กลุ่มซีพี ออลล์ แต่งตั้งให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

20 กุมภาพันธ์ 2567 - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มซีพี ออลล์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ในภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่สามจากซ้าย) นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Operations 1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย)

พร้อมด้วย นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ (ที่สี่จากซ้าย) นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่ห้าจากซ้าย) และนางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ (ที่หกจากซ้าย) ร่วมในพิธีแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน *บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 262,353 ล้านบาท (AUM) พร้อมทั้งจำนวนบริษัทนายจ้างและจำนวนสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้ การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว