งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต TNDQT5M3
วันที่ 30 มกราคม 2567

ตามที่กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#3 (“กองทุน”) ได้เลิกกองทุนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“ทิสโก้”) เป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนนั้น บัดนี้ ทิสโก้ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถเรียกดู งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#3 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (วันเลิกกองทุน)  >>  คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว