บุคคลธรรมดา


นอกจากแบบแผนการลงทุนหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักลงทุนยังคงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการลงทุนเองได้
โดยจะมีผู้จัดการกองทุนผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นรูปแบบกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และทัศนคติต่อความเสี่ยงของท่าน

รายงานต่างๆ

  • ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนต่างๆ รวมถึง
  • รายงานสถานะการลงทุน
  • รายงานกำไรและขาดทุน
  • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
  • รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานของกองทุน

คุณสมบัติของนักลงทุน

  • นักลงทุนที่ต้องการจะจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ในกรณีของคณะบุคคล จะต้องประกอบด้วย บุคคลอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 คน โดยทั้งหมดต้องมีสัญชาติเดียวกัน

ขนาดกองทุนขั้นต่ำ

  • 40 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน
แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุน
Download PDF