TISCOHD-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุน A
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะ พิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เป็นหลัก เฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนใน ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ​

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุน (TISCOHD-A) ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 ก.พ. 2567 เท่านั้น
 • บริษัทจะพิจารณาการรับของกำนัลจากยอดเงินลงทุนต่อคำสั่งซื้อ โดย 1 บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเพียง 1 สิทธิเท่านั้น
 • บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TISCOSTF ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน 

 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สนใจลงทุน TISCOHD-A เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่