การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
วันที่ 26 มกราคม 2567

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนที่สนใจทุกท่านทราบว่า ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิตได้ สำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท จำนวน 36 กองทุน ดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

7. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

8. กองทุนเปิด ทิสโก ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

10. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

11. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

12. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

13. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ

14. กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

15. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

16. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

17. กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ

18. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

19. กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

20. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being เพื่อการเลี้ยงชีพ

21. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

22. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

23. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม

24. กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

25. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

26. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

27. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม

28. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

29. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

30. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

31. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

32. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

33. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

34. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

35. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

36. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน


     ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  เฉพาะสาขาที่ให้บริการ หรือบูธที่มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของ บลจ. ทิสโก้ เท่านั้น

     
     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว