.85% -3.85% -14.51% -6.96% n.a. n.a. 4.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 6.43%
TISCOMS-SSF 17.8416 -3.48% -0.65% -1.66% -2.16% -7.31% -5.43% n.a. n.a. 4.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% n.a. n.a. 6.43%
TISCOWB-SSF 9.9974 -0.32% 1.94% 5.20% 0.35% -12.83% n.a. n.a. n.a. -4.98%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   0.22% 2.47% 5.73% 0.91% -11.52% n.a. n.a. n.a. -5.03%
TISCOHD-SSF 18.952 -3.60% 0.20% 0.31% -0.47% -1.80% n.a. n.a. n.a. -0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -1.24% 0.95% 0.70% 1.48% -0.46% n.a. n.a. n.a. 2.80%
TISCOCHA-SSF 8.1967 3.18% 2.36% 10.66% 0.43% -15.43% -15.23% n.a. n.a. -10.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   11.90% 4.54% 15.61% 5.14% -4.60% -7.66% n.a. n.a. -3.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   4.39% 2.60% 11.31% 2.32% -11.46% -11.91% n.a. n.a. -7.66%
TCHTECH-SSF 5.1395 -5.62% 4.67% 16.85% -3.99% -22.51% -27.87% n.a. n.a. -23.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   2.89% 6.93% 21.93% 0.41% -12.21% -20.14% n.a. n.a. -16.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -4.10% 5.00% 17.37% -2.24% -18.27% -23.98% n.a. n.a. -20.03%
TISCOUS-SSF 43.15 5.27% -4.23% 3.63% 18.31% 17.59% n.a. n.a. n.a. 0.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   14.70% -1.97% 9.04% 24.76% 33.17% n.a. n.a. n.a. 10.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   5.55% -4.05% 4.06% 19.62% 19.85% n.a. n.a. n.a. 3.43%
TISCOEU-SSF 17.5941 10.08% -2.25% 6.97% 21.96% 13.74% n.a. n.a. n.a. 6.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   15.63% -0.67% 10.99% 28.10% 23.73% n.a. n.a. n.a. 10.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   10.82% -2.07% 7.48% 23.28% 16.12% n.a. n.a. n.a. 7.31%
TNEXTGEN-SSF 6.0844 -2.93% -10.00% 5.63% 41.23% 51.02% n.a. n.a. n.a. -27.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.22% -9.07% 11.44% 47.78% 69.16% n.a. n.a. n.a. -22.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -4.14% -10.79% 7.07% 43.68% 56.91% n.a. n.a. n.a. -25.68%
TUSTECH-SSF 14.2174 1.43% -5.88% -1.22% 17.68% 26.13% n.a. n.a. n.a. 24.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   1.74% -6.04% -0.76% 18.86% 28.40% n.a. n.a. n.a. 29.09%
TNASDAQ-SSF 12.1489 2.36% -4.43% 1.20% 18.25% n.a. n.a. n.a. n.a. 21.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   3.28% -4.40% 1.74% 20.19% n.a. n.a. n.a. n.a. 24.18%
TUSBOND-SSF 9.8051 -2.93% -2.20% -2.71% 3.54% n.a. n.a. n.a. n.a. -0.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -2.91% -2.21% -2.66% 4.00% n.a. n.a. n.a. n.a. 0.43%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TSFIRMF 14.3135 0.55% -0.06% 0.32% 1.01% 1.36% 0.76% 0.97% 1.22% 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 5   0.74% 0.14% 0.52% 1.15% 1.78% 0.96% 1.19% 1.87% 2.79%
TFIRMF-A 15.4095 0.69% -0.02% 0.41% 1.34% 1.68% 0.72% 0.97% 1.41% 2.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.11% 0.53% 1.27% 1.94% 1.12% 1.38% 1.99% 2.65%
TFIRMF-B 15.6556 0.72% -0.01% 0.43% 1.38% 1.76% 0.81% 1.08% n.a. 1.56%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.11% 0.53% 1.27% 1.94% 1.12% 1.38% n.a. 2.00%
TFIRMF-P 15.4103 0.69% -0.02% 0.41% 1.34% 1.68% 0.72% 0.97% n.a. 1.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 8   0.79% 0.11% 0.53% 1.27% 1.94% 1.12% 1.38% n.a. 1.63%
TFPRMF-A 58.261 -3.16% -0.62% 0.74% -1.36% -6.98% -2.59% -1.81% 0.85% 8.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.47% -0.03% 1.24% 1.11% -2.99% -0.41% 1.01% 2.93% 7.38%
TFPRMF-P 58.2611 -3.16% -0.62% 0.74% -1.36% -6.98% -2.59% -1.81% n.a. 1.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 9   -0.47% -0.03% 1.24% 1.11% -2.99% -0.41% 1.01% n.a. 3.29%
TEGRMF-A 68.1549 -3.76% -0.27% 0.51% -3.54% -10.38% -4.29% -1.28% 2.55% 9.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% 2.78% 11.04%
TEGRMF-B 71.8222 -3.58% -0.23% 0.65% -3.28% -9.89% -3.77% -0.75% n.a. 2.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 2.41%
TEGRMF-P 68.155 -3.76% -0.27% 0.51% -3.54% -10.38% -4.29% -1.28% n.a. 3.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 3.74%
THDRMF-A 16.7358 -3.45% 0.29% 0.48% -0.28% -1.60% 1.52% 3.76% 4.65% 4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   -1.24% 0.95% 0.70% 1.48% -0.46% 2.81% 1.84% 3.74% 3.71%
THDRMF-P 16.7358 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 3   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.20%
TCIRMF 6.3719 6.77% 4.45% 11.06% 12.82% 8.05% -5.47% -1.62% 1.29% -2.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   17.12% 7.11% 17.48% 19.21% 23.89% 4.58% 6.12% 7.22% 2.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   8.77% 5.06% 12.85% 15.88% 14.81% -0.66% 3.28% 5.35% 4.03%
TAPRMF 10.1492 1.40% -0.14% 6.01% 12.73% 2.10% -10.04% -1.95% -0.27% 0.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   10.60% 2.16% 11.51% 18.74% 15.29% -0.93% 4.92% 4.60% 4.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   2.71% 0.22% 7.13% 15.45% 6.94% -5.94% 2.15% 3.39% 3.49%
TGOLDRMF 10.4218 10.86% 5.60% 13.30% 13.92% 12.20% 6.17% 8.97% 3.44% 0.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   20.50% 7.90% 18.89% 19.60% 26.59% 15.66% 15.74% 7.39% 3.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   11.61% 5.73% 13.99% 15.39% 14.86% 9.00% 12.19% 5.86% 2.38%
TCHRMF 5.5045 8.35% 8.11% 20.60% 5.09% -6.63% -16.71% -11.71% -4.71% -5.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% -0.24% -1.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% -1.26% -1.97%
TJPRMF-A 22.6493 14.83% -5.17% 6.31% 24.95% 33.38% 9.75% 11.39% 9.45% 8.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   12.21% -6.59% 4.62% 23.97% 27.11% 4.13% 7.84% 7.50% 6.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   16.08% -5.07% 7.12% 27.07% 38.04% 11.48% 12.39% 10.64% 9.26%
TJPRMF-P 22.6493 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.01%
TUSRMF-A 23.484 5.28% -4.08% 3.80% 18.47% 17.56% 4.54% 9.43% 8.64% 8.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   14.70% -1.97% 9.04% 24.76% 33.17% 14.45% 16.58% 13.91% 13.93%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   5.55% -4.05% 4.06% 19.62% 19.85% 7.20% 12.60% 12.12% 12.21%
TUSRMF-P 23.483 5.28% -4.08% 3.80% 18.47% 17.55% n.a. n.a. n.a. 1.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   14.70% -1.97% 9.04% 24.76% 33.17% n.a. n.a. n.a. 9.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   5.55% -4.05% 4.06% 19.62% 19.85% n.a. n.a. n.a. 4.29%
TMSRMF-A 13.9619 -3.48% -0.62% -1.65% -2.21% -7.37% -4.72% 3.90% n.a. 3.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 1.58%
TMSRMF-B 14.6488 -3.27% -0.56% -1.49% -1.90% -6.77% -4.10% 4.57% n.a. 6.25%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 2.65%
TMSRMF-P 13.9619 -3.48% -0.62% -1.65% -2.21% -7.37% -4.72% 3.90% n.a. 4.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% -1.86% -0.98% n.a. 3.74%
TGHRMF-A 14.0185 2.65% -4.49% 0.03% 10.81% 0.73% 2.45% 6.81% n.a. 3.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   12.02% -1.89% 5.11% 17.61% 14.37% 11.37% 13.35% n.a. 8.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   4.03% -3.74% 0.98% 14.35% 6.09% 5.74% 10.37% n.a. 8.42%
TGHRMF-P 13.9047 2.63% -4.49% 0.03% 10.79% 0.71% 2.45% n.a. n.a. 3.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   12.02% -1.89% 5.11% 17.61% 14.37% 11.37% n.a. n.a. 13.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   4.03% -3.74% 0.98% 14.35% 6.09% 5.74% n.a. n.a. 7.12%
TEURMF-A 15.7131 6.90% -0.80% 5.26% 17.19% 9.47% 6.76% 7.22% n.a. 5.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   11.88% 0.63% 8.86% 22.74% 18.04% 9.45% 10.10% n.a. 6.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   7.23% -0.78% 5.41% 18.12% 10.78% 7.22% 7.76% n.a. 7.03%
TEURMF-P 15.7136 6.90% -0.80% 5.26% 17.20% 9.47% n.a. n.a. n.a. 5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 15   11.88% 0.63% 8.86% 22.74% 18.04% n.a. n.a. n.a. 7.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)   7.23% -0.78% 5.41% 18.12% 10.78% n.a. n.a. n.a. 5.67%
TINRMF-A 9.7675 -0.91% -0.49% 0.02% 1.32% -5.12% -1.49% -0.88% n.a. -0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -0.12% -0.42% 0.21% 2.11% -0.96% -0.16% 0.30% n.a. 0.94%
TINRMF-P 9.7676 -0.91% -0.49% 0.02% 1.32% -5.12% -1.49% -0.88% n.a. -0.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 61   -0.12% -0.42% 0.21% 2.11% -0.96% -0.16% 0.30% n.a. 0.94%
TTECHRMF-A 13.8618 8.98% -5.14% 4.52% 29.31% 40.26% 5.56% n.a. n.a. 9.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   18.15% -3.11% 9.54% 35.36% 57.72% 15.04% n.a. n.a. 17.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   9.72% -4.95% 5.24% 31.61% 46.29% 9.22% n.a. n.a. 12.98%
TTECHRMF-P 13.8579 8.96% -5.14% 4.52% 29.30% 40.24% 5.55% n.a. n.a. 9.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 23   18.15% -3.11% 9.54% 35.36% 57.72% 15.04% n.a. n.a. 17.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging)   9.72% -4.95% 5.24% 31.61% 46.29% 9.22% n.a. n.a. 12.98%
TCHARMF-A 6.1908 3.30% 2.35% 10.71% 0.32% -15.26% -15.18% n.a. n.a. -13.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   12.51% 4.77% 16.45% 5.34% -5.92% -8.86% n.a. n.a. -6.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   4.58% 2.73% 11.90% 2.38% -13.02% -13.28% n.a. n.a. -11.15%
TCHARMF-P 6.1912 3.30% 2.35% 10.71% 0.32% -15.26% -15.18% n.a. n.a. -13.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 68   12.51% 4.77% 16.45% 5.34% -5.92% -8.86% n.a. n.a. -6.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging)   4.58% 2.73% 11.90% 2.38% -13.02% -13.28% n.a. n.a. -11.15%
TCHTECHRMF-A 3.8691 -5.58% 4.86% 16.64% -4.01% -22.74% -27.98% n.a. n.a. -24.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   2.92% 7.28% 23.10% 0.28% -13.07% -21.40% n.a. n.a. -17.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -4.42% 5.25% 18.27% -2.51% -19.37% -25.37% n.a. n.a. -21.87%
TCHTECHRMF-P 3.8467 -5.57% 4.86% 16.64% -3.99% -22.73% -27.98% n.a. n.a. -24.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 69   2.92% 7.28% 23.10% 0.28% -13.07% -21.40% n.a. n.a. -17.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging)   -4.42% 5.25% 18.27% -2.51% -19.37% -25.37% n.a. n.a. -21.87%
TSFRMF-A 7.4544 -4.31% -0.99% -0.94% -4.07% -14.87% n.a. n.a. n.a. -11.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% n.a. n.a. n.a. -4.48%
TSFRMF-P 7.4545 -4.31% -0.99% -0.94% -4.07% -14.87% n.a. n.a. n.a. -11.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 2   -1.65% -0.03% 2.05% 0.95% -7.56% n.a. n.a. n.a. -4.48%
TNEXTGENRMF-A 6.2872 -1.54% -8.96% 6.66% 40.72% 51.08% n.a. n.a. n.a. -17.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.22% -9.07% 11.44% 47.78% 69.16% n.a. n.a. n.a. -15.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -4.14% -10.79% 7.07% 43.68% 56.91% n.a. n.a. n.a. -18.40%
TNEXTGENRMF-P 6.2826 -1.61% -8.96% 6.66% 40.62% 50.97% n.a. n.a. n.a. -17.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.22% -9.07% 11.44% 47.78% 69.16% n.a. n.a. n.a. -15.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -4.14% -10.79% 7.07% 43.68% 56.91% n.a. n.a. n.a. -18.40%
TVIETNAMRMF-A 11.7834 8.29% -5.61% 3.55% 16.19% 19.16% n.a. n.a. n.a. 12.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   14.54% -4.35% 7.08% 19.74% 21.00% n.a. n.a. n.a. 17.27%
TVIETNAMRMF-P 11.7837 8.30% -5.61% 3.56% 16.19% 19.16% n.a. n.a. n.a. 12.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 81   14.54% -4.35% 7.08% 19.74% 21.00% n.a. n.a. n.a. 17.27%
TWBRMF-A 9.4394 -0.26% 2.01% 5.22% 0.30% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   0.22% 2.47% 5.73% 0.91% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.89%
TWBRMF-P 9.4395 -0.26% 2.01% 5.22% 0.30% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 54   0.22% 2.47% 5.73% 0.91% n.a. n.a. n.a. n.a. -5.89%
TNASDAQRMF-A 11.2046 3.70% -4.23% 1.79% 18.57% n.a. n.a. n.a. n.a. 12.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   3.28% -4.40% 1.74% 20.19% n.a. n.a. n.a. n.a. 13.27%
TNASDAQRMF-P 11.2015 3.67% -4.23% 1.79% 18.54% n.a. n.a. n.a. n.a. 12.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   3.28% -4.40% 1.74% 20.19% n.a. n.a. n.a. n.a. 13.27%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TUSFIX 11.4176 10.34% 2.38% 5.92% 5.68% 13.14% 7.90% 4.32% n.a. 1.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 37   10.45% 2.59% 5.91% 5.92% 14.50% 8.86% 5.12% n.a. 2.42%
TUSTREASURY 8.8399 -3.66% -2.63% -3.49% 1.60% -6.03% n.a. n.a. n.a. -8.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 80   -3.39% -2.47% -3.18% 2.39% -4.81% n.a. n.a. n.a. -6.74%
TUSBOND-A 9.8008 -2.97% -2.20% -2.71% 3.49% -3.29% n.a. n.a. n.a. -1.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   -2.91% -2.21% -2.66% 4.00% -2.94% n.a. n.a. n.a. -1.42%
TGBOND-A 9.9782 n.a. -1.94% -1.62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. -1.98% -1.66% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.43%
TGBOND-R 9.9782 n.a. -1.94% -1.62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 84   n.a. -1.98% -1.66% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0.43%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TGINC-R 11.5329 1.01% -2.89% 0.29% 10.04% 4.00% -2.31% 1.72% n.a. 2.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   6.06% -1.13% 3.18% 13.46% 11.50% 4.19% 5.28% n.a. 5.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   -0.78% -2.82% -0.48% 10.60% 4.17% -0.60% 2.74% n.a. 3.36%
TGINC-A 11.5348 1.02% -2.89% 0.29% 10.04% 4.01% -2.31% 1.72% n.a. 2.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 49   6.06% -1.13% 3.18% 13.46% 11.50% 4.19% 5.28% n.a. 5.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)   -0.78% -2.82% -0.48% 10.60% 4.17% -0.60% 2.74% n.a. 3.37%
TGCINC-A 9.9551 -0.04% -1.86% -0.48% 4.93% 0.74% n.a. n.a. n.a. -0.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   0.13% -1.68% -0.28% 6.18% 3.05% n.a. n.a. n.a. 1.93%
TGCINC-R 9.9551 -0.04% -1.86% -0.48% 4.93% 0.74% n.a. n.a. n.a. -0.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 83   0.13% -1.68% -0.28% 6.18% 3.05% n.a. n.a. n.a. 1.93%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOCID 3.9195 6.98% 4.49% 11.29% 13.02% 8.38% -5.39% -1.44% 2.05% -1.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 10   17.12% 7.11% 17.48% 19.21% 23.89% 4.58% 6.12% 7.22% 2.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)   8.77% 5.06% 12.85% 15.88% 14.81% -0.66% 3.28% 5.35% 3.98%
TISCOAP 13.7704 1.65% -0.11% 6.15% 12.99% 2.06% -10.35% -2.11% -0.22% 2.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 11   10.60% 2.16% 11.51% 18.74% 15.29% -0.93% 4.92% 4.60% 5.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)   2.71% 0.22% 7.13% 15.45% 6.94% -5.94% 2.15% 3.39% 4.94%
TISCOUS-A 43.121 5.25% -4.23% 3.63% 18.28% 17.56% 4.69% 9.73% 9.53% 10.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 12   14.70% -1.97% 9.04% 24.76% 33.17% 14.45% 16.58% 13.91% 14.53%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)   5.55% -4.05% 4.06% 19.62% 19.85% 7.20% 12.60% 12.12% 13.30%
TISCOLAF 5.5884 -5.94% -3.71% -1.51% 11.53% 12.04% 3.35% -1.51% -2.92% -4.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 14   1.88% -1.66% 2.87% 17.40% 27.05% 14.25% 5.41% 2.15% 0.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)   -6.25% -3.75% -1.83% 12.57% 14.35% 7.00% 1.79% 0.56% -0.64%
TISCOCH 5.3068 8.04% 8.05% 20.63% 5.33% -6.45% -16.99% -11.78% -3.96% -4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% -0.24% 0.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% -1.26% -0.70%
TISCOJP 25.9743 14.76% -5.25% 6.29% 25.04% 33.64% 9.36% 10.95% 9.82% 9.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 19   12.21% -6.59% 4.62% 23.97% 27.11% 4.13% 7.84% 7.50% 6.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)   16.08% -5.07% 7.12% 27.07% 38.04% 11.48% 12.39% 10.64% 9.90%
TISCOEU-A 17.5961 10.10% -2.25% 6.97% 21.97% 13.75% 8.75% 8.35% 5.45% 5.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 20   15.63% -0.67% 10.99% 28.10% 23.73% 12.16% 11.94% 5.83% 6.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)   10.82% -2.07% 7.48% 23.28% 16.12% 9.88% 9.57% 6.15% 6.44%
TISCONA 11.8649 2.51% 1.92% 11.29% 11.06% 0.53% -12.70% -2.08% 1.48% 1.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 21   12.73% 3.59% 17.55% 18.16% 14.34% -4.15% 4.65% 5.69% 6.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)   4.71% 1.61% 12.94% 14.87% 5.97% -8.95% 1.87% 4.49% 4.82%
TISCOGY 15.6964 6.78% -3.13% 5.61% 19.65% 9.46% 3.41% 5.47% n.a. 4.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 22   12.19% -1.61% 9.67% 25.75% 18.75% 7.43% 9.86% n.a. 6.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)   7.52% -2.99% 6.19% 21.01% 11.45% 5.24% 7.53% n.a. 6.53%
TSTARP 16.5109 6.51% -4.17% 4.43% 19.48% 17.23% -1.98% 6.32% n.a. 5.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 24   13.33% -1.22% 8.76% 23.60% 27.74% 10.50% 12.76% n.a. 10.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)   5.25% -3.09% 4.49% 20.17% 18.49% 4.90% 9.79% n.a. 8.86%
TCHSTARP 5.6521 1.31% 6.30% 14.09% -1.55% -17.68% -24.74% -11.69% n.a. -6.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 28   13.61% 8.89% 21.95% 7.64% 1.39% -12.61% -2.67% n.a. 1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)   5.52% 6.83% 17.17% 4.67% -5.93% -16.98% -5.19% n.a. 0.21%
TGHSTARP 12.2343 3.03% -3.82% 0.25% 13.56% 2.27% -1.63% 5.27% n.a. 2.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 30   12.02% -1.89% 5.11% 17.61% 14.37% 11.37% 13.35% n.a. 8.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)   4.03% -3.74% 0.98% 14.35% 6.09% 5.74% 10.37% n.a. 7.25%
TSTAR-UH 17.8155 15.83% -1.95% 9.55% 25.84% 31.31% 5.64% 11.30% n.a. 7.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 34   13.33% -1.22% 8.76% 23.60% 27.74% 10.50% 12.76% n.a. 10.03%
TUSEQ-UH 27.1649 13.97% -2.02% 8.56% 23.38% 30.67% 12.40% 14.61% n.a. 12.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 79   19.39% 2.15% 13.39% 29.82% 38.71% 16.01% 17.53% n.a. 15.68%
TISCOIN 21.3135 15.24% 3.51% 9.24% 23.98% 37.09% 15.67% 11.33% n.a. 9.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 35   15.95% 3.65% 9.72% 24.94% 38.72% 17.25% 13.01% n.a. 11.93%
TISCOGC 12.8416 1.28% -1.53% 0.77% 6.45% -7.61% -0.09% 2.39% n.a. 3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 42   10.30% 0.54% 5.83% 12.37% 4.41% 8.76% 8.28% n.a. 7.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)   1.50% -1.59% 1.00% 7.75% -6.03% 1.86% 4.57% n.a. 6.01%
TISCOGEM 10.0186 2.97% 0.99% 6.06% 11.53% 4.21% -7.65% -1.22% n.a. 0.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 43   11.81% 3.13% 11.34% 17.28% 18.13% 1.75% 5.96% n.a. 4.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)   2.89% 0.94% 6.25% 12.45% 6.31% -4.70% 2.33% n.a. 3.46%
TISCOJPA 13.976 11.35% -1.41% 4.56% 19.02% 19.47% 2.87% 6.39% n.a. 4.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 45   14.15% -2.37% 6.58% 21.60% 27.79% 8.31% 8.79% n.a. 6.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)   16.81% -1.06% 8.24% 22.80% 35.10% 14.73% 12.67% n.a. 10.09%
TISCOGIF-R 10.6468 -0.46% -1.47% 0.95% 8.95% -3.50% 0.00% 0.73% n.a. 0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน 46   6.34% -0.46% 5.53% 14.72% 7.19% 6.16% 5.42% n.a. 5.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)   -1.24% -2.35% 1.39% 11.54% -0.58% 0.80% 2.65% n.a. 3.92%
TISTECH-A 16.8351 4.13% -4.82% 2.41% 25.18% 34.71% -5.78% 7.37% n.a. 8.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 47   14.62% -3.49% 7.32% 29.79% 45.92% 14.82% 21.81% n.a. 20.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)   6.44% -5.31% 3.11% 26.19% 35.35% 9.01% 18.60% n.a. 18.37%
TUSFIN-A 12.8216 6.80% -4.30% 3.89% 22.85% 18.26% 1.84% 5.49% n.a. 3.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 48   16.61% -2.12% 9.28% 29.82% 34.68% 11.97% 13.19% n.a. 10.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)   7.31% -4.20% 4.29% 24.48% 21.21% 4.87% 9.31% n.a. 7.69%
TISCOINA-A 18.5031 15.72% 4.78% 8.37% 24.10% 46.38% 19.68% 14.17% n.a. 10.52%
เกณฑ์มาตรฐาน 25   17.78% 4.52% 10.81% 29.16% 46.16% 20.29% 15.32% n.a. 13.75%
TGESG 13.3174 3.55% -2.50% 2.06% 17.05% 8.10% -0.10% 5.00% n.a. 5.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 64   13.51% -1.65% 8.32% 24.14% 28.75% 11.94% 13.80% n.a. 13.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)   5.42% -3.51% 4.06% 20.69% 19.42% 6.27% 10.80% n.a. 11.09%
TGHDIGI 9.1215 -10.95% -10.68% -5.22% 18.99% -12.53% -22.22% -1.43% n.a. -1.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 51   -2.71% -8.14% -0.20% 24.57% -0.58% -14.29% 5.08% n.a. 4.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)   -9.32% -9.79% -3.93% 21.29% -7.44% -18.42% 2.44% n.a. 1.75%
TISCOCHA-A 8.1964 3.17% 2.36% 10.65% 0.43% -15.43% -15.23% n.a. n.a. -4.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 58   11.90% 4.54% 15.61% 5.14% -4.60% -7.66% n.a. n.a. 2.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)   4.39% 2.60% 11.31% 2.32% -11.46% -11.91% n.a. n.a. -0.93%
TCHTECH-A 5.1475 -5.61% 4.67% 16.85% -3.98% -22.50% -27.87% n.a. n.a. -14.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 62   2.89% 6.93% 21.93% 0.41% -12.21% -20.14% n.a. n.a. -7.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)   -4.10% 5.00% 17.37% -2.24% -18.27% -23.98% n.a. n.a. -10.79%
TBIOTECH 17.9509 -3.08% -7.46% -2.88% 23.75% 4.70% -1.94% n.a. n.a. 15.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 33   5.78% -5.18% 2.17% 29.60% 18.37% 7.37% n.a. n.a. 22.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)   -1.41% -6.89% -1.65% 26.17% 10.20% 2.19% n.a. n.a. 19.32%
TCLOUD 8.3791 -12.50% -7.44% -10.43% 10.57% 15.34% -11.89% n.a. n.a. -4.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 66   -4.53% -5.27% -5.93% 16.80% 30.65% -4.09% n.a. n.a. 2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging)   -11.34% -7.07% -9.63% 13.56% 21.18% -8.95% n.a. n.a. -1.71%
TNEXTGEN-A 6.0673 -3.03% -10.00% 5.66% 41.09% 50.90% -21.59% n.a. n.a. -13.42%
เกณฑ์มาตรฐาน 67   3.22% -9.07% 11.44% 47.78% 69.16% -15.92% n.a. n.a. -7.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging)   -4.14% -10.79% 7.07% 43.68% 56.91% -20.17% n.a. n.a. -12.03%
TGENOME 2.1074 -27.20% -16.61% -15.59% 1.52% -18.43% -36.50% n.a. n.a. -37.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 70   -26.01% -16.12% -14.44% 4.55% -11.26% -31.83% n.a. n.a. -32.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging)   -26.01% -16.12% -14.44% 4.55% -13.28% -34.14% n.a. n.a. -35.06%
TCHCON 3.8919 2.34% 4.52% 18.64% 1.56% -5.66% -21.04% n.a. n.a. -25.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 71   11.32% 6.93% 24.80% 4.48% 4.54% -14.22% n.a. n.a. -18.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging)   3.38% 4.91% 19.90% 1.58% -3.03% -18.56% n.a. n.a. -22.98%
TNEWENGY 1.9831 -32.77% -11.65% -13.68% -19.01% -43.62% -38.64% n.a. n.a. -40.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 72   -27.54% -9.68% -9.93% -15.81% -37.44% -34.86% n.a. n.a. -37.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging)   -32.71% -11.39% -13.47% -18.14% -41.98% -38.16% n.a. n.a. -40.39%
TUSMS 5.1507 -6.34% -10.21% 4.23% 20.97% -5.57% n.a. n.a. n.a. -20.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 26   1.85% -8.29% 9.72% 28.07% 7.40% n.a. n.a. n.a. -12.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging)   -5.42% -10.02% 5.41% 24.52% -0.38% n.a. n.a. n.a. -17.12%
TFINTECH 5.7734 2.62% -5.52% 3.29% 27.90% 19.71% n.a. n.a. n.a. -19.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 32   11.34% -3.56% 8.38% 34.93% 35.54% n.a. n.a. n.a. -13.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging)   3.40% -5.39% 4.12% 31.19% 25.72% n.a. n.a. n.a. -15.88%
TCYBER 8.537 -2.81% -4.91% -5.89% 21.13% 29.75% n.a. n.a. n.a. -6.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 29   3.66% -3.87% -1.77% 25.93% 44.11% n.a. n.a. n.a. 4.88%
เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging)   -3.73% -5.69% -5.63% 22.44% 33.67% n.a. n.a. n.a. 0.51%
TBRAND 11.0784 9.77% -3.99% 5.78% 22.30% 18.90% n.a. n.a. n.a. 4.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 52   9.13% -4.24% 5.04% 22.26% 19.59% n.a. n.a. n.a. 6.56%
TRAREEARTH 4.8186 -16.73% -2.17% 5.75% -10.22% -33.12% n.a. n.a. n.a. -29.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 73   -16.76% -1.34% 6.14% -9.04% -32.08% n.a. n.a. n.a. -28.10%
TVIETNAM 9.7287 10.62% -4.80% 4.91% 17.91% 20.74% n.a. n.a. n.a. -1.41%
เกณฑ์มาตรฐาน 74   3.91% -7.82% 1.71% 13.87% 10.25% n.a. n.a. n.a. -10.97%
TCHSTRATEGY 6.0258 -3.94% 1.52% 12.93% -6.83% -26.15% n.a. n.a. n.a. -25.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 75   4.18% 2.10% 11.51% 1.77% -13.73% n.a. n.a. n.a. -11.31%
TUSTECH-A 14.2725 1.46% -5.88% -1.19% 17.84% 26.40% n.a. n.a. n.a. 24.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 76   1.74% -6.04% -0.76% 18.86% 28.40% n.a. n.a. n.a. 29.09%
TGHIDIV 11.0058 1.95% -2.14% 2.11% 12.34% 3.95% n.a. n.a. n.a. 6.54%
เกณฑ์มาตรฐาน 77   2.34% -2.87% 1.75% 12.65% 5.76% n.a. n.a. n.a. 9.79%
TCHCLEAN 6.3749 -3.40% -1.80% 10.01% -3.94% -31.59% n.a. n.a. n.a. -33.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 85   -1.91% -1.34% 11.62% -1.73% -28.45% n.a. n.a. n.a. -30.64%
TNASDAQ-A 12.2207 2.50% -4.42% 1.31% 18.54% n.a. n.a. n.a. n.a. 22.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 78   3.28% -4.40% 1.74% 20.19% n.a. n.a. n.a. n.a. 24.18%
TISCOC19 4.5165 8.05% 8.18% 20.52% 5.10% -6.47% -16.78% -11.69% n.a. -8.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% n.a. -4.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% n.a. -5.75%
TISCOC20 4.4398 7.99% 8.08% 20.44% 4.71% -7.15% -17.07% -12.04% n.a. -8.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% n.a. -4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% n.a. -5.59%
TISCOC21 4.5193 7.99% 8.07% 20.42% 5.07% -6.35% -16.61% -11.67% n.a. -8.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% n.a. -4.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% n.a. -5.59%
TCHT5M2 4.8756 7.68% 7.61% 20.02% 4.43% -7.04% -17.05% -11.65% n.a. -10.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% -8.97% -5.90% n.a. -5.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% -13.16% -8.30% n.a. -7.67%
TCHT5M4 6.1042 8.32% 8.25% 20.75% 5.07% -6.58% n.a. n.a. n.a. -16.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 13   16.84% 10.04% 25.14% 9.88% 4.94% n.a. n.a. n.a. -9.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)   9.01% 8.00% 20.49% 6.95% -2.59% n.a. n.a. n.a. -12.69%
TCHT5M5 8.3915 8.02% 8.15% 20.37% 4.90% -6.71% n.a. n.a. n.a. -12.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 82   9.02% 8.35% 21.34% 6.41% -4.76% n.a. n.a. n.a. -10.17%
TVNT8M2 8.5684 2.09% -10.41% 0.03% 12.78% n.a. n.a. n.a. n.a. -14.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 86   2.57% -10.38% 0.40% 8.86% n.a. n.a. n.a. n.a. -17.56%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี
  ตั้งแต่ต้นปี 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
TISCOOIL 5.306 10.92% 0.10% 7.15% -2.60% 7.76% 11.58% 6.44% -6.55% -4.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 16   19.59% 2.30% 11.81% 1.54% 19.17% 19.40% 11.83% -3.28% -0.84%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)   11.47% 0.46% 7.62% -1.14% 10.94% 13.64% 9.03% -4.38% -1.78%
TGOLD 16.3991 10.74% 5.66% 13.17% 13.67% 12.03% 5.84% 8.90% 3.59% 3.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 17   20.50% 7.90% 18.89% 19.60% 26.59% 15.66% 15.74% 7.39% 6.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)   11.61% 5.73% 13.99% 15.39% 14.86% 9.00% 12.19% 5.86% 5.40%
TUSREIT 13.4929 -10.22% -7.77% -4.78% 9.21% -4.20% -6.76% -1.42% 2.25% 2.78%
เกณฑ์มาตรฐาน 18   -2.50% -5.97% 0.09% 15.03% 8.34% 2.22% 5.54% 6.64% 7.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)   -9.45% -7.75% -3.85% 11.84% 0.49% -2.95% 2.76% 5.36% 5.71%
TJREIT 11.601 2.42% 0.99% 1.54% 2.18% 0.78% -1.58% 1.04% n.a. 1.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 27   -0.07% -0.42% -0.13% 0.92% -5.09% -6.87% -1.20% n.a. 1.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)   3.37% 1.20% 2.25% 3.44% 3.07% -0.30% 2.97% n.a. 3.21%
TAREIT 9.231 4.70% -1.91% 5.26% 12.86% 0.46% -3.85% n.a. n.a. -1.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 55   4.90% -1.70% 5.38% 13.01% 1.84% -2.29% n.a. n.a. 0.22%
TGREIT 7.4685 -10.63% -6.67% -5.92% 8.31% -7.07% -10.94% n.a. n.a. -6.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 59   -2.57% -4.31% -0.71% 13.77% 5.44% -1.99% n.a. n.a. 1.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)   -9.18% -6.03% -4.42% 10.77% -1.83% -6.72% n.a. n.a. -2.00%
TOIL6 4.8865 16.44% -0.43% 10.24% 3.72% 13.77% 19.86% -7.90% n.a. -7.82%
เกณฑ์มาตรฐาน 31   25.27% 1.62% 14.78% 7.54% 25.15% 27.95% -2.25% n.a. -4.48%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)   16.77% -0.21% 10.49% 4.70% 16.50% 21.78% -4.70% n.a. -5.21%

 

 • คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
  1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB  และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
  2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
  3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
  4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
  5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
  6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
  7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
  8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
  9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
  10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
  25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
  37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
  39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
  40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
  41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
  42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
  45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
  46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 70% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 30% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
  47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD สัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD สัดส่วน 10% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10% ดัชนี 1) – 3) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
  51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds - World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
  54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
  55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
  57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
  58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
  61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
  62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
  63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
  64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET THSI (SETTHSI TRI) สัดส่วน 100% (1)
  66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
  71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง1) ดัชนี MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ดัชนี Solactive Global Lithium ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
  74. ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
  80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
  81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
  82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
  84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan - US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
  86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
  87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
  88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
   
  (1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
  (2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
   
  * การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  ** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น