กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Well-being (SETWB) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัทโดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นแต่ละบริษัทเป็นรายไตรมาสดัชนี

การซื้อหน่วยลงทุน :​

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ                        เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.00 น. ​
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : ไม่กำหนด                การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  


เลือกลงทุนได้ทั้ง ลงทุนปกติ ผ่านกองทุน TISCOWB-A
หรือ วางแผนภาษี ผ่านกองทุน
TISCOWB-SSF และ TWBRMF-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป  (TISCOWB-A)   

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม  (TISCOWB-SSF)  

ใหม่! กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TWBRMF-A)

SET Well-being Index (SETWB)

ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงทุนหุ้นไทยแบบมีสไตล์ไปกับ
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND

จุดเด่นของกองทุน  • โอกาสลงทุนในหุ้นที่ช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับคนไทย และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต
  • โอกาสลงทุนในธุรกิจที่มี อัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง และ ผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและมั่นคง
  • โอกาสสร้าง ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ผ่านการคัดเลือก หุ้นที่มีศักยภาพโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Well-being (SETWB) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOWB-A) > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOWB-SSF) > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TWBRMF-A) > คลิกที่นี่

> ดูมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่