การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 1/2567 กอง TGINC-R
วันที่ 8 มกราคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TGINC-R) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.110 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 มกราคม 2567 โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TGINC-R ในวันที่ 8 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว