ข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูลกองทุนรวม
หมายเหตุ* บลจ. อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
หมายเหตุ** ซื้อได้ทุกวันทำการ
ขายได้ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน
บลจ. อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
หมายเหตุ*** ซื้อได้ทุกวันทำการ
ขายได้ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน
หมายเหตุ**** ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.75%