บลจ.ทิสโก้ แจกโพยกองทุน SSF x RMF

แจกโพยกองทุน SSF

 

แจกโพยกองทุน RMF

 

รายชื่อกองทุน SSF และ กองทุน RMF บลจ.ทิสโก้

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) SSF

SSF ตราสารหนี้ >> TISCOFIX-SSF , TUSBOND-SSF
SSF ผสม >> TINC-SSF
SSF หุ้นไทย >> TEG-SSF , TISCOMS-SSF , TSF-SSF  , TISCOWB-SSF , TISCOHD-SSF
SSF ต่างประเทศ >> TISCOCHA-SSF , TCHTECH-SSF , TISCOUS-SSF , TISCOEU-SSF , TNEXTGEN-SSF , TNASDAQ-SSF

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) RMF

RMF ตราสารหนี้ >> TSFIRMF , TFIRMF-A
RMF ผสม >> TINRMF-A , TFPRMF-A
RMF หุ้นไทย >> TEGRMF-A , TMSRMF-A , THDRMF , TSFRMF-A , TWBRMF-A
RMF หุ้นต่างประเทศ >> TCHARMF-A , TCHRMF , TCIRMFTJPRMF , TUSRMF-A , TEURMF-A , TAPRMF , TNEXTGENRMF-A , TVIETNAMRMF-A , TNASDAQRMF-A
RMF อุตสาหกรรม >> TGHRMF-A , TTECHRMF-A , TCHTECHRMF-A
RMF สินทรัพย์ทางเลือก >> TGOLDRMF

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) LTF

LTF ตราสารทุนไทย >> TISCOLTF-A , TDLTF-A , TMSLTF-A , TDSLTF-A

คำเตือน

*กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

1กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

2กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม SSF/RMF/LTF โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำความรู้จัก SSF RMF คู่หูกองทุนประหยัดภาษี 

กองทุนรวมเพื่อการออม SSF

SSF ย่อมาจากคำว่า “Super Savings Fund” เป็นกองทุนน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเน้นการออมระยะยาวและเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562

กองทุน SSF มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่
       ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 • ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
 • นำค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปี 2563 - 2567 
 • กองทุนรวมเพื่อการออม RMF

  RMF ย่อมาจากคำว่า “Retirement Mutual Fund” เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ลักษณะจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ โดยเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีมากขึ้น

  ปัจจุบันกองทุน RMF มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที
       ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท​ 
 • ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
 • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ แต่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (หรืออย่างน้อยซื้อปีเว้นปี)
 • ใช้สิทธิตามเกณฑ์ใหม่ได้ในปีที่ลงทุน เริ่มปี 2563 เป็นต้นไป 
 • ที่มา : www.setinvestnow.com

  ตารางเปรียบเทียบ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

    กองทุนรวมเพื่อการออม SSF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF
  วัตถุประสงค์ เพื่อการออมระยะยาว เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว สำหรับชีวิตหลังเกษียณ
  หลักทรัพย์ที่ลงทุน ลงทุนได้ทุกหลักทรัพย์ ลงทุนได้ทุกหลักทรัพย์
  ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
  (เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี)
  30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
  (เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี)
    นับรวม RMF, SSF, PVD, กบช. ประกันบำนาญ และกลุ่มเกษียณอื่น ๆ
  ไม่เกิน 500,000 บาท
  ระยะเวลาลงทุน ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และมีอายุไม่ต่ำกว่า
  55 ปี บริบูรณ์ 
  ความต่อเนื่องในการลงทุน ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง ลงทุนเฉพาะปีที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ต้องลงทุนต่อเนื่องและไม่เว้นการซื้อเกิน
  1 ปี
  จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน ไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน
  ช่วงเวลารับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลงทุนภายในปี 2563-2567 ไม่มีกำหนด

   

  ที่มา : Thai Mutual Fund, SET, AIMC

  คู่มือ SSF - RMF

  สนใจลงทุน SSF - RMF เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

  ดูข้อมูลกองทุน T-ThaiESG

   

  ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

  ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

  สนใจลงทุนกับเรา
  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่