รายชื่อกองทุน RMF for PVD บลจ.ทิสโก้


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และโอนย้าย RMF for PVD จากบลจ.อื่น มายังบลจ.ทิสโก้ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 28 มิ.ย. 67 เท่านั้น โดยลูกค้าที่มียอดโอนย้ายเข้า RMF for PVD ทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน

2. ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายกองทุนหลายบัญชี บริษัทจะนับยอดเงินลงทุนรวมทุกบัญชีในการพิจารณาให้โปรโมชั่นพิเศษ

3. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TSF-A ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน หลังจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น

4. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้

5. ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือคำตัดสินของบลจ. ทิสโก้เป็นที่สิ้นสุด 

 

บริการโอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)​ มาลงทุน
RMF for PVD
อย่างต่อเนื่องกับ บลจ.ทิสโก้

คำถามที่พบบ่อย

ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)
 


เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

การขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF for PVD จะต้องขายคืนทั้งจำนวน ยกเว้นกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกรวมไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนได้

X การขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF for PVD ก่อนครบเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงินได้ถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมตามมาตรา 40 (1) ซึ่งต้องคำนวณอัตราภาษีแบบก้าวหน้ายกเว้นกรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFIRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TSFRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TUSRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TEURMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TNEXTGENRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFPRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TMSRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHARMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TGHRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHTECHRMF-P) >> คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF-P) >> คลิกที่นี่คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน

  • กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนกำหนดเวลา 

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่