การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น Funds' Voting Rights

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ชื่อกองทุน จำนวนบุคคล บุคคลที่ สัดส่วน (%)
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ 1 1 82.87
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส 1 1 41.60
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ 1 1 92.83
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ 1 1 54.84
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม 1 1 65.14
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี 1 1 36.32
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ 1 1 80.88
กองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals  1 1 38.07
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน 1 1 52.43
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 1 1 57.14
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 1 1 52.17
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 1 100.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 1 97.66
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 1 1 38.44
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 1 1 38.82
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้
1 1 33.62
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
1 1 34.08
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้
1 1 47.18
ตารางวันชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง / โครงสร้างชนิดของหน่วยลงทุน

ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม และตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายงานการลงทุน Fund's Report

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Investment Report)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส (Investment by quarterly)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม Mutual Fund Management Oversight Report

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี Mutual Fund Liquidation Progress Report

รายงานอื่นๆ