การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน กอง TJPRMF
วันที่ 27 มีนาคม 2567

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     1. การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนเพื่อรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TJPRMF-P) รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการโอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในปัจจุบันจะถูกโอนย้ายไปยังชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TJPRMF-A) ทั้งหมด ตามเงื่อนไขการลงทุนเดิมทุกประการ

     ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TJPRMF-P) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยจะแจ้งรายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

     2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันรูปแบบใหม่ และข้อความมาตรฐานของระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงแก้ไขในส่วนของการดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 ภาคผนวก 8

     ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.tiscoasset.com)

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว