รายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ขอนำส่งรายงานกองทุนรวม ดังนี้
 

รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน

2.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

3.กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

6.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้

7.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้

8.กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10.กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้

11.กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4

 

ครบรอบปีบัญชี  

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ

6.กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

ท่านสามารถเรียกดูรายงานประจำปีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนได้ที่นี่ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว