รายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
วันที่ 27 มีนาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ขอนำส่งรายงานกองทุนรวม ดังนี้
 

รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์

2.กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้

3.กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy

 

ครบรอบปีบัญชี  

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ

2.กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

3.กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ ทวีทุน

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ

6.กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

7.กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

8.กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

9.กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว

10กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

11.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ

12.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

13.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนท์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

14.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

15.กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

16.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

17.กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

18.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

19.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

20.กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน

21.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์

22.กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution

23.กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security

24.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5

25.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม

 

 

ท่านสามารถเรียกดูรายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนได้ที่นี่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว