ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ
ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน

- ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น (TUSFIX)

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

กองทุนรวมที่กองทุนไปลงทุน

- ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดสะสมผลตอบแทน (TGCINC-A)
- ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (TGCINC-R)

- ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน (TISCOAP)
- ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TAPRMF)

- ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ (TISCOCH)
- ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TCHRMF)
- ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19 (TISCOC19)
- ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20 (TISCOC20)
- ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21 (TISCOC21)
- ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #2 (TCHT5M2)
- ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #4 (TCHT5M4)
- ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M #5 (TCHT5M5)

- ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOCHA-A)
- ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOCHA-SSF)
- ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TCHARMF-A)
- ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHARMF-P)

- ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TCHTECH-A)
- ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TCHTECH-SSF)
- ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TCHTECHRMF-A)
- ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TCHTECHRMF-P)

- ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ (TISCOJP)
- ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TJPRMF)
- ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TVIETNAMRMF-A)
- ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF-P)


- ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)
- ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOEU-SSF)

- ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TEURMF-A)
- ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TEURMF-P)


- ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOUS-A)
- ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOUS-SSF)
- ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TUSRMF-A)
- ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TUSRMF-A)
- ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ (TUSEQ-UH)

- ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQ-A)
- ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNASDAQ-SSF)
- ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNASDAQRMF-A)
- ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(TNASDAQRMF-P)

- ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGQUALITY-A)
- ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TGQUALITY-SSF)

- ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)
- ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF)
- ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGENRMF-A)
- ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TNEXTGENRMF-P)


- ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TGHRMF-A)

- ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TGHRMF-P)

- ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์ 
(TISCOGC)

  • S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Index

- ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TTECHRMF-A)
- ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P)

- ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TUSTECH-A)
- ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TUSTECH-SSF)

- ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A (TUSFIN-A)

- ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (TGOLD)
- ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGOLDRMF)


- ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ (TUSOIL)
- ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 (TOIL6)