กองทุนส่วนบุคคล
กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

กองทุนที่เกิดจากการที่นักลงทุนประเภทบุคคลหรือสถาบัน มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดตามที่ได้คาดหวังไว้ โดยมีการทำสัญญากำหนดขอบเขตนโยบายการลงทุนไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

ซึ่งในส่วนของการรักษาของลูกค้านั้นตามกฎหมาย เราจะแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นคนกลาง โดยทรัพย์สินของลูกค้าจะแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทอย่างสิ้นเชิง เมื่อผู้จัดการกองทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ผู้จัดการกองทุนจะส่งคำสั่งการลงทุนไปยังผู้รับฝากทรัพย์สิน และสั่งให้ผู้รับฝากทรัพย์สินจ่ายเงินเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือรับเงินพร้อมส่งมอบทรัพย์สินกับคู่ค้าตามคำสั่งของ ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

 

ลงทุนยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า

เราจะบริหารเงินลงทุนโดยมีการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า ระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์

บริหารเงินลงทุนแบบมืออาชีพ

เงินของลูกค้าจะได้รับการดูแลภายใต้ทีมบริหารกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการบริหารสินทรัพย์

บริการประทับใจ

เนื่องจากลูกค้ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เจ้าหน้าที่การตลาดของเราพร้อมให้บริการลูกค้า ทั้งการให้ ข้อมูลการลงทุนต่าง ๆ ที่สำคัญการเคลื่อนไหวของตลาด และรายงานพอร์ตการลงทุนทุกเวลาที่ลูกค้าต้องการ

กองทุนส่วนบุคคล บุคคลธรรมดา

นักลงทุนประเภทบุคคล หรือคณะบุคคลนั้น อาจจะมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ข้อจำกัดการลงทุน หรือแม้แต่ระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการตอบคำถามในความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันนั้น ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงจำเป็นที่จะต้องดูความต้องการในการลงทุนของลูกค้าก่อนที่จะเสนอนโยบายการลงทุนและ กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

ในปัจจุบัน มีรูปแบบการลงทุนหลัก 5 ประเภทที่จะเสนอให้นักลงทุน ประเภทบุคคล ได้แก่

ประเภทของกองทุน หุ้น : ตราสารหนี้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง : ความเสี่ยง
กองทุนหุ้น 0-100% : 100-0% สูงมาก
กองทุนผสม I 0-75% : 100-25% สูง
กองทุนผสม II 0-50% : 100-50% ปานกลาง
กองทุนผสม III 0-25% : 100-75% ปานกลาง-ต่ำ
กองทุนตราสารหนี้ 0 : 100% ต่ำ

นอกจากแบบแผนการลงทุนหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักลงทุนยังคงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการลงทุนเองได้ โดยจะมีผู้จัดการกองทุนผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย ดังนั้นรูปแบบกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และทัศนคติต่อความเสี่ยงของลูกค้า


รายงานต่างๆ

ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนต่างๆ รวมถึง

  • รายงานสถานะการลงทุน
  • รายงานกำไรและขาดทุน
  • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
  • รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานของกองทุน
คุณสมบัติของนักลงทุน
นักลงทุนที่ต้องการจะจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล ในกรณีของคณะบุคคล จะต้องประกอบด้วย บุคคลอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 คน โดยทั้งหมดต้องมีสัญชาติเดียวกัน
ขนาดกองทุนขั้นต่ำ
40 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน
กองทุนส่วนบุคคล สถาบันทั่วไป

นักลงทุนสถาบันอาจจะมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน รวมถึงความสามารถในการ ยอมรับความเสี่ยง ข้อจำกัดการลงทุน หรือแม้แต่ระยะเวลาในการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน เพื่อเป็นการ ตอบคำถามในความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันนั้นผู้จัดการกองทุน ส่วนบุคคลจึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ ความต้องการในการลงทุนทั้งหมดก่อนที่จะเสนอนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบการลงทุนเองได้โดยจะมีผู้จัดการ กองทุนผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ เพิ่มเติมด้วย ดังนั้นรูปแบบกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อสนอง ต่อความต้องการของแต่ละองค์กร


รายงานต่างๆ

ลูกค้าจะได้รับรายงานประจำเดือนต่างๆ รวมถึง

  • รายงานสถานะการลงทุน
  • รายงานกำไรและขาดทุน
  • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์
  • รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและผลการดำเนินงานของกองทุน
คุณสมบัติของนักลงทุน
ได้แก่ บริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชน จำกัด มูลนิธิต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นๆ
ขนาดกองทุนขั้นต่ำ
100 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของกองทุน

สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ.ทิสโก้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 633 7381 ถึง 84 หรืออีเมล์ tiscoasset@tisco.co.th