การเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ กอง TUSLINK1
วันที่ 25 มกราคม 2567

     ตามที่ กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 (TUSLINK1) ได้ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ที่อ้างอิงกับดัชนี S&P 500 (SPX) ซึ่ง ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 ดัชนี S&P 500 (SPX) ได้ปิดที่ระดับ 4,868.55 ซึ่งคิดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น 20.03% ของระดับของดัชนี S&P 500 ณ วันเริ่มต้นสัญญาที่ 4,055.99 จุด (วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่ 26 เมษายน 2566) ส่งผลให้กองทุนเข้าเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนตามสัญญาวอร์แรนท์ที่ระบุไว้ ดังนี้

     ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนในวันครบกำหนดอายุโครงการ คือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว