การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น Funds' Voting Rights

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อกองทุน จำนวนบุคคล บุคคลที่ สัดส่วน (%)
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ 1 1 73.32
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส 1 1 40.25
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ 1 1 93.70
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ไฮ ดิวิเดนด์ 1 1 48.36
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม 1 1 64.92
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี 1 1 37.23
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ 1 1 38.58
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ 1 1 91.10
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา 1 1 38.16
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน 1 1 53.03
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ 1 1 57.03
กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 1 1 48.91
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 1 100.00
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 1 97.82
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ 1 1 38.37
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1 1 1 38.82
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้
1 1 34.15
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
1 1 34.48
ตารางวันชำระเงินค่าขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทาง / โครงสร้างชนิดของหน่วยลงทุน

ตารางการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม และตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายงานการลงทุน Fund's Report

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Investment Report)

รายละเอียดเงินลงทุนรายไตรมาส (Investment by quarterly)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างกองทุน (Cross Trade)

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการทำธุรกรรมในตลาดรอง (Organized Market) ผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบริษัทนายหน้า

รายงานการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม Mutual Fund Management Oversight Report

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี Mutual Fund Liquidation Progress Report

รายงานอื่นๆ