ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ที่สนใจลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันกล่าวคือ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด ทิสโก้ World Brands (TBRAND) ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการจัดพอร์ตลงทุนผ่านกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด ได้แก่ กองทุนเปิด Alpha-Conservative ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และกองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
 

     ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ในภายหลัง

     หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 หรือ 0-2080-6000 กด 4

 

      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว